Jas genereert niet de warmte die consument mocht verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 158594/168430

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt erover dat de gekochte jas niet voldoende warmte genereert. De ondernemer wil de jas niet terugnemen, omdat het logo zou zijn ingekleurd. De consument betwist dit. De commissie stelt samen met de deskundige vast dat het logo van de jas niet is ingekleurd, maar dat er een andere kleur garen zijn gebruikt. De door de deskundige uitgevoerde meting laat zien dat de jas inderdaad niet de warmte genereert die door de fabrikant en ondernemer is aangegeven. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft een door de ondernemer geleverde soft shell jas (hierna: de jas).

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De door de ondernemer geleverde jas geeft niet de warmte zoals door deze aangegeven. De jas is op verzoek van de ondernemer door de consument retour gezonden voor onderzoek. Op grond van het onderzoek stelt de ondernemer zich op het standpunt dat er niets met de jas aan de hand is en de juiste warmte genereert. Omdat het logo zou zijn ingekleurd en er dus sprake zou zijn van gebruik, wil de ondernemer de jas niet terugnemen en de consument ook niet het aankoopbedrag terug betalen. De consument betwist die zogenaamde inkleuring van het logo. Het schikkingsaanbod van de ondernemer heeft hij geweigerd nu de zaak al loopt bij de geschillencommissie en de ondernemer nu ook de door hem gemaakte extra kosten moet betalen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Nu het logo van de jas is ingekleurd en er dus sprake is van een gebruikersspoor heeft de ondernemer in eerste instantie geweigerd de jas terug te nemen en het aankoop bedrag aan de consument te retourneren.
Thans is de ondernemer daartoe wel bereid maar de consument wenst een extra kosten vergoeding, waarmee de ondernemer niet kan instemmen. Voorts heeft de ondernemer een testrapport ingebracht waaruit naar voren zou komen dat dergelijke jassen wel degelijk de door de fabrikant en de ondernemer aangegeven warmte genereren, en heeft gereageerd op het onderzoek van de door de commissie ingeschakelde deskundige.

Rapport van de deskundige
De deskundige heeft de jas onderzocht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
Het gaat in deze zaak om twee vragen. De eerste vraag is of het logo van de jas na levering aan de consument is ingekleurd er dus een gebruik spoor zou zijn, reden waarom de ondernemer de terugname van de jas en de terugbetaling van het aankoopbedrag heeft geweigerd. De tweede vraag is of de jas de door de fabrikant en de ondernemer aangegeven maximale warmte kan genereren en dus voldoet aan hetgeen de consument van deze jas mocht verwachten bij aankoop.

Wat de eerste vraag betreft is met name van belang wat de ondernemer in zijn mail van 20 juli 2022 aan de deskundige heeft geschreven naar aanleiding van zijn vragen. Daarin schrijft de ondernemer het verzoek van de consument de jas terug te nemen en de consument het aankoop bedrag terug te betalen zonder probleem zou hebben ingewilligd. Echter, nu door inkleuring van het logo de jas is aangepast, is de jas onverkoopbaar geworden en is die optie komen te vervallen. De vraag of de jas de door de fabrikant en de ondernemer aangegeven maximale warmte kan afgeven was volgens de ondernemer dan ook niet meer van belang.

Wat betreft deze aanpassing stelt de commissie met de deskundige vast dat het logo niet is ingekleurd zoals door de ondernemer is aangegeven en het er op lijkt dat het logo met een andere kleur garen dan gebruikelijk is geborduurd. Dat de consument dit zou hebben gedaan komt de commissie onwaarschijnlijk voor en is ook op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Van een aanpassing door de consument zoals betoogd door de ondernemer is dan ook niet gebleken.

Wat de tweede vraag betreft is van belang wat er uit het onderzoek door de deskundige naar voren is gekomen. De meting door de deskundige laat een veel lagere waarde zien ( 30 tot 40 %) zoals door de fabrikant en de ondernemer aangegeven ( ongeveer 70 %). Daarbij is rekening gehouden met een afwijkingsmarge van 10 %. Volgens de deskundige voldoet de jas niet aan hetgeen de ondernemer daarover heeft aangegeven. Het door de ondernemer ingebrachte testrapport geeft volgens de deskundige niet aan op welke wijze er getest is en geeft onvoldoende informatie om het verweer van de ondernemer te kunnen ondersteunen.

De commissie stelt naar aanleiding van het onderzoek van de deskundige en gelet op zijn hiervoor weergegeven bevindingen vast dat de jas niet de warmte genereert die de consument mocht verwachten. Het door de ondernemer ingebrachte testrapport kan daar niet aan afdoen reeds, omdat niet duidelijk is of het testrapport betrekking heeft op de jas van de consument en op welke wijze er is getest.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal de commissie de klacht gegrond verklaren en gelet op het daarover door partijen ingenomen standpunt de gesloten koopovereenkomst betreffende de jas tussen partijen ontbinden. De ondernemer zal het aankoopbedrag aan de consument moeten terugbetalen zodra de consument deze voor rekening van de ondernemer heeft geretourneerd. Partijen zijn niet duidelijk geweest over de hoogte van het aankoopbedrag zodat de commissie het bij deze omschrijving zal laten er van uitgaande dat partijen dit in goede harmonie en in overeenstemming met het juiste door de consument betaalde bedrag uitvoering zullen geven aan deze uitspraak. Hetzelfde geldt wat betreft de door de consument genoemde extra kosten. Indien dit naast het klachtengeld de eerder gemaakt verzendkosten betreffen ten behoeve van het eigen onderzoek van de jas door de ondernemer acht de commissie het redelijk dat de ondernemer ook deze verzendkosten voor zijn rekening neemt indien deze door de consument zijn betaald.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond, ontbindt de gesloten koopovereenkomst betreffende de jas en bepaalt dat de ondernemer het aankoopbedrag aan de consument moeten terugbetalen zodra de consument deze voor rekening van de ondernemer heeft geretourneerd. Bepaalt voorts dat de eventueel eerder door de consument gemaakte verzendkosten ten behoeve van het eigen onderzoek van de jas door de ondernemer, de ondernemer ook deze verzendkosten voor zijn rekening neemt.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw mr. H.F. Lankhorst, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 21 oktober 2022.