Inpakken spullen: de ondernemer had moeten vastleggen hoeveel uren de consument en hoeveel uren de ondernemer zou inpakken.

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 77771

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 maart 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing met de door de consument te betalen ten deze relevante prijs van € 420,– betreffende het inpakken van goederen door de verhuizer. Het uitvoeren van de verhuizing vondplaats op 18 april 2013.   De consument heeft een bedrag van € 345,– (inpakken) + € 35,– (administratiekosten) niet betaald en bij de commissie een totaalbedrag ad € 380,– gedeponeerd.   De consument heeft op 17 april 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De prijs voor het inpakken staat niet in verhouding tot datgene wat door de ondernemer is ingepakt. Er is door ons veel meer ingepakt, zodat de korting op het bedrag ad € 420,– ter hoogte van € 75,– veel te weinig is. De commissie verwijst verder kortheidshalve naar de brief van de consument aan de ondernemer d.d. 2 mei 2013 voor zover die het inpakwerk betreft. De inhoud hiervan dient als hier ingevoegd te worden beschouwd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op een gegeven moment hebben wij gezegd tegen de ondernemer dat we al vast zelf het een en ander zouden inpakken. Daarmee zou de overeengekomen prijs van € 420,– navenant worden verminderd.   De consument verlangt dat hij wordt ontheven van de betaling ad € 380,– en slechts € 185,– hoeft te betalen en € 15,– voor een bloemetje voor zijn vrouw, die voornamelijk heeft ingepakt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Van de 130 gebruikte dozen zijn er 40 door de consument ingepakt en 90 door ons. Wij hebben de keuken en een deel van de woonkamer ingepakt. Het inpakken van breekbaar spul is uiteraard het meeste werk. Daarom hebben wij een korting voor consument van € 75,– toegepast. Nu de consument het resterende bedrag ad € 345,– niet heeft betaald, wordt een bedrag ad € 35,– tevens in rekening gebracht. De commissie verwijst verder kortheidshalve naar de brief van de ondernemer aan de commissie d.d. 5 augustus 2013 op het punt van het inpakken. De inhoud hiervan dient als hier ingevoegd te worden beschouwd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het klopt dat is afgesproken dat de prijs van € 420,– zou worden verminderd naar gelang de consument zelf zou hebben ingepakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is de verantwoordelijkheid van de verhuizer om deugdelijk vast te leggen hoeveel uren er respectievelijk door de consument en de verhuizer zouden worden ingepakt. De klant had daarvoor moeten tekenen. Dat is nagelaten, zodat niet kan worden vastgesteld welk bedrag de consument exact verschuldigd is. Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat de consument meer heeft ingepakt, dan door de ondernemer verondersteld. De commissie komt ex aequo et bono tot de conclusie dat de consument van de € 345,– een bedrag ad € 200,– verschuldigd is aan de ondernemer. Het bedrag ad administratiekosten is de consument dan ook niet verschuldigd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt toegewezen in die zin dat de consument nog een bedrag ad € 200,– aan de ondernemer verschuldigd is.   Het depot bedrag wordt als volgt verrekend: Een bedrag ad € 200,– wordt overgemaakt aan de ondernemer. Een bedrag ad € 180,– wordt overgemaakt aan de consument.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 76,26 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen.