Klacht vloeit voort uit producteigenschap van auto en niet uit gebrek

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 12222/22908

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de auto is afgeleverd met een gebrek. De motor stottert bij verschillende snelheden en de auto vertoont trillingen. De consument wenst herstel van de auto. Als dat niet mogelijk is wil hij de koop ontbinden. De ondernemer stelt dat de trilling een standaard producteigenschap van dit type auto is. Hij vindt dat er geen noodzaak bestaat voor technische verbeteringen van de auto. Op grond van het deskundigenrapport komt de commissie tot het oordeel dat de trillingen niet worden veroorzaakt door een gebrek aan de auto, maar door het ontwerp en de constructie van de auto. De deskundige constateert de trillingen ook bij een rit met een vergelijkbaar model, uitgerust met dezelfde motor. De klacht is het gevolg van een producteigenschap en niet van een gebrek. Er is dan ook geen sprake van een non-conformiteit. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 20 februari 2019 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, merk Ford, type Focus Wagon 1.0 Ecoboost, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs (na aftrek van een korting) van € 31.589,80. De levering vond plaats op of omstreeks 29 april 2019. De consument heeft op 19 mei 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geleverde auto is afgeleverd met een gebrek. De motor stottert bij verschillende snelheden en de auto vertoont trillingen. Het voelt als onbalans of een probleem met de wielophanging en doet afbreuk aan het comfort en rijplezier. De consument vraagt zich ook af of dit op termijn geen aanleiding zal geven tot het ontstaan van problemen die de veiligheid in gevaar brengen.

Volgens de ondernemer is het een bekend probleem met het type motor waarmee de auto is uitgerust, maar is het bij de gekochte auto wel extreem voelbaar. Dit zou met een update van de software verbeterd moeten kunnen worden. Het bevreemdt de consument dat hiervan bij de verkoop en bij het proefrijden geen melding is gemaakt. Vóór aankoop zijn twee proefritten gemaakt met een soortgelijk type auto. Daarbij is de klacht niet opgevallen.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige merkt de consument nog op dat het trillen alleen verholpen kan worden door “te spelen” met het gaspedaal en dat het bij gebruik van de cruise control wel degelijk langer waarneembaar is. Ook vindt de consument het jammer dat een soortgelijk type auto, in een vergelijkbare conditie als die van de consument, niet beschikbaar was om het rijgedrag daarvan te kunnen vergelijken met de auto van de consument.

De consument verlangt herstel van de auto in die zin dat de klacht wordt verholpen. Mocht dat niet mogelijk blijken te zijn, dan stelt de consument voor de koop te ontbinden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De waargenomen trilling betreft een standaard producteigenschap is van dit type auto. Deze hangt samen met het type motor waarmee deze is uitgerust en beïnvloedt de duurzaamheid en betrouwbaarheid zeker niet in negatieve zin. In een bepaalde rijmodus werkt de auto met een cilinderuitschakeling, waardoor de motor zuiniger wordt. Onder bepaalde rijcondities treedt dan een trilling op. Dat wordt door vrijwel geen enkele klant opgemerkt.

De consument geeft aan de deskundige als klacht op dat “de auto regelmatig even trilt bij diverse snelheden, vooral bij zeer licht accelereren en/of afremmen op de motor. Zeker bij een goed wegdek met wat hogere snelheden, bijvoorbeeld 100 km/h, is het duidelijk voelbaar. Soms is het ook voelbaar bij het rijden met constante snelheid bij een verhoogde vermogensvraag, bijvoorbeeld bij het oprijden van een zeer lichte helling.” De deskundige heeft vervolgens tijdens een proefrit het redelijk specifieke “rijprofiel” van de consument nagebootst en geeft aan dat een trilling inderdaad “meestal hooguit 1 a 2 seconden” waarneembaar is bij situaties zoals bovenstaand omschreven en merkt op dat de trilling verdwijnt “door iets meer te accelereren”. De ondernemer merkt op dat het trillen bij een iets minder behoudende rijstijl dan die van de consument (dus wel iets meer accelereren) niet of nauwelijks voorkomt.

De ondernemer merkt op dat de auto aan voorwaarden moet voldoen voor een Europese typegoedkeuring en dat in individuele gevallen niet ingegrepen mag worden in zaken zoals het “motormanagement” (met invloed op CO2 uitstoot) of de constructie (verbeteringen aan één of meerdere motorsteunen die volgens de expert “mogelijk” specifieke trillingen beter dempen). Dat zijn zaken die door de fabrikant geïnitieerd moeten worden.

Maar de ondernemer is van mening dat voor technische verbeteringen in dit specifieke geval geen enkele noodzaak of verplichting bestaat. Niet uit het oogpunt van veiligheid en niet uit het oogpunt van duurzaamheid of betrouwbaarheid.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het voertuig betreft een voertuig dat is uitgerust met een 1,0 liter Ecoboost turbo benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen. De motor heeft een vermogen van 92 kW (125 PK). Om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te beperken is de motor uitgevoerd met cilinderuitschakeling, welke in werking kan treden bij lage motorbelasting. Hierbij wordt door het motormanagementsysteem tijdelijk één van de drie cilinders uitgeschakeld.

Het voertuig verkeert in een uitstekende staat. De deskundige heeft vastgesteld dat het motormanagement is voorzien van de meest recente software, versie JX6A-14C204-BRL. Er bevonden zich tijdens het onderzoek geen motor-gerelateerde storingen in het systeem en er is geen sprake van openstaande terugroep- en/of service acties.

Vanwege de overgang van ondernemer zijn er via het dealer management systeem geen details inzichtelijk met betrekking tot de onderhoudshistorie. Via de uitleesapparatuur hebben wij nog minimale informatie kunnen bemachtigen over eerder uitgevoerde uitlees/programmeersessies. Hieruit blijkt in ieder geval dat er een eerdere werkzaamheid is uitgevoerd aan het motormanagement.

Er is duidelijk een trilling waarneembaar bij de situaties zoals bij de klacht omschreven. De trilling is meestal hooguit 1 á 2 seconden voelbaar, maar soms blijft deze wat langer aanwezig. Dit laatste heeft de deskundige een tweetal keer opgemerkt bij zeer lichte acceleratie na een periode van licht afremmen op de motor. Door iets meer te accelereren verdwijnt de trilling dan. De trilling is duidelijk voelbaar in de carrosserie en lijkt duidelijk afkomstig van de motor. Bij het instellen van een zuinigere rijmodus zijn de klachten duidelijker waarneembaar, bij een sportievere rijmodus minder duidelijk. De klacht ontstaat volgens de deskundige door het tijdelijk uitschakelen van één cilinder. De ondernemer bevestigt dit ook.

Als vergelijk heeft de deskundige met een nagenoeg soortgelijke, motorisch identieke auto, dezelfde route gereden. Deze auto was ook voorzien van de meest recente, gelijke software en storingsvrij. Deze auto vertoonde duidelijk dezelfde trillingen.

Doorgegeven motortrillingen kunnen mogelijk worden verminderd door verbeteringen aan één of meerdere motorsteunen uit te voeren. Hierdoor kunnen specifieke trillingen beter gedempt worden. Daarnaast zou met een aanpassing aan het motormanagement de karakteristiek van de cilinderuitschakeling aangepast kunnen worden, waardoor dit minder trillingen veroorzaakt. Dit betreffen evenwel geen aanpassingen die momenteel uitgevoerd kunnen worden, maar zijn aanpassingen welke door de fabrikant geïnitieerd moeten worden.

De auto waarmee het vergelijk is uitgevoerd betrof een demonstratie auto met grotere velgen en bijpassende bandenmaat. Hierdoor was dit voertuig in de basis iets stugger en rumoeriger, waardoor de trilling iets minder duidelijk voelbaar was dan bij de auto van de consument. Maar de deskundige is van mening dat hiermee een goed vergelijk is uitgevoerd. Deze demonstratie auto had ongeveer 19.000 km gereden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de bevindingen van de deskundige komt de commissie tot de slotsom dat de eigenschap waarover de consument zich beklaagt niet voortvloeit uit een gebrek aan de gekochte auto, maar uit een eigenschap die samenhangt met het ontwerp en de constructie, met name van de aandrijving.

Blijkens de rapportage van de deskundige schakelt het motormanagement bij een lage motorbelasting één van de cilinders uit om brandstofverbruik en CO2 uitstoot te beperken. Bij een rit met een vergelijkbaar model, uitgerust met dezelfde motor, heeft de deskundige het zelfde rijgedrag geconstateerd als dat waarover de consument zich beklaagt.

De slotsom luidt dat de klacht voortvloeit uit een producteigenschap en niet uit een gebrek. Dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het comfort en rijplezier betekent niet dat de auto door deze eigenschap niet voor een normaal gebruik geschikt is. De commissie kan dan ook niet tot het oordeel komen dat de auto niet de eigenschappen mist die voor een normaal, veilig gebruik vereist zijn en waarvan de consument de afwezigheid niet hoefde te verwachten. Met andere woorden: van non-conformiteit is in dit geval niet gebleken. Dat betekent dat geen gronden bestaan om het verlangde toe te wijzen. Beslist wordt daarom als na te melden.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de heer A.M. Velberg en de heer M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 23 oktober 2020.