Koel-/vriescombinatie niet geschikt voor omgevingstemperaturen van beneden de 14 graden Celsius. Consument niet onjuist geïnformeerd.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0039

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 januari 1998 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een koel/vries-combinatie tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 247,31 inclusief een verlengde garantie tot 5 jaar. De levering vond plaats op of omstreeks 24 januari 1998.   De consument heeft op 14 december 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2002 heb ik de koel/vries-combinatie in de garage geplaatst als tweede koel/vries-kast. Op 13 december constateerde ik dat het vriesgedeelte was ontdooid. Ik heb hierover contact opgenomen met de ondernemer. Die zei dat de onderhavige koel/vries-combinatie 1 compressor heeft, waardoor deze bij een temperatuur van minder dan 14º C niet werkt. Alleen apparaten met 2 compressoren zijn tegen lage temperaturen bestand. Om die reden wees hij mijn beroep op de garantie af. Ik vind dat onjuist. Ik heb niet voor niets een verlengde garantie gekocht en ik ben er nooit voor gewaarschuwd dat het apparaat bij lage temperaturen niet werkt. Het staat ook niet in de gebruiksaanwijzing. Omdat het apparaat niet kan worden gerepareerd, wens ik een schadevergoeding. De ondernemer weigert mij echter tegemoet te komen.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 250,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het type koel/vries-combinatie van de consument is het meest verkochte type. Deze heeft 1 compressor en werkt daardoor niet goed als de buitentemperatuur 14º C of lager is. De consument heeft ons bij de aankoop niet verteld dat zij het voornemen had het apparaat in een onverwarmde garage te plaatsen. Wij hadden dus geen aanleiding om de consument te waarschuwen. Bovendien staat in de gebruiksaanwijzing dat de werking van het apparaat minder wordt naarmate de buitentemperatuur daalt. Wij kunnen het beroep van de consument op de garantie niet honoreren, omdat aan de koel/vriescombinatie niets mankeert. Als de consument kort na de aankoop met het probleem was gekomen, hadden wij misschien nog iets voor haar kunnen doen, bijvoorbeeld een gunstige inruil tegen een combinatie met twee compressoren, die geen last heeft van lage buitentemperaturen. Na bijna 5 jaar is dat niet mogelijk.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op het typeplaatje van deze combinatie is vermeld: klasse N. Dit betekent dat de bewaartemperaturen van vries- en koelgedeelte bij een omgevingstemperatuur van 14 tot 30 º C worden behaald bij huishoudelijk gebruik. Het apparaat van de consument heeft ruim 4 jaar in een bovenwoning bij de keuken gestaan en is vervolgens in een onverwarmde halfsteens garage geplaatst. Doordat de temperatuur daarin lager was dan 14º is het vriesgedeelte gaan ontdooien. Het koelgedeelte heeft een hogere tolerantie en bleef dus normaal werken. Het verschijnsel is in overeenstemming met dit type combinatie. Van een mankement is dus geen sprake. In de gebruiksaanwijzing staat dat als de omgevingstemperatuur voor langere tijd lager blijft dan 14º, de conserveringsperiode korter wordt. Herstel is niet aan de orde, omdat er niets stuk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De aan de consument verstrekte garantie heeft de bedoeling het apparaat geheel of ten dele kosteloos te repareren, als daaraan binnen de garantietermijn iets stuk gaat. In dit geval is er echter geen sprake van een mankement, maar van een door de consument veronderstelde eigenschap die in werkelijkheid niet bestaat. Dit zou aan de ondernemer kunnen worden toegerekend, indien hij de consument omtrent de eigenschappen van de combinatie onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd. De commissie is van oordeel dat dit niet het geval is. De ondernemer kon immers ten tijde van de aankoop niet weten dat de consument het apparaat meer dan 4 jaar na ingebruikname in een onverwarmde garage zou plaatsen. Bovendien komt in de gebruiksaanwijzing onder het opschrift “Invriezen” een passage voor, inhoudende dat als de kamertemperatuur voor langere tijd lager dan 14º C blijft, de temperaturen die noodzakelijk zijn voor het langdurig conserveren in de freezer niet geheel worden bereikt en de conservatieperiode daardoor korter wordt. De tekst is enigszins duister, maar houdt in elk geval een voldoende waarschuwing in om het apparaat niet zonder vooraf deskundig advies in te winnen in een ruimte te plaatsen waar de temperatuur tot onder 14º C kan dalen. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat het apparaat niet aan de overeenkomst beantwoordt, zodat er geen sprake is van een aan de ondernemer toe te rekenen tekortkoming.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 19 augustus 2003.