Informatie uit de Toeristiek maakt geen deel uit van de reisovereenkomst.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-2653

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 september 2003 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zes personen naar Mallorca in Spanje met verblijf in een tweetal appartementen in [naam appartementen] op basis van half pension, voor de periode van 1 t/m 15 augustus 2004, voor de som van € 5.252,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat ik behoorlijk last heb van mijn longen hebben wij een reis geboekt in de veronderstelling dat er in de gebouwen (hoofdgebouw) niet zou worden gerookt. Tot onze verbazing stond het echter elke avond blauw van de rook. De enige ruimte waar niet gerookt werd, was de eetzaal. Verder stonden overal asbakken: in de lounge, bij de receptiebalie, in de TV ruimte, die tevens animatieruimte is en waar zich de bar bevindt. In de twee weken vakantie hebben wij 10 minuten van de animatie gezien, terwijl er elke avond een leuk programma was. Voor het eten om 19.00 uur moesten wij elke avond 10 minuten wachten voor de gesloten deuren van de eetzaal, waar alle medewachtenden lekker zaten te paffen. Ik kreeg het daar behoorlijk benauwd van. De reden dat ik niet heb geklaagd bij de hostess is omdat ik niet wist wie ik aansprakelijk kon of moest stellen, omdat Toeristiek verkeerde informatie had verschaft en niet de reisorganisator. Wel heb ik geklaagd bij de receptie, waar men mij vertelde dat het heel gewoon was in Spanje dat er gerookt werd in de hotels.   Er zijn ook nog wel andere klachten, maar daar heb ik ter plaatse alleen bij de receptie over geklaagd en deze zijn voor mij afgedaan.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager is er op basis van de informatie in het onafhankelijke handboek Toeristiek vanuit gegaan dat Helios een geheel rookvrij complex zou zijn. Dit is echter niet het geval. Toeristiek meldt in haar informatie dat in de lounge van het complex, de televisieruimte en het restaurant niet mag worden gerookt. Dit geldt echter niet voor de overige ruimten en een deel van de appartementen in het complex. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor klager om gezondheidsredenen van belang is dat er niet wordt gerookt in de omgeving en dat derhalve wordt gezocht naar een rookvrij complex. Indien informatie in Toeristiek niet geheel duidelijk is, of indien extra informatie over een complex gewenst is zijn wij te allen tijde bereid om via onze reisleiding ter plaatse de nodige informatie op te vragen. Toeristiek impliceert ons inziens niet dat er sprake zou zijn van een geheel rookvrij complex en ook in onze gids wordt deze indruk niet gewekt. Wij zijn dan ook van mening dat ons de misvatting van klager op dit punt niet kan worden aangerekend.   Wij vinden het jammer dat de vakantie van klager niet naar verwachting is verlopen. Wij zijn echter van mening dat wij ter plaatse veel voor klager hadden kunnen betekenen en wij hadden dan ook graag gezien dat klager tijdens de vakantie contact had opgenomen met onze hostess. Wij hadden dan bijvoorbeeld kunnen nagaan of wij klager een rookvrij complex, dan wel een complex met meer restricties met betrekking tot het roken hadden kunnen aanbieden. Daarnaast hadden wij de receptie kunnen aanspreken op de overige klachten.   Tot onze spijt moeten wij concluderen dat wij niet de kans hebben gekregen de klachten van klager weg te nemen, terwijl deze van dien aard zijn dat wij hiervoor eenvoudig een oplossing hadden kunnen bieden. Indien wij pas na terugkeer in kennis worden gesteld van ongemakken ter plaatse, kunnen wij hiervoor helaas geen compensatie verlenen.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij hebben voorafgaand aan de zitting bij het boekingskantoor geïnformeerd naar hetgeen in het boekingsgesprek is besproken over het rookvrij zijn van de accommodatie. Het boekingskantoor liet ons weten dat deze wens niet in het boekingsgesprek is besproken. Wel werd aan klager op diens verzoek een kopie uit Toeristiek verstrekt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 12 van de ANVR-Reisvoorwaarden bepaalt (conform artikel 7:507 BW) dat de reisorganisator verplicht is de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De inhoud van de overeenkomst tussen partijen wordt bepaald door hetgeen op het boekingsformulier is vastgelegd alsmede door de verwachtingen die in het door de reisorganisator gepubliceerde reisaanbod zijn gewekt. Van belang is derhalve wat klager mocht verwachten.   Artikel 17 van de ANVR-Reisvoorwaarden geeft aan hoe de reiziger moet handelen indien deze een tekortkoming constateert in de uitvoering van de reisovereenkomst. De reiziger dient zijn klachten zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener en de reisleiding en, indien dit niet tot een oplossing leidt, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door hem voorgeschreven wijze. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.   De commissie is van oordeel dat klager uit het reisaanbod (de brochure) noch uit de boekingsbevestiging mocht afleiden dat [het complex]geheel dan wel ten dele rookvrij zou zijn. En nog afgezien van het feit dat ook Toeristiek het complex niet als geheel rookvrij beschrijft, is de commissie van oordeel dat klager tegenover de reisorganisator niet zonder meer rechten kan ontlenen aan deze informatie. De informatie uit de onafhankelijke publicatie Toeristiek maakt geen deel uit van de overeenkomst. Nu het rookvrij zijn van de accommodatie dermate belangrijk was voor klager, had klager er verstandig aan gedaan zijn wensen omtrent het rookvrij zijn van de accommodatie tijdens het boekingsgesprek aan de orde te stellen en eventuele toezeggingen daarover in de reisovereenkomst te laten vastleggen als een essentie. Nu het de commissie niet is gebleken dat de reisorganisator dan wel het boekingskantoor klager toezeggingen heeft gedaan omtrent het rookvrij zijn van het complex is de commissie van oordeel dat de klacht reeds om die reden ongegrond is.   Ten overvloede merkt de commissie op dat klager zijn klachten eerst na afloop van de vakantie aan de reisorganisator heeft gemeld. De reisorganisator is zodoende niet in de gelegenheid geweest ter plaatse de situatie voor klager te verbeteren. De commissie acht ook dit een reden om de klacht ongegrond te verklaren.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 14 februari 2005.