Kierafstand aan de zijkanten van de screens (zonwering) valt binnen de norm.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AFB09-0010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks juni 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van zaken als omschreven in de offerte d.d. 20 juni 2009. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 17 augustus 2009. De consument heeft op 8 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde screens voldoen niet aan de verwachtingen die de consument daar redelijkerwijs van mocht hebben. Meer in het bijzonder is de kierafstand aan de zijkanten van de screens groter dan toelaatbaar. De ondernemer heeft aanvankelijk laten weten dat een kier tot 0,5 centimeter. Acceptabel zou moeten zijn, maar later noemt hij een kierafstand van gemiddeld 1,5 centimeter. nog binnen de norm.   De consument verlangt een oordeel van een deskundige over de deugdelijkheid van de geleverde screens.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het geleverde product is deugdelijk. Bij de adviesbespreking is er door de medewerker van de ondernemer die kwam inmeten op gewezen dat tussen het doek en de geleiders kieren zouden blijven bestaan. De bestaande kier is een producteigenschap en geen gebrek.   Er zijn kierloze screens aangeboden aan de consument (zogenaamde ritsscreens), maar die heeft uiteindelijk gekozen voor vrij hangende screens.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik kan mij vinden in de conclusie van de deskundige en vind daarin een bevestiging voor mijn gelijk.   Het hele geschil berust kennelijk op een misverstand in de communicatie. Er is wel gesproken over “5 millimeter”, maar dat was in verband met de speling op de onderlijst. Over de aanwezigheid van kieren aan de zijkant zijn we altijd duidelijk geweest. We hebben de consument nog een systeem aangeboden dat kierloos is, maar daar heeft hij van afgezien.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Alle negen screens zijn geheel volgens de richtlijnen geplaatst. De breedte van de screens is keurig afgestemd op de dagmaten en de maximale dagmaat is gebruikt. De deskundige heeft kunnen constateren dat de doekbreedte is afgestemd op de toegepaste bediening en dat het doek aan bedieningszijde zijn maximale breedte heeft en aan de andere zijde dezelfde aftrekmaat is gehanteerd. Iedere fabrikant heeft hierin zijn eigen voorschriften en deze zijn keurig aangehouden. De gemiddelde doekspleet ligt tussen de 10 en 15 millimeter wat naar het oordeel van de deskundige gewoon netjes is.   Bij dit type screens is het altijd een feit dat als men van binnenuit de woning kijkt er een doekspleet zichtbaar is. Ook het toegepaste [clicksysteem] functioneert netjes en voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen. Al met al zijn de screens netjes gemonteerd. Technisch goed uitgevoerd en ze voldoen op alle fronten. De dagmaat is maximaal benut en de doekbreedtes zijn goed aangehouden. Ook het toegepaste clicksysteem functioneert goed en heeft geen invloed op de uiteindelijke aftrekmaat van de doeken. Deze is bepaald door het gekozen bedieningssysteem.   De verwarring is ontstaan door een foutief antwoord op een vraag van de consument. Deze had van een medewerker van de leverancier te horen gekregen dat de doekspleet maximaal 5 millimeter mocht zijn. Dit is later schriftelijk door de leverancier ontkracht. Ook de branchevereniging geeft aan een doekspleet van 15-19 millimeter als richtlijn aan te houden. Deze screens vallen binnen deze richtlijn en de consument heeft een prima product gekregen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van het rapport van de deskundige en neemt diens bevindingen en conclusies, die verder door partijen niet zijn aangevochten, over. Daaruit volgt afdoende dat de geplaatste screens geen gebrek vertonen en deugdelijk zijn gemonteerd. Daarom kan niet anders worden beslist dan na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 12 maart 2010.