Invulling van het ‘niet meer dan anders’ beginsel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-1258

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarafrekeningen 2002 tot en met 2006 met betrekking tot de levering van stadsverwarming.

De consument heeft in 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer hanteert te hoge prijzen. De vaste lasten die de ondernemer in rekening brengt overstijgen de vaste lasten van hen die een woning met eigen hr-ketel verwarmen en die zijn verdisconteerd in de huurprijs van een dergelijke ketel.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Als men de juiste GJ prijs deelt door de gasprijs levert dat op 28,43. Euroned stelt 1 GJ gelijk aan 28,43 m3 gas. De GJ prijs die de ondernemer vermeldt op zijn rekening is verscholen in de GJ prijs. Als men die prijs deelt door dezelfde gasprijs dan is de uitkomst 40. dat komt er op neer dat de ondernemer per GJ 40 m3 gas berekent. Een en ander heeft tot gevolg dat het rendement 71% bedraagt.

De consument verlangt een financiële oplossing ter grootte van € 1.890,–

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De berekening van de consument is gebaseerd op de zogenaamde rendementsmethode terwijl de ondernemer de tarieven berekent op basis van het Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers dat de branchevereniging EnergieNed jaarlijks opstelt. Deze systematiek wordt door vrijwel alle warmteleveranciers in Nederland toegepast en gebaseerd is op de zogenaamde marktwaardemethode.
Het tarief van EnergieNed gaat uit van het “niet meer dan anders” beginsel. Het wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs. Dit betekent dat een zodanig tarief voor de levering van warmte en vastrecht wordt gevraagd dat de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kosten heeft voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding dan degene die daarvoor een individuele aardgas gestookte cv-ketel gebruikt.
Een deel van de berekening van de consument is gebaseerd op het functioneren van een regelklep in zijn binneninstallatie en de niet geïsoleerde leidingen onder zijn woning. Deze componenten zijn geen eigendom van de ondernemer en vallen daarom onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Met de berekening van de consument is hij het niet eens. De ondernemer hanteert het tariefadvies van EnergieNed.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie concludeert op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting dat de consument een eigen invulling geeft aan het “niet meer dan anders” beginsel die een andere is dan die de ondernemer hanteert.
De ondernemer hanteert voor de berekening van de warmteprijs het tariefadvies van EnergieNed en is daartoe gerechtigd.
Het is naar haar oordeel niet aan de commissie om een uitspraak in algemene zin te doen met betrekking tot tarieven en gelet op de taak van de commissie om te beslissen in individuele gevallen, staat het de commissie niet vrij de door de consument gewenste uitspraak te doen.

Voor zover de klacht van de consument ook betrekking heeft op het functioneren van de regelklep in zijn binneninstallatie en niet geïsoleerde leidingen onder zijn woningen, verwijst de ondernemer terecht naar de eigenaar van de woning.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 15 augustus 2007.