Klager heeft niet bij aanvang contract meterstanden doorgegeven; Klager had energiemaatschappij moeten attenderen dat hij geen meterstandenkaart had ontvangen

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0058

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas en elektriciteit 2009.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben het niet eens met de rekening. De rekening is zo hoog, omdat niet is uitgegaan van werkelijke standen bij aangaan van de overeenkomst. Ik verlang een juiste berekening van de stookkosten over 2009 aan de hand van mijn reële situatie en restitutie van het teveel betaalde door mij over 2009. Mijn argument daar is dat ik heel weinig gebruik heb gemaakt van het pand.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   De jaarnota heeft betrekking op de leveringsperiode 2 maart 2009 tot 22 maart 2010. De eindstanden van de jaarnota zijn doorgegeven door de netbeheerder. Middels het berichtenverkeer worden de eindstanden door de netbeheerder aan de desbetreffende leverancier doorgegeven.   In het geval van de klager zijn de standen van 22 maart 2010 werkelijke standen, opgegeven door de klager. Deze standen zijn derhalve niet voor correctie vatbaar. Te zien is dat de opgenomen standen van 1 februari 2006 ook werkelijke standen zijn. Daarnaast is het verbruik zichtbaar van de periode 2 maart 2010 tot 22 februari 2010.   De oorzaak van het gefactureerde verbruik is dat de inswitchstanden van 2 maart 2010 geschat zijn door de netbeheerder en niet door ons, wat de klager stelt. De netbeheerder is de bevoegde partij om de meterstanden op te nemen, dan wel te schatten bij het niet tijdig aanleveren van de meterstanden. De meterstandenkaart met de inswitchstanden heeft ons nimmer bereikt.   Daarnaast geeft de klager aan de meterstandenkaart niet te hebben ontvangen. Wij hebben deze meterstandenkaart echter wel verzonden, maar omdat dit niet aangetekend is verstuurd kan dit nimmer worden bewezen. Wij stellen ons op het standpunt dat het niet aannemelijk is dat de meterstandenkaart niet is ontvangen aangezien alle overige stukken wel zijn ontvangen door de klager. Voorts geeft de klager aan dat de vorige bewoner, na 2006, nooit de energie heeft opgezegd waardoor de eindstanden niet bekend waren bij de netbeheerder.   Bij het betrekken van een woning/pand is er ook een zekere zorgvuldigheidsplicht aan de kant van de consument inzake de vaststelling van de meterstanden. Van belang is dat de klager beschikt over de standen op het moment dat een woning/pand betrokken wordt. De oude en nieuwe bewoner/verhuurder moeten dan de standen schriftelijk overeengekomen zijn.   Indien de klager dit kan aantonen, kunnen wij een correctieverzoek indienen bij de netbeheerder. De netbeheerder zal dan beoordelen of deze correctie uitgevoerd kan worden.   Wanneer de meterstanden zijn gecorrigeerd, zal de netbeheerder de beginstanden van de woning/pand aanpassen in het Meetregister. Daarna zal er een correctienota met de juiste beginstanden worden opgemaakt conform de marktafspraken.   Het voorschotbedrag is inmiddels verlaagd naar € 184,– en is conform het gemiddelde verbruik van de woning/pand. Wij handhaven ons standpunt dat de vordering van de jaarnota terecht is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie het standpunt van het bedrijf. Het bedrijf kan niet anders dan afgaan op de meterstanden zoals die aan hem door de netbeheerder worden opgegeven, tenzij onomstotelijke vast staat dat deze meterstanden onjuist zijn. In dit geval heeft de klager nagelaten bij aanvang van contract meterstanden door te geven. De klager beroept zich erop dat de meterstandenkaart zou worden toegezonden, maar dat dit niet is geschied. Het had dan op de weg van de klager gelegen om het bedrijf daarop te attenderen en een meterstandenkaart alsnog te laten toesturen. Voorts is nog voordat het contract in zou gaan een brief "afronding" verhuizing aan de klager gezonden waarin de beginstanden niet waren opgenomen. Het had op de weg van de klager gelegen om deze meterstanden per omgaande alsnog door te geven aan het bedrijf. Overigens is het niet aan het bedrijf of aan de commissie om een oordeel te vellen over de vraag of aannemelijk is dat slechts geleverde energie in rekening is gebracht, ook niet wanneer twijfels zouden kunnen bestaan aan de juistheid van meterstanden. Daarvoor zijn procedures die in dat geval geen oplossing bieden. De klacht treft geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 oktober 2010.