Klimop-haag buigt door bij harde wind als gevolg van onvoldoende stevige palen. Ondernemer heeft zwakkere palen geleverd dan afgesproken en moet dit herstellen ook al is de garantietermijn verstreken.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94015

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in maart 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het plaatsen van een Hederahaag tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.691,10.

De overeenkomst is uitgevoerd in 2010.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Twee jaar geleden boog de haag door. De ondernemer heeft toen herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Nu is dat opnieuw gebeurd. De ondernemer weigert te herstellen. De haag zou te dicht zijn begroeid en in combinatie met harde wind nu zijn doorgebogen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is sprake van stormschade. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Reeds in 2013 is advies gegeven de haag te verstevigen in verband met de wind druk. Daarop is door de consument niet gereageerd. De garantieperiode is al meer dan 4 jaar verlopen. Wij hebben reeds kosteloos twee jaar na plaatsing herstelwerkzaamheden verricht.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

– De werkzaamheden zijn uitgevoerd in maart 2010.
– Diversen palen, waaraan de kant en klaar panelen met hedera’s zijn bevestigd (zie foto 011), zijn afgebroken en of verrot. Zie foto 001, 006 en 010. De overige palen staan los in de grond.
– De palen voldoen niet aan de maatvoering zoals aangegeven op de inkoop factuur, die ter beschikking is gesteld door de ondernemer tijdens het bezoek. De palen moeten in het vierkant 59x59mm zijn. Opgemeten in het werk zijn de palen 54x59mm.

De herstelkosten hiervan zijn:
20 stuks hardhouten palen leveren à € 23.50 = €   470,–
24 manuren t.b.v. palen herplaatsen à € 47.50 = € 1.140,–
Totaal = € 1.610,–

Toelichting:
– De afgebroken en verrotte palen zijn de oorzaak ervan dat de haag doorbuigt bij harde wind en of storm.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over en maakt deze tot de hare.
Anders dan de ondernemer veronderstelt is het niet een kwestie van stormschade maar lijken de palen van onvoldoende kwaliteit te zijn. Aldus dient de ondernemer te herstellen conform het deskundigen bericht. Daarbij is niet van belang of dit onder garantie valt nu de ondernemer toerekenbaar onjuist heeft gepresteerd. De ondernemer heeft weliswaar aangegeven dat hij een andere oplossing voor ogen heeft, maar nu hij nalaat dit nader aan te geven en te concretiseren passeert de commissie deze stelling.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

Herstel conform het bepaalde in bovengenoemd deskundigenbericht onder 6.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, op 15 juli 2015.