Klager betalen voor genoten verbruik, verjaring is vijf jaar. Energiemaatschappij heeft fouten gemaakt en communicatie laat te wensen, toekenning schadevergoeding wegens redelijkheid en billijkheid

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0064

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekeningen gas 2006 tot en met 2009.   De consument heeft een bedrag van € 12.270,24 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2009 vindt ineens een verrekening plaats over vier jaren. Onvoldoende meteropname door het bedrijf zelf over de periode 2004 tot en met 2009. Onjuiste verwerking van de meterstanden door het bedrijf in de afrekening 2007. Niet verwerken van de meterstanden zoals die aan het bedrijf zijn doorgegeven in de afrekening 2008. Overschrijving van een redelijke factuurtermijn. Discriminatie van de verjaringstermijn van voor en na 14 juli 2004. Verkeerde tenaamstelling op de factuur van de naverrekening 2006 d.d. 28 februari 2010. Opeenstapeling van fouten door het bedrijf. Hooghartige opstelling door het bedrijf richting de klant.   De klager verlangt een financiële oplossing ter grootte van € 8.174,–.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   De klager wenst een financiële vergoeding van € 8.174,– te ontvangen van ons. De reden hiervan is dat de klager in februari 2010 meerdere correctienota’s heeft ontvangen, waarop het verbruik evenredig verdeeld wordt. Daarbij is hij van mening dat wij discrimineren met de wettelijk vastgestelde verjaringstermijnen van vóór en ná 14 juli 2004. Wij gaan niet akkoord met het voorstel van de klager. Hieronder ons standpunt nader uiteen gezet.   Wettelijke verjaringstermijn De wettelijke verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, omdat het contract van de klager ingegaan is vóór 14 juli 2004. In de wet is omschreven dat energiebedrijven die leveren aan klanten die vóór 14 juli 2004 klant zijn geworden een verjaringstermijn geldt van vijf jaar. Voor klanten waarvan de levering is gestart ná 14 juli 2004 geldt een verjaringstermijn van twee jaar voor kleinverbruikers en vijf jaar voor grootverbruikers (artikel 3:307 BW). Daarbij is elke afnemer een vergoeding verschuldigd aan de leverancier voor het afgenomen verbruik.   In rekening gebracht verbruik Het totale verbruik wordt niet betwist door de klager. De klager betwist alleen de periode waarin het verbruik in rekening is gebracht.   Op 29 januari 2010 heeft de klager ons schriftelijk geïnformeerd dat het in rekening gebracht gasverbruik op de jaarafrekening van 30 december 2009 een periode van vier jaar betrof. Naar aanleiding van deze brief hebben wij de jaarafrekening van 30 december 2009 herzien en het verbruik evenredig verdeeld over de laatste vier jaarafrekeningen.   De correctienota’s heeft de klager ontvangen in 25 februari 2010. Op deze correctienota’s wordt het verbruik beter verdeeld, hetgeen resulteert in een voordeel van € 1.351,99.   Bij het opmaken van de oorspronkelijke, vervallen jaarafrekeningen zijn wij uitgegaan van de meetdata die de regionale netbeheerder gecommuniceerd heeft. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen en centraal registreren van de meterstanden.   Uit het dossier van de klager, zie de meterstandenformulieren in dossier, blijkt dat hij jaarlijks de meterstanden doorgegeven heeft aan [naam netbeheerder 1], [naam netbeheerder 2] en [naam netbeheerder 3]. [naam netbeheerder 1] heeft de meterstand van 10 oktober 2007 onjuist verwerkt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de meterstanden die de netbeheerder onjuist geregistreerd heeft.   Zoals eerder vermeld, zijn onze facturen gebaseerd op de meetgegevens die de netbeheerder gecommuniceerd heef. Uit deze gegevens blijkt dat ook de netbeheerder een hoger verbruik (28.800 m3) heeft geregistreerd voor verbruiksjaar 2008 – 2009 net zoals op de oorspronkelijke afrekening van 30 december 2009.   Voor het ontstane ongemak en de gemaakte fouten hebben wij een korting / coulance van € 1.000,– aangeboden. Daarbij hebben wij de in rekening gebrachte administratiekosten, totaal € 37,50, kwijtgescholden.   Dit aanbod blijft uiteraard van kracht.   Conclusie Ondanks het feit dat de correctienota’s vrij laat zijn opgemaakt, zijn deze nog ruim binnen de wettelijk vastgestelde termijn van vijf jaar verzonden. Daarbij staat het vast dat de klager deze m3’s verbruikt heeft en voor het genoten verbruik dient de leverancier vergoed te worden. Ons standpunt over de facturen en daarmee ook het openstaand saldo blijft daardoor ongewijzigd.   Wij zijn en blijven van mening dat de aangeboden financiële vergoeding van € 1.000,– redelijk is en onze goede wil toont.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van het bedrijf. Met het bedrijf is de commissie van oordeel dat de klager in beginsel gehouden is het genoten verbruik te betalen en het is niet anders dan dat in dit geval de verjaringstermijn van vijf jaar geldt. De commissie neemt in aanmerking dat de ondernemer een verrekening heeft laten plaatsvinden. Naar het oordeel van de commissie vergt de redelijkheid dat een substantieel gedeelte van de verbruikte energie zou behoren te worden kwijtgescholden. Ook het bedrijf heeft ingezien dat er fouten zijn gemaakt en dat de communicatie te wensen heeft overgelaten, reden waarom een vergoeding van € 1.000,– is aangeboden. De commissie acht dit onder de gegeven omstandigheden een niet onredelijke benadering. Daarom zal van het depotbedrag een bedrag van € 1.037,50 aan de klager kunnen worden gerestitueerd, waarna het restant aan het bedrijf kan worden overgemaakt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het in depot gestorte bedrag van € 12.270,24 wordt als volgt verrekend: aan de klager wordt gerestitueerd een bedrag van € 1.037,50 en aan het bedrijf wordt overgemaakt een bedrag van € 11.232,74.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 178,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 oktober 2010.