Kalkuitbloeiing is eigen aan cementgebonden materialen. Hiervan valt de ondernemer geen verwijt te maken. De tegels voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0038

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 juni 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van de tuin tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.734,79.   De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 15 juni 2002.   De consument heeft in de loop van 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zoals overeengekomen heeft de ondernemer in juni 2002 de tuin aangelegd. In de loop van 2003 ontstonden roestvlekken op de tegels van het terras. Op 13 november 2003 zijn de tegels om die reden door de ondernemer vervangen. In 2004 ontstonden wederom roestvlekken hetgeen reden was om deze in augustus 2005 opnieuw te vervangen. Reeds op het moment van het leggen van de tegels heb ik erop gewezen dat deze witte vlekken vertoonden en dat deze scheef zijn gelegd. Mij werd echter verzekerd dat deze vlekken na enige regenval zouden verdwijnen, wat echter tot op heden niet is gebeurd. Bovendien zouden de tegels recht gelegd worden hetgeen evenmin is gebeurd. Tot slot bleek ook de tuinverlichting niet meer te werken.   Ter zitting heeft de consument haar klacht zoals hiervoor omschreven nader mondeling toegelicht.   De consument verlangt dat er tegels van een goede kwaliteit worden gelegd zonder roestvlekken en witte plekken en dat de tuinverlichting wordt hersteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Voordat de tegels voor de tweede maal vervangen zouden worden ben ik samen met de consument naar de leverancier van de tegels gegaan. De consument heeft toen na overleg met de leverancier nogmaals bewust gekozen voor dezelfde tegels. Nadat de tegels opnieuw waren vervangen heeft oplevering plaatsgevonden. Daarbij is door de consument niets gezegd omtrent scheef liggende tegels en defecte tuinverlichting. In plaats daarvan is alles geaccepteerd. Eerst op een veel later tijdstip is er door de consument geklaagd. Ik ben van mening dat het scheef liggen van de tegels een andere oorzaak heeft, zoals bijvoorbeeld voertuigbewegingen. De grondspots zijn door de consument destijds bij een bouwmarkt gekocht en door ons aangesloten. Op dat moment werkte alles. Voordat de tegels voor de eerste maal werden vervangen veroorzaakten grondspots ook al kortsluiting ten gevolge van vochtinwerking. Er bleken scheuren in de kunststofbehuizing te zitten. De consument is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem gekochte grondspots. De leverancier en producent van de tegels heeft voorgesteld dat de in de tegels aanwezige oerpitten worden uitgeboord en dat een product wordt geleverd om de kalkuitbloeiing van de tegels te verminderen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De tegels zijn goed gelegd maar er wordt door de consument ter plaatse een auto geparkeerd. Omdat de tegels niet vast tegen elkaar liggen verschuiven zij door het manoeuvreren van de auto. Ook als ze nu recht gelegd worden zullen ze daardoor in de toekomst weer verschuiven. Met betrekking tot de roestpitten wordt opgemerkt dat er inmiddels een techniek is ontwikkeld om deze roestpitten op een afdoende manier te verwijderen. Het probleem kan dus eenvoudig worden opgelost zoals ook door de deskundige geconcludeerd. De deskundige heeft terecht vastgesteld dat kalkuitbloeiing niet is te voorkomen en in elk betonproduct voorkomt. Ik ben trouwens wel bereid om, als er in de toekomst nieuwe roestpitten ontstaan, bij de consument langs te gaan om deze te behandelen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaktechnisch oordeel: In juni 2002 zijn ongeveer veertig stuks zwarte betontegels geleverd en aangebracht van 100 x 100 x 6 centimeter. Deze zijn door de hovenier en de consument uitgezocht bij de producent in de showroom. In de loop van 2003 ontstaan roestvlekken in de betontegels als gevolg van de aanwezigheid van hout/turf resten in het zand dat als grondstof gebruikt is. In november 2003 zijn de tegels vervangen. In 2004 ontstaan opnieuw roestvlekken. In augustus 2005 worden voor de derde keer nieuwe tegels geleverd en gelegd. Deze zijn geproduceerd met andersoortig gekeurd zand. De consument meldt direct na het leggen dat er witte vlekken in de tegels zitten en dat ze scheef liggen. Als bijlage is een foto gevoegd, gemaakt in 2002. Hierop is te zien dat er toen ook lichte vlekken (kalkuitbloeding) was. Bij mijn bezoek ter plaatse is vastgesteld dat er nog een achttal oerpitten (roestvlekken) aanwezig zijn. Volgens de producent zijn deze goed te verwijderen met zoutzuur. Er zijn lichte vlekken op een aantal tegels, vooral op de grens van een overkapping, een viertal tegels.   De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend te noemen.   Herstel is technisch mogelijk op de volgende manier: De roestpitten zijn te behandelen. De kalkuitbloeiing komt in alle betonproducten in mindere of meerdere mate voor. Dit is niet te voorkomen. Was er ook al bij de eerst geleverde partij. Bij de overkapping is het een sterk opvallende plaats. Ze zouden omgeruild kunnen worden met tegels van het einde van de oprit. Een acht tal tegels ligt storend scheef. Deze zijn min of meer recht te leggen. De betontegels mogen een maatafwijking hebben van 4 millimeter: dus 99,6 centimeter tot 100,4 centimeter.   De herstelkosten hiervan zijn: (bij benadering de kosten van materiaal en/of arbeid (inclusief. BTW) specificeren) Zoutzuur: € 5,– Arbeid: € 120,– Toelichting: Betonproducten verkleuren door de zon en door de invloed van vocht. Hierdoor kunnen de verschillen vrij worden als het materiaal verschillende invloeden ondergaat.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare. De commissie heeft niet kunnen vaststellen of het scheef liggen van de tegels een gevolg is van het feit dat ter plaatse een auto wordt geparkeerd (hetgeen overigens door de consument wordt ontkend). De consument verdient in dit opzicht het voordeel van de twijfel temeer daar het voor de ondernemer relatief eenvoudig is om de tegels recht te leggen. De commissie is met de deskundige van oordeel dat de roestpitten op adequate wijze kunnen worden behandeld door deze uit te boren en met zoutzuur te behandelen. Indien zich in de toekomst nieuwe roestpitten vormen is de ondernemer – overeenkomstig de door hem gedane toezegging – gehouden ook deze te behandelen. Ten aanzien van de kalkuitbloeiing valt de ondernemer naar het oordeel van de commissie geen verwijt te maken. Zoals ook de deskundige heeft geconcludeerd is kalkuitbloeiing eigen aan cementgebonden materialen en valt de ondernemer daarvan geen verwijt te maken. De tegels voldoen derhalve naar het oordeel van de commissie aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. De consument heeft weliswaar gesteld dat de ondernemer ten gevolge van de werkzaamheden de tuinverlichting heeft beschadigd, maar hij heeft die stelling niet nader onderbouwd. De commissie is van oordeel dat de beweerdelijk door de ondernemer veroorzaakte beschadiging door de consument niet aannemelijk is gemaakt. De enkele omstandigheid dat de tuinverlichting op enig moment nadat door de ondernemer werkzaamheden waren uitgevoerd, niet meer bleek te functioneren is daartoe onvoldoende. De ondernemer heeft bovendien onweersproken gesteld dat reeds eerder kortsluiting is vastgesteld doordat scheurvorming was opgetreden in de kunststofbehuizing van de grondspots. De klacht zal dan ook op dat punt worden afgewezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Beslissing   De ondernemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren:   het rechtleggen van de tegels en – zo de consument daar prijs op stelt – het omruilen van tegels met kalkuitbloeiing met andere tegels, op een zodanige wijze dat deze op een minder in het oog springende plaats komen te liggen; het behandelen van de in de tegels aanwezige roestpitten op de door de deskundige omschreven wijze. Indien zich in de toekomst nieuwe roestpitten vormen is de ondernemer gehouden deze op dezelfde wijze te behandelen.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, betaalt de ondernemer aan de consument in plaats daarvan een vergoeding van € 200,–, waarbij door de commissie rekening is gehouden met de mogelijkheid van het ontstaan van nieuwe roestpitten in de toekomst.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van €  15,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 19 oktober 2009.