Klacht onvoldoende onderbouwd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 180984/188250

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het functioneren van de elektriciteitsmeter in de woning van de consument, in het bijzonder in relatie met de door de consument geplaatste zonnepanelen. In deze zaak klaagt de consument over het functioneren van de elektriciteitsmeter. De meter draait volgens de klacht na een ingreep van een monteur van de ondernemer niet meer terug, zodat de consument al gedurende lange tijd elektriciteit teruglevert zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontvangt. De consument verlangt dat hij daarvoor wordt gecompenseerd. De consument heeft volgens de commissie zijn klacht niet voldoende onderbouwd. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het functioneren van de elektriciteitsmeter in de woning van de consument, in het bijzonder in relatie met de door de consument geplaatste zonnepanelen.

De consument heeft op 1 november 2022 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument was voornemens om de analoge meter te laten vervangen door een digitale niet slimme meter. Tijdens het bezoek van de monteur van de ondernemer bleek de meter toch terug te draaien en dat bracht de consument ertoe de meter toch niet te laten vervangen.

Op 24 november 2021 bracht een andere monteur van de ondernemer nogmaals een bezoek aan de consument om te controleren of de meter de correcte verzegeling had. Dit bleek het geval te zijn. Ook heeft deze monteur de kap losgehaald om de meter te kunnen controleren. De monteur heeft een aanpassing gedaan met als gevolg dat de meter nadien niet meer terugdraaide. De ondernemer heeft aldus inmiddels 14 maanden elektriciteit die door de consument is opgewekt, afgetapt.

De consument verlangt dat de ondernemer de door de consument aan de ondernemer geleverde energie vergoedt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument nam contact met de ondernemer op omdat zijn elektriciteitsmeter niet zou terugdraaien. Op 4 oktober 2021 bezocht een monteur de woning van de consument om dit te checken. De consument kwam terug op zijn verzoek omdat de meter toch terug zou draaien. Daarnaast is er op 24 november 2021 opnieuw een monteur geweest om te controleren of de originele zegels op de meter zaten. Dat bleek het geval te zijn. Er werden geen werkzaamheden aan de meter of de aansluiting uitgevoerd.

Bij de consument hangt een analoge meter die niet of slechts beperkt terugdraait. Het betreft een meter met een zogeheten teruglooprem. Dat houdt in dat de geproduceerde elektriciteit door de consument zelf wordt verbruikt. Het overschot wordt niet geregistreerd.

Op het moment dat een consument besluit om zonnepanelen te installeren en dus ook wil terugleveren aan het net, dient hij zich hiervoor aan te melden via de website www.energieleveren.nl. Dit omdat inzicht in het gebruik van de netten noodzakelijk is in verband met de beschikbare capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast wordt er op dat moment ook gecheckt of er een elektriciteitsmeter hangt die geschikt is voor teruglevering, Er bestaat alleen een recht op saldering of terugleververgoeding van de energieleverancier als de productie-installatie is aangemeld. Dit volgt uit de Netcode Elektriciteit en de aansluit- en transportovereenkomst tussen de consument en de ondernemer.

Tot op heden heeft de consument zijn productie-installatie niet aangemeld. Als dat was gebeurd was de bestaande meter gecontroleerd en zo nodig kosteloos vervangen door een meter die wel geschikt is voor de teruglevering van elektriciteit.

De klacht van de consument is ongegrond.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In deze zaak klaagt de consument over het functioneren van de elektriciteitsmeter. De meter draait volgens de klacht na een ingreep van een monteur van de ondernemer niet meer terug, zodat de consument al gedurende lange tijd elektriciteit teruglevert zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontvangt. De consument verlangt dat hij daarvoor wordt gecompenseerd.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

De consument heeft er in eerste instantie zelf voor gekozen geen meterwissel te laten uitvoeren. Dat valt de ondernemer dan ook niet aan te rekenen.

De consument stelt weliswaar dat in tweede instantie een monteur werkzaamheden aan de meter heeft verricht met als gevolg dat de meter niet meer terugdraaide. De consument heeft tegenover de ontkenning van de zijde van de ondernemer dat geen sprake is geweest van werkzaamheden aan de meter, geen nadere feiten en/of omstandigheden gesteld, die aan dat standpunt van de ondernemer afdoen. Om die reden gaat de commissie dan ook aan die stelling van de consument voorbij.

Evenmin heeft de consument betwist dat hij zijn zonnepanelen niet op de juiste wijze bij de ondernemer heeft aangemeld, waarna een onderzoek naar de geschiktheid van de meter zou hebben kunnen plaatsvinden en zo nodig een geschikte meter kan worden geplaatst.

Op grond van het bovenstaande moet het verzoek van de consument om te worden gecompenseerd voor de teruggeleverde niet-geregistreerde elektriciteit dan ook worden afgewezen, nu dat aan zijn eigen handelen en nalaten is te wijten.

De slotsom is dan ook dat de klacht van de consument ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter,
drs. L. van Rootselaar en mr. W.H. van Oorspronk, leden, op 10 januari 2023.