Kabelaring poreus door bijzondere UV-lichtgevoeligheid. Reinigen met hoge drukspuit normaal gebruik in branche.

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT06-0006

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Bi het schoonspuiten van de kabelaring ter voorbereiding van de winterberging is de kabelaring beschadigd.
 
De consument heeft op 15 november 2005 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Doordat de boot van de consument door een medewerker van de ondernemer met een hogedrukspuit is schoongespoten, is de kabelaring onherstelbaar beschadigd. Een kabelaring behoort niet met een hogedrukspuit gereinigd te worden. De consument acht de ondernemer daarom aansprakelijk voor de ontstane schade.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
In de overeenkomst met de ondernemer staat nergens vermeld dat de kabelaring met een hogedrukspuit schoongemaakt zal worden. De leverancier heeft aangegeven dat de kabelaring niet met een hogedrukspuit schoongemaakt mag worden.
De ondernemer heeft nieuw personeel in dienst genomen dat onervaren is.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument maakt reeds enkele jaren gebruik van onze loods voor de winterstalling van zijn schip. Voordat een schip in de winterberging geplaatst wordt, wordt als extra service voor de klant een vervuilde kabelaring door de ondernemer gereinigd met de hogedrukspuit. Ook voorgaande jaren is de kabelaring van het schip van de consument door ons op dezelfde manier gereinigd. Het personeel van de ondernemer is voorzichtig te werk gegaan met het afspuiten van het schip.
 
Bij de laatste reiniging begon de kabelaring te pluizen. In eerste instantie had de ondernemer de indruk dat het hier een hennepkabelaring betreft. Bij een nylon kabelaring is meestal geen sprake van pluisvorming. Bij nader onderzoek bleek het echter wel een nylonkabelaring te zijn; blijkbaar van een dusdanig slechte kwaliteit dat deze helemaal begon te verpulveren. De ondernemer heeft bij een gerenommeerde jachtbouwer te Sneek hierover navraag gedaan. Diens conclusie is dat de kabelaring vermoedelijk van een bepaalde fabrikant afkomstig is, daar de jachtbouwer vergelijkbare problemen met producten van deze firma heeft gehad.
 
De ondernemer is van mening absoluut geen ongebruikelijke handelingen te hebben verricht bij het reinigen van de kabelaring. Het is niet reëel de ondernemer voor eventuele schade aansprakelijk te stellen. De ondernemer voelt zich in zijn goede naam aangetast.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De kabelaring is van inferieure kwaliteit. Het afspuiten van de kabelaring onder hoge druk is de gebruikelijke praktijk in de branche. Dit is de eerst keer dat de ondernemer meemaakt dat de kabelaring beschadigd is geraakt. Vanwege de nevel kun je tijdens het spuiten niet waarnemen dat er schade ontstaat. Het personeel van de ondernemer is zeer goed gekwalificeerd, ook degene die de boot van de consument heeft afgespoten. De ondernemer is het daarom niet eens met het rapport van de deskundige van de commissie.
 
Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.
 
Van de gehele bovenzijde van de kunststofkabelaring waren vele tieren van het touwwerk gebroken en staken uit. De kabelaring voelde gehard aan en door middel van wrijven over de zijkant van de kabelaring kwamen kleine stukjes touw los als een soort grof stof. Enkele gebroken en uitstekende deeltjes lieten los en zijn door ondergetekende meegenomen.
Het voorstel van de ondernemer om de kabelaring 180° te draaien is naar de mening van ondergetekende moeilijk uitvoerbaar, daar de kabelaring zich ‘gezet’ heeft en met name op de hoeken zich niet meer laat ‘omknikken’ zonder daarbij te breken.
 
De leverancier van de kabelaring heeft verklaard dat de kabelaring eind jaren 90 van polypropyleen gemaakt werd en dat dit materiaal UV straling gevoelig is. Zij ervaren dat de levensduur van een kabelaring almaar korter wordt door de toenemende UV straling. Gemiddeld gaat een kabelaring 10 jaar mee. Indien goed beschermd tegen weer en wind, bijvoorbeeld op een overdekte ligplaats, echter aanzienlijk langer.
 
De consument verklaarde dat zijn schip tijdens het zomerseizoen buiten ligt en ‘s winters in een loods.
 
Zowel de bouwwerf als de leverancier gaven aan dat het bekend moet zijn dat kabelaringen niet met hoge druk gereinigd mogen worden, maar met een zachte boender en zeep behandeld moeten worden om vuil te verwijderen.
 
Repareren van de kabelaring zelf is niet meer mogelijk. Een nieuwe kabelaring zal inclusief BTW en montage, circa € 2.000,– gaan bedragen.
 
Gegeven het feit dat kabelaringen niet met hoge druk gereinigd mogen worden daar anders beschadigingen als de onderhavige zullen optreden, bevreemdt het de deskundige dat niet met het afspuiten is gestopt en de kabelaring nu, rondom storend beschadigd is. Men moet zich daarbij realiseren dat de mate van beschadiging mede bepaald is door de mate van veroudering van de kabelaring.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
In afwijking van het deskundigenrapport onderschrijft de commissie het standpunt van de ondernemer. Gezien het fabrikaat van de kabelaring gaat de commissie ervan uit de kabelaring van de consument een van die kabelaringen is die bijzonder UV-lichtgevoelig is, waardoor deze na verloop van tijd verpulvert c.q poreus wordt. Dat is een eigenschap van het product dat de ondernemer niet aan te rekenen is. Omdat een kabelaring normaliter bestand is tegen het reinigen met een hoge drukspuit behoefde de ondernemer er naar het oordeel van de commissie geen rekening mee te houden dat de kabelaring in kwestie vanwege voornoemde eigenschap daartegen niet bestand was. Omdat het reinigen van de kabelaring met een hogedrukspuit bovendien, zoals de commissie uit eigen ervaring bekend is, een normaal gebruik in de watersportbranche is, acht de commissie het handelen van de ondernemer in casu niet verwijtbaar. Dat de ondernemer tijdens het afspuiten van de kabelaring niet gestopt is, is evenmin verwijtbaar, nu aannemelijk is geworden dat door de nevel die ontstond bij het afspuiten onder hoge druk de ondernemer de schade niet heeft opgemerkt en eerst na het afspuiten heeft geconstateerd.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 28 september 2006.