Klachten over niet hechten schilderwerk. Eigenschap watergedragen verf/belichting met bouwlamp niet maatgevend

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 87796

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 januari 2014 tussen partijen tot stand gekomen aannemingsovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht schilderwerk uit te voeren in de woning van de consument tegen een aanneemsom van € 4.338,93.
De consument heeft een aantal klachten geuit.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft zeven klachten geuit, te weten:
klacht 1: op de trap hecht de verflaag niet, de onderliggende zwarte verflaag is niet verwijderd
              en schijnt door de nieuwe verf heen. Voorts is de verf onvoldoende egaal uitgestreken
              en is over de kit heen geschilderd;

klacht 2: een wand in de slaapkamer is niet dekkend uitgevoerd, waardoor de groene onderlaag
              zichtbaar is;

klacht 3: een wand in de badkamer achter de spiegel is niet afgewerkt, voorts is een zakker te zien;

klacht 4: de kopse kant van een deur is aan de sluitzijde niet egaal afgewerkt en de deur is aan de
              onderkant beschadigd;

klacht 5: aan de binnenzijde van de buitenkozijnen zijn reparatieplekken zichtbaar, verbindingen staan
             open, ook de kitverbindingen tussen kozijn en vensterbank staan open;

klacht 6: de vensterbanken in de woonkamer en keuken zijn beschadigd, terwijl scheuren zichtbaar
             zijn;

klacht 7: de achterwand bij het keukenblok is niet egaal dekkend.

De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en vordert schadevergoeding zodat hij een derde de nog noodzakelijke werkzaamheden kan laten doen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wijst er op dat bij oplevering geen klachten zijn geuit en vervolgens zijn factuur is betaald. Hij is van mening dat de later geuite klachten hem niet kunnen worden verweten.
Hij voegt er aan toe dat hem niet is opgedragen de zwarte trap eerst geheel kaal te halen nu dit een kostbare aangelegenheid is, terwijl de aangetroffen beschadigingen puur mechanisch van aard zijn.
Hij is van mening geheel binnen de normen te hebben gewerkt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige acht de klachten deels gegrond en begroot de herstelkosten op € 775,– inclusief arbeid, materiaal en btw.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie zal de klachtpunten in volgorde behandelen en daarbij steeds het standpunt van partijen en het oordeel van de deskundige voor zover van belang weergeven.

Klacht 1: Volgens de deskundige zijn de aangetroffen beschadigingen voornamelijk van mechanische
              aard. De trap is geschilderd met een water gedragen product. Dit soort producten is vele
              malen minder kras vast en mechanisch bestendig dan de traditionele alkyd harsproducten,
              waar het gebruik echter niet meer van is toegestaan. De deskundige sluit niet uit dat de
              aangetroffen beschadigingen zijn veroorzaakt doordat na het schilderen renovatietreden
              zijn aangebracht. De commissie begrijpt dat een derde dit heeft gedaan. De ondernemer
              heeft verklaard dat bij oplevering geen klachten zijn geuit en zijn factuur vervolgens ook
              is betaald. De commissie is van oordeel dat niet vaststaat dat de ondernemer te dezer zake
              de ondernemer een verwijt kan worden gemaakt en acht dit deel van de klacht derhalve
              ongegrond.
              Ten aanzien van het niet geheel dekkend opleveren, heeft de deskundige vastgesteld dat de
              oorspronkelijke kleur (zwart) van de trap op een aantal plaatsen zichtbaar is. Ter zitting
              heeft de ondernemer aangegeven deze conclusie niet te bestrijden, maar er wel op gewezen
              dat het technisch heel moeilijk is om over het oorspronkelijke hoogglans zwart met
              water gedragen witte verf heen te schilderen.
              Hij heeft er, in de visie van de commissie  terecht, ook op gewezen dat enig bijwerken van
              tijd tot tijd onvermijdelijk en noodzakelijk zal blijven.
              Hij is bereid de trap nogmaals te schilderen,  waarbij hij dan tevens de enkele aangetroffen    
              zakkers en vuilinsluiting kan meenemen.
              De consument heeft ter zitting aangegeven daarmee akkoord te gaan, mits niet
              dezelfde schilder komt, hetgeen volgens de ondernemer geen probleem is.
              Dit klachtonderdeel acht de commissie derhalve gegrond en zij zal conform beslissen.

              De commissie overweegt ten overvloede dat, anders dan de consument lijkt voor te staan,
              van de ondernemer niet kan worden verlangd dat hij alvorens de trap nogmaals te
              schilderen, deze eerst geheel ontdoet van de onderliggende zwarte verflaag. De
              ondernemer wijst er terecht op dat dit niet in zijn opdracht zat en aanzienlijk meerwerk met
              zich meebrengt. Ook de deskundige wijst er op dat dit aanzienlijk en kostbaar zou zijn.
              Als de consument dit verlangt, zal hij de extra kosten daaraan verbonden voor lief moeten
              nemen.

Klacht 2: De klacht is gegrond volgens de deskundige. De ondernemer heeft aangegeven de wand
              met isolerende latex te willen behandelen. De commissie zal dienovereenkomstig beslissen.

Klacht 3: De klacht is gegrond volgens de deskundige. Dit oordeel is door de ondernemer niet
             weersproken. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond en de commissie zal bepalen dat
             de wand nogmaals moet worden geschilderd en daaraan voorafgaand de aangetroffen
             zakkers moeten worden verwijderd door de ondernemer.

Klacht 4: De ondernemer heeft betwist aan de deur te hebben geschaafd. Nu niet kan worden
              vastgesteld dat de ondernemer een verwijt valt te maken, acht de commissie de klacht
              ongegrond.

Klacht 5: De ondernemer heeft er terecht op gewezen dat het schilderwerk aan kozijnen niet in
              zijn opdracht zat. Hij betwist bovendien aan de kozijnen te hebben gewerkt. Derhalve
              staat niet vast dat de ondernemer een verwijt valt te maken. De commissie acht de klacht
              ongegrond.

Klacht 6: Volgens de deskundige worden de scheuren veroorzaakt door werking van het hout,
              mogelijk versterkt door warmte wisseling vanwege aanwezige radiatoren. Werking van
              hout kan de ondernemer niet worden verweten, de commissie acht de klacht derhalve
              ongegrond.

Klacht 7: Volgens de deskundige heeft de consument met een halogeen lamp de wand getoond, maar
              is bij normaal daglicht nauwelijks te zien dat niet geheel dekkend zou zijn geschilderd. De
              deskundige vermeldt dat het resultaat goed is. De commissie is van oordeel dat belichting
              met een halogeen bouwlamp zodanig afwijkend is van de normale situatie in een woning,
              dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de ondernemer een verwijt valt te maken. De
              commissie acht de klacht derhalve ongegrond.

Beslissing

De commissie verklaart de klachten deels gegrond.

De commissie bepaalt dat de ondernemer de trap in zijn geheel moet schuren, ter plaatse van de beschadigingen deze twee maal moet bijwerken met grondverf en vervolgens het geheel eenmaal dekkend dient te schilderen.

De commissie bepaalt dat de ondernemer de wand in de slaapkamer met isolerende latex dient over te schilderen.

De commissie bepaalt dat de ondernemer een wand in de badkamer achter de spiegel dient te schilderen na verwijdering van aanwezige zakkers.

De commissie bepaalt dat de ondernemer de hier voren genoemde werkzaamheden binnen twee maanden na verzending van dit bindend advies moet laten uitvoeren door een andere werknemer dan de oorspronkelijke.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 51,25 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld binnen een maand na de verzending van dit bindend advies, bij gebreke waarvan de ondernemer tevens de wettelijke rente verschuldigd wordt.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 342,50.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf, op 3 november 2014.