Individuele waterbemetering, verplichting ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Installatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0699

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het aan de consument in rekening brengen van aan derden geleverd water.

De consument heeft in 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In 2001 kocht ik het appartement ### te ###. In de koopakte stond dat in de berging van mij alle meters van de nutsbedrijven van alle andere appartementen waren gelegen. Na mijn intrek bleek mij al gauw dat alle energie inclusief water via mijn meter binnenkwam en dat ik daarvoor ook werd aangesproken door de onderscheiden maatschappijen. Ik kreeg de rekeningen en moest maar zien dat ik dat verhaalde op de andere gebruikers.

Ik zal mij nu beperken tot de waterlevering. Voor al het waterverbruik in het appartementencomplex word ik aangesproken. Een van de eigenaren van een appartement ging failliet en liet een schuld na aan de ondernemer van € 600,– en daarvoor werd ik aangesproken. Er staat nu nog een bedrag open van € 350,–. Er is veel gepraat en onderhandeld tussen mij en de ondernemer, maar tot nu toe is er aan deze illegale toestand geen einde gemaakt. Inmiddels is de gemeente bereid gevonden op grond van het bouwbesluit ieder appartement te voorzien van een eigen water- en elektriciteitsmeter.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het probleem van de watermeter is bijna geheel opgelost, niet door de ondernemer maar door de Gemeente ### met een beroep op het gemeentelijk Bouwbesluit.

De consument verlangt om niet langer aansprakelijk te zijn voor het waterverbruik van derden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij willen wel meewerken aan een oplossing, maar daar hebben we de medewerking van de andere appartementseigenaren voor nodig. De consument wil niet meewerken om de andere eigenaren over te halen tot realisatie van individuele aansluitingen. Ook heeft de consument niet aan een schikking over de openstaande vordering meegewerkt.

Tussen de consument en ons is een overeenkomst tot waterleverantie tot stand gekomen. Sedert 2001 factureren wij en de consument betaalt aan ons. Op grond daarvan brengen wij het gemeten verbruik in rekening. Het water wordt geleverd via de aansluiting van de consument.

Voor zover de klacht erop gericht is dat wij niet conform de algemene voorwaarden de levering hebben onderbroken, wil ik u erop wijzen dat onderbreking ons inziens niet wenselijk zou zijn, aangezien een oplossing (individuele bemetering) voorhanden was; de gemeente zou daar immers in voorzien.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft zijn standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het had naar het oordeel van de commissie op de weg van de ondernemer gelegen de kwestie van één watermeter voor alle appartementen en daardoor de consument als de enige aansprakelijke voor de betaling van het waterverbruik aan te merken op te lossen. Met een beroep op artikel 18 van de voorwaarden voor levering van Drinkwater had de ondernemer daarvoor een instrument in handen dat bij de andere eigenaren van de appartementen af te dwingen.

De ondernemer heeft dit instrument om zijn moverende redenen niet gehanteerd. In plaats daarvan heeft deze de consument ook niet bijgestaan en dat heeft veel ongemak voor de consument meegebracht.

De commissie acht het redelijk en billijk aan de consument voor het jaren durende ongemak een vergoeding toe te kennen van € 200,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 oktober 2007.