Informatieplicht niet geschonden door ondernemer; geen sprake van voor de ondernemer op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante onjuistheden in de door de consument verstrekte gegevens of door hem opgedragen werkzaamheden.

  • Home >>
  • Installerende bedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS11-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst die tussen partijen is gesloten op of omstreeks 19 augustus 2010. Oplevering heeft plaatsgevonden op 24 november 2010, waarbij een aantal opleveringspunten is vastgelegd. Alle opleveringspunten zijn afgewikkeld op één na, thans onderwerp van het geschil. De ondernemer heeft in een badkamer wateraansluitingen gemaakt ten behoeve van een wastafel, uitgaande van een hoogte van de wastafel van 85 cm, terwijl de consument een hoogte van 90 cm. wenselijk achtte.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 12 september 2010 de ondernemer een lijst met het door de consument gekochte sanitair gestuurd per e-mail met daarin een link naar de website van [de leverancier van de wastafel], voor details en technische gegevens. De ondernemer heeft de technische tekeningen gezien, waarop staat aangegeven een hoogte van 85 cm met de toevoeging dat deze hoogte afhankelijk is van de hoogte-instelling van de console. De ondernemer heeft vervolgens de leidingen gelegd, uitgaande van 85 cm hoogte zonder overleg met de consument en heeft vervolgens op verzoek van de consument de wastafel afgehangen op 90 cm hoogte, tengevolge waarvan de afstand niet klopte, waardoor een sifon enkel scheef kon worden gemonteerd en het geheel er niet verzorgd uitziet. De ondernemer heeft de consument daarover niet vooraf geïnformeerd, noch geadviseerd de wastafel op 85 cm hoogte te hangen. De consument meent dat de ondernemer zijn informatieverplichting heeft geschonden en wenst dat de wastafel op 90 cm blijft gehandhaafd en de ondernemer de daaraan verbonden kosten draagt. Daarbij doelt de consument op demontage van de wastafel, het verwijderen van enkele tegels en het hoger plaatsen van de afvoer en wateraansluitingen met herstel van de tegelmuur. De consument raamt de kosten op € 458,– en heeft dit bedrag ingehouden. De partner van de consument heeft, nadat de zitting reeds was gesloten, het bovengenoemde standpunt herhaald en nog gewezen op artikel 5 lid 3 van de toepasselijke voorwaarden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in zijn e-mail van 12 september 2010 verwezen naar een website voor de technische gegevens. Bij raadpleging daarvan bleek een hoogte van de wastafel van 85 cm aangegeven. De opdrachtgever heeft niet gemeld de wastafel op 90 cm hoogte te wensen, voorafgaand aan het leggen van de leidingen. De ondernemer heeft daarbij een hoogte van 85 cm aangehouden, nu deze hoogte hem door de tekening was aangegeven. De oplevering van het leidingwerk heeft plaatsgevonden op 30 september 2010. De tekeningen van de architect van de consument, waarop een hoogte van 90 cm werd aangegeven, werden eerst ontvangen in de nacht van 3 oktober 2010. De ondernemer betwist zijn informatieplicht te hebben geschonden, nu hij mocht uitgaan van de door de consument ten tijde van het werk verschafte informatie, waarbij de ondernemer doelt op de tekeningen waarnaar de consument op 12 september 2010 in zijn e-mail verwees. De ondernemer is bereid de wastafel alsnog op 85 cm hoogte te plaatsen, maar is niet bereid de door de consument voorgedragen herstelkosten te dragen, indien een hoogte van 90 cm moet worden gehandhaafd. De ondernemer heeft nog aangegeven dat de consument de sifon zelf zou plaatsen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De tekeningen van de wastafel geven een hoogte aan van 85 cm, terwijl het onderstel ruimte geeft aan een hoogte van 90 cm. De deskundige merkt op, dat weliswaar tegenwoordig wastafels meestal op 90 cm hoogte worden gemonteerd in verband met steeds groter wordende mensen, maar dat hij zich kan voorstellen dat 85 cm wordt aangehouden als dit op de tekening wordt aangegeven. De deskundige acht het verstandig daarover vooraf goed te communiceren. De kosten van herstel worden geraamd op € 422,45 tot € 577,15, afhankelijk van de wijze waarop het herstel wordt uitgevoerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen zijn het er over eens dat de technische tekening waarnaar de consument verwees in zijn e-mail van 12 september 2010, een hoogte aangeeft van 85 cm. Partijen zijn het er ook over eens dat de oplevering van de leidingen plaatsvond op 30 september 2010 en dat de hoogte van 90 cm eerst is genoemd in de tekeningen van de architect die de ondernemer van de consument op 3 oktober 2010 ontving, derhalve na oplevering van de leidingen. De commissie is van oordeel dat nu de ondernemer is verwezen naar tekeningen waarop een hoogte van 85 cm stond aangegeven alvorens hij zijn installatiewerk aanving, de ondernemer gehouden was die hoogte aan te houden. De commissie meent dat de ondernemer geen informatieplicht heeft geschonden, nu mogelijk in de praktijk steeds meer een hoogte van 90 cm wordt aangehouden, zoals de deskundige vermeldt, maar dit, gezien de tekeningen die de ondernemer ontving op 12 september 2010, kennelijk nog geen gemeengoed is en de consument zelf op de door hem gewenste afwijking van de tekening had moeten wijzen, toen hij de ondernemer opdroeg de installatiewerkzaamheden volgens deze tekening uit te voeren. De commissie is van oordeel dat een beroep op art. 5 lid 3 van [de branche voorwaarden] dan ook tevergeefs wordt gedaan, nu er geen sprake is van een voor de ondernemer op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante onjuistheden in de door de consument verstrekte gegevens of door hem opgedragen werkzaamheden. De ondernemer heeft, kort gezegd, gedaan wat hem werd opgedragen.   Beslissing   De klacht van de consument wijst de commissie derhalve af.   De commissie beslist dat het depotbedrag aan de ondernemer dient te worden uitbetaald.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de consument aan de ondernemer het door deze betaalde klachtengeld van € 125,– verschuldigd, waarbij de commissie bepaalt dat dit bedrag uiterlijk 15 november 2011 aan de ondernemer dient te zijn betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, op 4 oktober 2011