Kosten inschakelen gespecialiseerd bedrijf

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS09-0084

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 28 februari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 66,05. De werkzaamheden zijn verricht op 28 februari 2009 en 5 maart 2009. De consument heeft op 7 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 66,05 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In verband met het vermoeden van een lekkage heeft de consument de ondernemer gevraagd om op 28 februari 2009 te komen kijken. De ondernemer is gekomen en heeft geconcludeerd dat er inderdaad een lekkage moest zijn. De ondernemer heeft geadviseerd om een gespecialiseerd bedrijf in de arm te nemen om de lekkage op te sporen.   Op 5 maart 2009 is een vertegenwoordiger van dat bedrijf gekomen, vergezeld van een monteur van de ondernemer. Dit bedrijf heeft de druk op de leidingen gecontroleerd en concludeerde daaruit dat er helemaal geen sprake was van een lekkende leiding. Volgens de monteur van dat bedrijf was dat een standaardmethode die elke installateur had kunnen uitvoeren. Er bleek wel een lekkage te zijn, maar de oorzaak daarvan zat in een gebrekkige kitafsluiting. Deze heeft de consument zelf hersteld.   De consument is van mening dat de ondernemer zijn werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. Hierdoor heeft hij extra kosten moeten maken in de vorm van inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf. Dit heeft een factuur gestuurd van € 428,40. Die kosten hadden niet gemaakt hoeven te worden, wanneer de ondernemer zelf de druk op de leidingen zou hebben gecontroleerd. Daarenboven heeft de ondernemer zelf ook nog een factuur gestuurd van € 66,05. Die heeft de consument niet betaald.   De consument verlangt creditering van de gezonden factuur ad € 66,05 en vergoeding van de kosten van het gespecialiseerde bedrijf (€ 428,40).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Aan het eind van de middag op 28 februari 2009, rond 16.00 uur, meldde de consument een lekkage. Zonder verder controlemateriaal bij zich te hebben, is een monteur meteen gaan kijken. Deze constateerde een natte plek aan de achterzijde van de douche, die er volgens de consument pas enkele dagen zat. De douchebak vertoonde beschimmelde voegen, maar op het eerste oog geen lekke voegen.   Als eerste indruk is aan de consument medegedeeld dat er vermoedelijk een lek in de omgeving van de douchekraan zat. De consument is geadviseerd contact op te nemen met zijn verzekering en om daarna het lek op te laten sporen en te laten dichten, hetzij door de ondernemer, hetzij door een gespecialiseerd bedrijf. De consument zou daarover na het weekend berichten.   De ondernemer heeft echter niets meer gehoord, totdat de consument zich meldde met de mededeling dat een ander bedrijf zou komen en met het verzoek om daar bij aanwezig te willen zijn. De ondernemer heeft de consument nog gevraagd waarom hij een ander bedrijf had benaderd. Hij gaf toen aan van de verzekering vernomen te hebben dat het opsporen en verhelpen vaneen lekkage gratis zou zijn, want verzekerd. Bovendien kon het andere bedrijf volgens hem de plaats van een eventuele lekkage beter bepalen. Uiteindelijk bleek het lek te zitten in een gebrekkige kitrand achter de douchekraan.   De gezonden factuur ziet op de kosten van het bijwonen van het bezoek van het gespecialiseerde bedrijf. De consument heeft verzocht daarbij aanwezig te zijn en dan dient die aanwezigheid ook betaald te worden. De kosten voor het opnemen van de situatie op 28 februari 2009 zijn niet in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting een nadere toelichting te geven of te reageren op de standpunten van de wederpartij. Hetgeen partijen in de stukken hebben aangevoerd, is dus ter zitting verder niet weersproken. Daaruit volgt dat de ondernemer laat in de middag vanwege een lekkageklacht is verzocht om naar de woning van de consument te komen. Daar is de klacht bekeken.   Vervolgens gaan de verklaringen van partijen over wat zij over en weer tegen elkaar gezegd hebben uit elkaar lopen. In elk geval is helder dat de consument de ondernemer op een later tijdstip heeft verzocht om aanwezig te zijn bij een onderzoek door een andere firma. De ondernemer is toen verschenen en heeft daarvoor een nota gestuurd van € 66,05.   De klacht van de consument berust op de stellingname dat de ondernemer hem ten onrechte heeft geadviseerd om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen om de oorzaak van de lekkage op te sporen, omdat de ondernemer dit zelf op eenvoudige wijze had kunnen vaststellen. De ondernemer heeft deze grondslag betwist, daartoe aanvoerende dat hij de consument slechts heeft geadviseerd om zijn verzekeraar te benaderen, om daarna terug te komen en opdracht te geven om de oorzaak van de lekkage op te sporen. De ondernemer verklaart dat hij vervolgens plots werd geconfronteerd om aanwezig te zijn bij een onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf.   De commissie is van oordeel dat de consument niet heeft aangetoond dat de ondernemer hem een verkeerd advies heeft gegeven. Zelfs indien de ondernemer tijdens het opnemen van de lekkage al zou hebben opgemerkt dat inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf wenselijk zou zijn, hoeft dat op zich nog geen verkeerd advies te zijn geweest. Het is onmiskenbaar zo dat ter voorkoming van hak- en breekwerk het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf voor het opsporen van een lekkage vele malen goedkoper is dan de herstelkosten voor een destructief onderzoek waarbij leidingen bloot gelegd worden.   Dat de ondernemer al bij zijn eerste bezoek de opdracht heeft gekregen om de oorzaak van de lekkage op te sporen, is door de ondernemer gemotiveerd weersproken en dus niet komen vast te staan. Deze heeft immers aangevoerd dat slechts de plek is bekeken en dat hij de consument heeft geadviseerd eerst contact op te nemen met zijn verzekeraar, alvorens hem, de ondernemer, opdracht te geven het lek op te sporen.   Onder de gegeven omstandigheden kan de commissie dus niet vaststellen dat de ondernemer op enige wijze tekortgeschoten is ten opzichte van de consument. Redenen waarom de door de ondernemer aan de consument gezonden factuur niet betaald zou hoeven te worden of de kosten van het gespecialiseerde bedrijf voor rekening van de ondernemer zouden moeten komen, zijn niet gebleken. In dat geval moet worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 66,05 als volgt verrekend. Het in depot gestorte bedrag wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 15 januari 2010.