Klacht over functioneren gaspedaal kan niet worden vastgesteld, geen sprake van verzuim ondernemer

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 19259/34482

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het functioneren van het gaspedaal van de bij de ondernemer aangeschafte auto. De consument wil dat de ondernemer de auto vervangt door een vergelijkbaar voertuig of dat de koopovereenkomst ontbonden wordt. Zij is van mening dat de ondernemer voldoende in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen. De ondernemer wijst erop dat hij de klacht heeft onderzocht, maar niet heeft kunnen constateren. Hij is nog steeds bereid om het gebrek te herstellen. Hiervoor moet een blackbox geïnstalleerd worden. De consument wil hier niet aan meewerken. Ook de deskundige heeft geen problemen met het gaspedaal kunnen constateren. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht niet kan worden vastgesteld, zodat deze ook niet gegrond verklaard kan worden. Van verzuim van de ondernemer is geen sprake.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 6 augustus 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Nissan Micra, bouwjaar 2018 en een kilometerstand van 2.112 km, tegen een door de consument te betalen prijs van € 15.500,-.

De overeenkomst is op 10 augustus 2018 uitgevoerd.

De consument heeft op 7 oktober 2018 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de aflevering van de auto werd de consument geconfronteerd met een gebrek van de auto, in het bijzonder van het gaspedaal. Zonder dat gasgegeven wordt geeft de auto uit zichzelf gas. Het gebrek verdwijnt zodra de sleutel uit het contactslot wordt gehaald. Van een foutmelding van dit probleem is geen sprake geweest.

De consument heeft dit probleem bij de ondernemer gemeld en via tussenkomst van de importeur is een software update uitgevoerd. Hierna bleef het gebrek zich voordoen. De consument heeft zich gewend tot een lokale merkdealer, die de ondernemer van een aantal foutmeldingen heeft voorzien.

Naast het terugkerende probleem met het gaspedaal is sprake van het niet functioneren van de toerenteller en het branden van het esp-lampje. De ondernemer heeft de problemen niet verholpen.

De consument betwist dat het gebrek wordt veroorzaakt door haar rijvaardigheid.

De consument heeft de ondernemer meer dan genoeg in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De ondernemer is in verzuim. Zij is niet meer bereid de ondernemer alsnog in de gelegenheid te stellen de auto in eigen beheer te herstellen. De consument wil de ondernemer de keuze laten de auto te vervangen door een vergelijkbaar voertuig, dan wel de koopovereenkomst te ontbinden.

De consument is niet bereid een recorder in de auto te laten plaatsen, zoals door de ondernemer is voorgesteld.

De ondernemer is ten onrechte niet bereid tot ontbinding over te gaan. Er is schade wegens de spanningen en de stress die met het gebruik van de auto gepaard gaan.

De consument verlangt dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer verwijst voor zijn verweer naar de correspondentie van zijn advocaat met de gemachtigde.

In september 2018 heeft de consument de auto bij de ondernemer gebracht met de klacht dat het toerental spontaan oploopt. De ondernemer kon niets vinden, ook niet na uitvoerige testriten. De ondernemer heeft adequaat gereageerd op de klachten van de consument en in overleg met de importeur een software update uitgevoerd.

Enige tijd later gaf de consument gaf aan dat de ondernemer voor een oplossing moest zorgen, maar dat zij niet meer bereid was de auto ter diagnose en reparatie aan te bieden. Daarop deed de ondernemer de suggestie om de auto bij een lokale dealer te laten uitlezen. Dat heeft de consument gedaan. De lokale dealer kon niet verder met zijn onderzoek gaan omdat de ondernemer al een reparatietraject had ingezet. Om die reden verzocht de ondernemer nogmaals om de auto bij hem te brengen. De ondernemer had contact met de fabrikant en de importeur en men kwam tot de slotsom dat het raadzaam was om een blackbox in de auto te plaatsen, die de data registreert om te kijken welk euvel de oorzaak is van de klachten van de consument. Daartoe wilde de consument niet overgaan.

De ondernemer gaat niet mee in de wens van de consument om de auto in te ruilen danwel de overeenkomst te ontbinden. Als de consument meent dat sprake is van gebreken dan wil de ondernemer in de gelegenheid worden gesteld die te onderzoeken en te verhelpen, De bereidheid daartoe bestaat nog steeds bij de ondernemer. In dat geval zal een blackbox worden geïnstalleerd. Als de consument daaraan niet wil meewerken is de klacht kennelijk voor de consument niet ernstig genoeg.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld. Ten tijde van ons onderzoek aan het voertuig hebben wij het functioneren van het gaspedaal en de werking van de gasklep van het bovengenoemde voertuig aan een nadere inspectie/onderzoek onderworpen. Er werden door ons geen afwijkingen aan deze componenten of het functioneren hiervan waargenomen.

Vervolgens hebben wij de monteur van de ondernemer verzocht om de voertuigelektronica, in ons bijzijn, uit te lezen. Wij verkregen inzage in de door de monteur uitgelezen data/storingen.

Zie onderstaande:
– Er bleek een melding in het systeem van een lage accuspanning aanwezig. Op welke datum deze registratie heeft plaatsgevonden wordt niet door het systeem weergegeven.
– Er bleek een melding van een verstoring van het radarsignaal in het systeem te zijn opgeslagen. Ook hiervan werd geen datum weergegeven door het systeem van het moment dat deze storing was opgetreden. De kilometerstand waarop deze storing was opgetreden was 14.279.

Er werden door ons in het systeem geen storingen waargenomen welke een onjuiste werking van het gaspedaal of de gasklep weergaven. Vervolgens hebben wij de monteur verzocht om de werking van de gasklepsensor te beoordelen aan de hand van de signalering, zoals weergegeven door de elektronica. Hiervoor werd de laptop gebruikt.
Vervolgens hebben wij na overleg met de consument het voertuig aan een proefrit onderworpen. Wij reden over een afstand van 16 kilometer met het voertuig over wisselende type wegen. Tijdens deze rit met het voertuig hebben wij meerdere malen het functioneren van het gaspedaal getest. Er werden door ons geen afwijkingen aan het functioneren van het gaspedaal waargenomen tijdens de proefrit.

Aanvullend onderzoek
Vervolgens hebben wij op dinsdag 11 augustus 2020 Nissan dealer Sturm te Spijkenisse bezocht en daar de zaak besproken. Er bleek een werkorder van het bezoek van de consument aan de dealer in het computersysteem aanwezig te zijn. Bezoek van de consument aan deze dealer heeft plaatsgevonden op 1 april 2019. Uit de registratie van de monteur was gebleken dat de door de consument aangegeven afwijking aan het gaspedaal niet werd waargenomen. Wij bespraken de zaak met de servicemanager van de Nissan dealer Sturm.

Herstel
Daar wij de storing aan het gaspedaal niet hebben kunnen vaststellen, proefondervindelijk dan wel vanuit de verkregen data, kunnen wij geen hersteladvies uitbrengen. In het huidige stadium is er geen sprake van een afwijking aan het functioneren van het gaspedaal door ons waargenomen.

Toelichting
Ons advies in deze zaak is, om het voertuig te voorzien van een door de fabrikant aangeleverde blackbox waarmee data kan worden geregistreerd van een afwijkend functioneren van de gasklepsensor tijdens het dagelijkse gebruik van het voertuig. Mogelijk dat hiermee de noodzakelijke informatie wordt verkregen om de oorzaak van het door de consument geconstateerde afwijkend functioneren van het gaspedaal te kunnen achterhalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het klachtformulier blijkt dat de consument klaagt over het functioneren van het gaspedaal. In de correspondentie wordt nog melding gemaakt van enkele andere gebreken, waarop in de melding van de klacht in het klachtformulier niet wordt gerept zodat de commissie zich zal beperken tot een uitspraak over de aan haar gemelde klacht over het gaspedaal.

De consument verwijt de ondernemer dat deze niet tot herstel is overgegaan en derhalve in verzuim is, zodat zij aanspraak kan maken op vervanging van de auto door een vergelijkbaar exemplaar dan wel tot ontbinding van de koopovereenkomst. Zij is niet langer bereid de auto ter reparatie aan te bieden en is niet bereid aan de plaatsing van een blackbox mee te werken.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De ondernemer wijst erop de klacht van de consument te hebben onderzocht, maar deze niet heeft kunnen constateren. De software is aangepast. Ook heeft de ondernemer het voorstel gedaan om een blackbox te plaatsen, om het optreden van het euvel te kunnen registreren.

Uit het in opdracht van de commissie uitgevoerde deskundigenonderzoek blijkt dat de deskundige wel enige storingen heeft geconstateerd, maar geen storingen die verband houden met de (onjuiste) werking van het gaspedaal. Ook tijdens het rijden met de auto heeft de deskundige het gepretendeerde euvel niet kunnen waarnemen. Van een hersteladvies kan dan geen sprake zijn. Wel geeft de deskundige het advies om de auto te voorzien van een blackbox waarmee mogelijk data kunnen worden geregistreerd van een afwijkend functioneren van de gasklepsensor.

Partijen hebben niet gereageerd op de bevindingen van de deskundige. Van relevante bezwaren die aan de inhoud van de rapportage kunnen afdoen is dan ook niet gebleken. De commissie zal diens bevindingen dan ook volledig overnemen en tot de hare maken.

Een en ander brengt mee dat de commissie van oordeel is dat de vermeende klacht van de consument niet kan worden vastgesteld, zodat de klacht van de consument niet gegrond kan worden verklaard. Van verzuim van de ondernemer is dan ook geen sprake, nog daargelaten dat de ondernemer zich steeds bereid heeft verklaard om mee te werken aan het onderzoek naar de klacht van de consument, die bij herhaling heeft aangegeven niet bereid te zijn de ondernemer in de gelegenheid te stellen.

De commissie wijst op het advies van de deskundige en geeft de consument in overweging dat op te volgen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, de heer A. Belt en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 november 2020.