Kindvriendelijk is niet kindveilig.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D00-3532

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in januari 2000 via het boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eigen vervoerreis voor 9 personen naar Tossa de Mar in Spanje met verblijf op een camping op basis van logies voor de periode van 30 juni 2000 t/m 16 juli 2000 voor de som van ƒ 2.725,50 in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.   Wij hadden bij de reisorganisator een eigen vervoerreis geboekt naar een camping in Tossa de Mar in Spanje. De ons toegewezen tenten bleken echter op een onveilige plaats te staan voor onze kinderen van 3-6 jaar. Zij stonden namelijk zo dicht bij de rand van een helling dat bij een misstap een val van ongeveer 10 meter het gevolg zou zijn. Er was namelijk een doorgangsstrook van ongeveer 30 centimeter waar bovendien een elektriciteitskast was geplaatst zonder beveiliging. Verder was er een slechte verlichting op deze locatie. Ik maak de reisorganisator nu een verwijt omdat deze in haar brochure uitgebreid kindvriendelijkheid propageert. Na aankomst op de camping is er onmiddellijk gereclameerd doch een andere plaats bleek niet mogelijk. Van één en ander heb ik foto’s overgelegd. Omdat wij alleen maar ‘s nachts in de tent konden verblijven hebben wij extra kosten gemaakt om dagelijks naar Tossa de Mar te gaan. Ook voor extra vertier maakten wij kosten alsmede voor buiten de deur eten. Ik acht een vergoeding van ƒ 3.100,– terecht.   Ter zitting heeft klager verder nog -in hoofdzaak- het volgende aangevoerd.   Bij de klacht wordt volhard. Het ging in dit geval om een kindvriendelijke reis. Wij hebben bij het boekingskantoor niet nader geïnformeerd omtrent de veiligheid.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.   Wij hebben ten aanzien van deze reis voor deze camping vermeld dat deze gelegen is op een sterk geaccidenteerd terrein. Bovendien wordt aangegeven dat de tenten zijn gelegen op terrassen. Klager was dus bij de boeking op de hoogte van deze omstandigheid. Omdat de gemiddelde ruimte per tent op deze camping wat kleiner is dan bijvoorbeeld op campings in Frankrijk was er naast de tent minder ruimte om te lopen.   De elektriciteitskasten waar het  hier om gaat waren uitgerust met special klepjes voor de stop- contacten. Als de stekker er uit getrokken wordt valt er automatisch een klepje voor zodat kinderen niet direct in aanraking kunnen komen met stroom.   Wij bieden vakanties aan voor gezinnen met kinderen. Bij een boeking wordt niet gevraagd naar de leeftijden van de kinderen. Klanten kunnen aan de hand van de beschrijving in de brochure zelf inschatten of een camping al dan niet geschikt is voor hun kinderen. Zonodig kan men bij de reservering om nadere inlichtingen vragen. Ook had klager een essentie kunnen bedingen voor wat betreft de standplaats van de tent(en). Er is wel gepoogd om een andere standplaats te vinden doch dit bleek niet mogelijk. Ook de opgevoerde kosten accepteren wij niet omdat klager toch wel uitstapjes zou hebben gemaakt of boodschappen zou hebben gedaan in het geval van een andere standplaats. Het claimen van de totale reissom is niet reëel.   Tenslotte laat de foto van klager duidelijk zien, dat voor de hier bedoelde tent duidelijk een lantaarnpaal is te zien. Voor een vergoeding is geen reden. Wel hebben wij uit reden van coulance aan klager een korting van 5% geboden op een volgende boeking.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog -in hoofdzaak- het volgende aangevoerd.   Bij ons eerdere standpunt wordt volhard. Wij hebben over deze camping met betrekking tot een standplaats nooit problemen gehad. Nergens staat beschreven, dat dit een kindvriendelijke camping is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is na kennisneming van de inhoud van de stukken en na het horen van partijen ter zitting van oordeel dat de ingediende klacht een vergoeding ten laste van de reisorganisatie niet rechtvaardigt. Naar het oordeel van de commissie is met het begrip kindvriendelijk niet te vereenzelvigen met het begrip kindveilig voor kinderen in de door klager opgegeven leeftijd zulks omdat het begrip kind grosso modo ziet op kinderen in alle leeftijden. Het had op de weg van klager gelegen om ingeval hij specifiek bezorgd was om de veiligheid van zijn zeer jonge kinderen bij het boekingskantoor nader te informeren, hetgeen hij niet gedaan heeft. Dit klemt temeer nu hij in de brochure had gelezen of had kunnen lezen dat er in casu sprake was van een sterk geaccidenteerd campingterrein, van op terrassen geplaatste tenten en van trappen van de camping naar het direct te bereiken strand. Daar komt nog bij -doch dit ten overvloede- dat valt aan te nemen dat klager ook in het geval van een hem conveniërende tent gedurende zijn vakantie het strand zou hebben bezocht alsmede het nabijgelegen Tossa de Mar met daaruit voortvloeiende kosten. Ook heeft klager, zijn kosten niet nader gespecificeerd. Gelet op het vorenstaande zal derhalve de klacht als onvoldoende gegrond worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 24 januari 2001.