Inschrijfbonus; bonus gestoeld op duidelijke voorwaarden, is in het leven geroepen om de consument te belonen voor een vast contract van één jaar of langer. Klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96877

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de inschrijfbonus.

De consument heeft op 4 augustus 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 9 november 2014 heeft de consument een contract gesloten voor de levering van gas en elektra met ingang van 1 december 2014. Onderdeel van het contract was een inschrijfbonus van € 113,– inclusief BTW, de zogenoemde “[naam van de bonus]”. Op 3 augustus 2015 heeft de ondernemer de contractvoorwaarden eenzijdig gewijzigd in die zin dat de incasso van het voorschotbedrag met één maand werd verschoven waardoor eenmalig dubbele maandlasten betaald moesten worden. Aangegeven werd dat het de klant naar aanleiding van die eenzijdige wijziging vrij staat de overeenkomst op te zeggen binnen een periode van 30 dagen. De consument heeft op 4 augustus 2015 zowel telefonisch als per e-mail gevraagd naar de consequenties van zo een opzegging. De ondernemer heeft laten weten dat in dat geval de inschrijfbonus zou komen te vervallen.
De ondernemer heeft desgevraagd verwezen naar de bijzondere voorwaarden ‘[naam van de bonus]’, onder meer inhoudend “Wanneer op de dag van de jaarnota niet alle voorschotnota’s zijn voldaan, vervalt automatisch de ‘[naam van de bonus]’. Op 7 augustus 2015 heeft de consument de overeenkomst opgezegd.

De consument is van mening dat wanneer de ondernemer met de consument een inschrijfbonus overeenkomt en vervolgens eenzijdig besluit de voorwaarden aan te passen zij daarmee niet de inschrijfbonus mag intrekken. De consument leest in de voorwaarden niet de verplichting om gedurende 12 maanden klant te blijven. De voorwaarden zijn volgens hem op zijn minst onduidelijk.
Subsidiair acht hij deze bepaling onredelijk bezwarend, omdat deze voorwaarde de consument effectief remt om zijn wettelijke recht te doen gelden.

De consument verzoekt te besluiten dat het intrekken van de inschrijfbonus in casu onrechtmatig is. Hij wenst dat de inschrijfbonus hem alsnog wordt toegewezen, vermeerderd met de kosten van deze procedure en met de wettelijke rente vanaf 1 september 2015, datum einde contract. Tenslotte verzoekt de consument het bindend advies openbaar te maken via website en social media.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de mailing over de dubbele incasso is niets gecommuniceerd over het niet uitkeren van een mogelijk toegezegde bonus of korting omdat geen onderscheid is gemaakt in het type product dat klanten van de ondernemer afnemen. Bovendien zou het opnemen van een tekst over het vervallen van een bonus of korting door klanten mogelijk als dreigende taal kunnen worden opgevat met als gevolg dat klanten op basis hiervan geen gebruik meer zouden durven maken van hun recht om het energiecontract in verband met de wijziging kosteloos op te zeggen. Bij vragen van de klant wordt echter helder en ondubbelzinnig bericht dat de korting vervalt als de klant besluit zijn contract te beëindigen vanwege de wijziging van de betalingscyclus.

De wijziging ziet niet op de voorwaarden die voor de uitkering van de korting gelden. Aan die voorwaarden verandert immers niets en deze blijven gewoon integraal van kracht net als alle andere voorwaarden van het energiecontract.

De bonus is een blijk van waardering voor de langdurige klantrelatie die de klant hopelijk bereid is aan te gaan. Als de korting in afwijking van de toepasselijke bonusvoorwaarden onverplicht voortijdig zou worden uitgekeerd aan klanten die besluiten vanwege de wijziging van de betalingscyclus op te zeggen, dan zouden deze klanten worden bevoordeeld ten opzichte van klanten die netjes hun energiecontract uitdienen.
De ‘[naam van de bonus]’ is gestoeld op duidelijke voorwaarden. Er is geen sprake van intrekking van de bonus. De voorwaarden voor het toekennen van de bonus zijn immers niet gewijzigd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument nog eens duidelijk naar voren gebracht op welke pijlers zijn klacht is gebaseerd, te weten: een juiste lezing van de voorwaarden brengt mede dat hij recht heeft op uitkering van de bonus; zo niet, dan zijn de voorwaarden ten minste onduidelijk; als dat niet opgaat dan zijn de voorwaarden onaanvaardbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Aan elk onderdeel heeft de consument een betoog gewijd.

Vaststaat dat de consument als nieuwe klant met een energiecontract met een vaste looptijd van 1 jaar ‘profiteerde’ van de ‘[naam van de bonus]’. De bijbehorende voorwaarden luiden als volgt: “U ontvangt de volledige bonus wanneer u zowel elektriciteit als gas afneemt. Neemt u alleen elektriciteit of alleen gas af, dan ontvangt u de helft van de totale bonus. Voorwaarde is dat de energienota iedere maand tijdig via automatische incasso wordt voldaan. De bonus wordt verrekend op uw eerste jaarnota.”

In een apart kader is vermeld “indien op de dag van de vaststelling van de jaarnota niet alle voorschotnota’s (…) voor het betreffende leveringsjaar zijn voldaan, vervalt de ‘[naam van de bonus]’ automatisch.”

Deze teksten in combinatie met het vaste contract met een looptijd van 1 jaar kunnen naar het oordeel van de commissie niet anders begrepen worden dan dat het overeengekomen leveringsjaar moet zijn uitgediend, terwijl alle voorschotnota’s tijdig zijn voldaan.

In casu heeft de consument het contract binnen het jaar opgezegd en derhalve niet alle voorschotnota’s van de overeengekomen looptijd voldaan, zodat automatisch de bonus is vervallen.
De consument heeft derhalve geen recht op de bonus meer.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, is de commissie voorts van oordeel dat de tekst niet onduidelijk is. Met name hetgeen in het kader is vermeld, maakt duidelijk en begrijpelijk wat met de voorwaarden wordt bedoeld.

De derde pijler dat de voorwaarden van de ‘[naam van de bonus]’ onaanvaardbaar zouden zijn, snijdt naar het oordeel van de commissie geen hout daar de bonus juist in het leven is geroepen om de consument te belonen voor een vast contract van één jaar of langer.

De consument had bij de eenzijdige wijziging van het contract de keuze het contract kosteloos te beëindigen weliswaar met verlies van de bonus dan wel het contract te laten doorlopen tot het einde van het jaar met honorering van de bonus. De wijziging was ook niet van dien aard dat die redelijkerwijs noopte tot opzegging, nu de ondernemer onweersproken heeft gesteld dat het ook mogelijk was de extra betaling van een voorschot in gedeelten te voldoen.
 
Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 5 oktober 2015.