Informatie boekingskantoor over mogelijke wijziging vluchttijden voldoende.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-2043

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in september 2003 via het boekingskantoor tot stand gekomen reservering van een aantal vluchten ten behoeve van een reis voor twee personen, in de periode van 18 oktober 2003 tot en met 30 juni 2004, voor de som van € 2.634,61 totaal, waaronder een vlucht op 29 juni 2004 van Quito (Ecuador) naar Bogota (Colombia).   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een verkeerde vertrektijd op het ticket hebben wij op 29 juni 2004 onze vlucht van Quito naar Bogota gemist en daardoor tevens de aansluitende vlucht van Bogota naar Amsterdam. Bij het herbevestigen van de vlucht bij de luchtvaartmaatschappij [naam luchtvaartmaatschappij] hebben wij de vertrektijd genoemd en op dat moment werd er niets over gezegd. Nu verklaart de luchtvaartmaatschappij op 5 september 2003 het boekingskantoor te hebben geïnformeerd over de veranderde vertrektijden. Het boekingskantoor heeft echter nagelaten ons op de hoogte te stellen. Door het boekingskantoor is een oplossing geboden in de vorm van een andere vlucht, tegen betaling van € 150,– per persoon exclusief boekingskosten. Wij zouden dit bedrag terug krijgen als de zaak was onderzocht. Het boekingskantoor ontkent nu echter aansprakelijkheid en weigert restitutie.   Klager verlangt een vergoeding van € 350,– voor taxikosten, extra overnachtingen, maaltijden, en de kosten van de nieuwe tickets.   Standpunt van het boekingskantoor   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft verschillende tickets bij ons geboekt, waaronder een enkele reis van [naam luchtvaartmaatschappij] op 29 juni 2004 van Quito naar Bogota, om daar een vlucht van [naam luchtvaartmaatschappij] van Bogota via Londen naar Amsterdam te nemen. De tickets hebben wij begin september verstuurd. Vervolgens bleek dat klagers reisgenote bij het boeken niet de naam zoals vermeld in haar paspoort had doorgegeven en dat er tevens een schemawijziging was van de vlucht van [naam luchtvaartmaatschappij] van Quito naar Bogota. Wij hebben advies opgevraagd bij de airlines en enkele tickets moesten in verband met de verkeerde naam opnieuw worden uitgegeven. Alleen voor het ticket van Quito naar Bogota was dat niet nodig. Er kon gewoon worden gereisd met het reeds uitgegeven ticket, ook al was de vertrektijd een uur vervroegd. De naamsverandering was geen probleem. Op 6 oktober 2003 hebben we de nieuwe tickets van klagers reisgenote, die we uit serviceoverwegingen niets hebben laten betalen voor de heruitgifte van de tickets, opgestuurd. Daar hebben we ook een vernieuwd reisschema bijgesloten waar alle juiste tijden op staan. Klager claimt dat we de veranderde vertrektijd niet hebben doorgegeven, maar dat hebben we wel gedaan.   Klager heeft in Ecuador de vlucht herbevestigd en heeft toen ook de vertrektijden doorgekregen. Ik kan mij niet voorstellen dat de werknemer van [naam luchtvaartmaatschappij] de oude vertrektijden, die inmiddels al 9 maanden veranderd waren, heeft doorgegeven. Wat is anders het nut van herbevestigen? Dit kan echter nooit nagegaan worden en mocht klager inderdaad de oude tijden hebben gekregen dan ligt de schuld duidelijk bij [naam luchtvaartmaatschappij] en niet bij ons.   Ondanks de herbevestiging van [naam luchtvaartmaatschappij] en het van ons ontvangen correcte reisschema is klager toch uitgegaan van de tijden die op het ticket stonden en was vervolgens te laat voor de vlucht op 29 juni 2004. Vervolgens kon de datum van de tickets wel worden gewijzigd, waardoor klager alsnog gebruik had kunnen maken van de vluchten. Normaal gesproken is het geen probleem de vluchten te verzetten, alleen waren nu alle vluchten volgeboekt en was er derhalve geen mogelijkheid om met [naam luchtvaartmaatschappij] van Bogota naar Amsterdam te vliegen. Hierop heeft klager contact gezocht met ons kantoor en hebben wij kunnen regelen dat klager vanuit Quito met een rechtstreekse vlucht naar Amsterdam kon. Deze vlucht was echter veel duurder dan de vluchten die klager in eerste instantie had geboekt. Ondanks het feit dat wij van mening zijn dat alles buiten onze schuld heeft plaatsgevonden hebben we, wederom vanuit serviceoverwegingen, slechts een deel van het prijsverschil in rekening gebracht. Het andere deel hebben wij op ons genomen.   Het betreurt ons ten zeerste dat dit alles is gebeurd, maar wij zijn van mening dat wij van het begin tot het eind alles hebben gedaan om klager van dienst te zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de klacht geen betrekking heeft op een reisovereenkomst in de zin van de ANVR Reisvoorwaarden. Er is immers geen sprake van een samengestelde combinatie van diensten die kan worden beschouwd als een pakketreis in de zin van artikel 1 van de ANVR Reisvoorwaarden. Van toepassing zijn derhalve de ANVR Boekingsvoorwaarden.   In de inleiding bij de ANVR Boekingsvoorwaarden wordt vermeld dat de reisagent een dienstverlener is op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveren. De reisagent kan een overeenkomst tot stand brengen tussen de reiziger en een uitvoerende dienstverlener (luchtvaartmaatschappij, hotelier, et cetera.). De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Wel is de reisagent verantwoordelijk voor de zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf geleverde diensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. In artikel 5.4 van de ANVR Boekingsvoorwaarden wordt dan ook bepaald dat de reisagent (het boekingskantoor) geen aansprakelijkheid aanvaardt voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener verstrekte informatie. Een boekingskantoor is derhalve een tussenpersoon en een klacht gericht tegen een boekingskantoor kan slechts worden beoordeeld in het licht van het hiervoor gestelde.   In geschil is de vraag of het missen van het vliegtuig in Quito het boekingskantoor kan worden verweten en met name de vraag of het boekingskantoor is tekortgeschoten in zijn plicht klager tijdig te informeren betreffende de wijziging van de vluchttijden. De commissie stelt dienaangaande vast dat de reisorganisator stelt dat hij klager op 6 oktober 2003 een reisschema heeft toegezonden met daarop de gewijzigde vertrektijd van de vlucht uit Quito op 29 juni 2004 en dat klager stelt dit reisschema niet te hebben ontvangen. Geen van beide partijen heeft het door hem gestelde kunnen bewijzen. Wel stelt de commissie vast dat het boekingskantoor op het bewijs van betaling vermeldt dat men er rekening mee moet houden dat ‘… vliegtuigmaatschappijen prijzen, tijden en het traject te allen tijde kunnen wijzigen.’ Klager was derhalve door het boekingskantoor in ieder geval gewaarschuwd voor mogelijke wijzigingen en derhalve gewezen op de noodzaak de vlucht te herbevestigen.   Of klager bij het herbevestigen van de vlucht onjuist door de luchtvaartmaatschappij is geïnformeerd is niet meer na te gaan, het lijkt niet waarschijnlijk. Mocht echter de luchtvaartmaatschappij klager inderdaad onjuiste informatie hebben verstrekt dan kan het boekingskantoor daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld (artikel 5.4 van de ANVR Boekingsvoorwaarden).   Gelet op het voorgaande en tevens in aanmerking genomen dat het boekingskantoor klager naar behoren heeft bijgestaan door hem, tegen slechts een geringe bijbetaling, een vervangende terugvlucht naar Amsterdam aan te bieden, is de commissie van oordeel dat niet is gebleken dat het boekingskantoor een verwijt treft.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 16 december 2004.