Kosten omlegging voor ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-980096

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De kosten van omlegging van de gasleiding.

De consument heeft een bedrag van ƒ 7.872,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.

– De consument heeft verweer gevoerd tegen de eis van de ondernemer tot betaling van ƒ 7.872,50 conform de rekening d.d. 6 maart 1997 wegens het verleggen van de gashoofdleiding.
– De consument is eigenaar van het perceel ### te ###.
– De gashoofdaansluiting liep in de grond onder het perceel van de consument.
– Door een verbouwing aan zijn woning was de gashoofdleiding lopende in de grond van de consument onbereikbaar geworden voor het bedrijf.
– De consument meent dat het bedrijf het recht mist om de kosten van het verleggen van de gashoofdleiding bij hem in rekening te brengen omdat daarvoor geen steun is te vinden in de Algemene Voorwaarden en omdat er met betrekking tot de gashoofdleiding geen persoonlijke of zakelijke rechten aan de ondernemer zijn verleend die door de verbouwing van de woning geschonden zouden zijn en op grond waarvan de ondernemer de kosten van de verlegging aan de consument in rekening zou mogen brengen.

De consument verlangt afwijzing van de klacht van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.

– De ondernemer heeft aangevoerd dat door de uitgevoerde verbouwing van de woning boven de gashoofdleiding, een gevaarlijke situatie is ontstaan omdat de gashoofdleiding niet meer op eenvoudige wijze is af te sluiten.
– Ook de gasaansluitleiding is voor de ondernemer niet meer bereikbaar.
– Het betreffende perceel heeft deel uitgemaakt van een bouwplan waarbij het tracé van de leidingen voor de nutsvoorzieningen destijds in overleg tussen de projectontwikkelaar, de gemeente en het gasbedrijf is bepaald.
– De ondernemer heeft een beroep gedaan op de van toepassing zijnde bepalingen van de Algemene Voorwaarden op grond waarvan de consument onder andere moet toestaan dat onder het perceel leidingen worden gelegd en dat de aansluiting goed bereikbaar blijft. Indien een aansluiting niet goed bereikbaar is geworden door een handelen van de consument heeft het bedrijf onder andere recht op kosten van de consument wijzigingen in het tracé van de aansluiting aan te brengen, dan wel een geheel nieuwe aansluiting tot stand te brengen.
– Ter zitting heeft het bedrijf erkend dat er ten behoeve van de onder het perceel van de consument lopende hoofdgasleiding geen persoonlijke of zakelijke rechten zijn verleend.
– Ter zitting heeft het bedrijf verklaard dat de gasmeter niet verplaatst behoefde te worden.
– Aangezien de consument heeft geweigerd de rekening d.d 6 maart 1997 ad ƒ 7.872,50 te voldoen, heeft de ondernemer een klacht bij de commissie aanhangig gemaakt.
– De ondernemer verlangt betaling van het bedrag van ƒ 7.872,50.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

– De commissie is van oordeel dat de consument niet heeft gehandeld in strijd met de Algemene Voorwaarden omdat hij de instandhouding van de in de grond onder zijn perceel liggende gashoofdleiding, is blijven toestaan en omdat de aansluiting goed bereikbaar is gebleven.
– Aangezien er ten behoeve van de gashoofdleiding geen persoonlijke of zakelijke rechten waren verleend, die het eigendomsrecht van de consument inperkten, heeft de consument met de door hem uitgevoerde verbouwing geen inbreuk gepleegd op de rechten van de ondernemer.
– Hoewel de ondernemer ten gevolge van de verbouwing voor de noodzaak kwam te staan de gashoofdleiding om te leggen, ontbreekt de ondernemer elk recht de kosten van de verlegging aan de consument in rekening te brengen.
– De klacht van de ondernemer moet derhalve worden afgewezen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing

Het door de ondernemer verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan de commissie een bedrag van ƒ 50,– (behandelingskosten).

De commissie bepaalt dat het door de consument gedeponeerde bedrag van ƒ 7.872,50 aan hem zal worden gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 29 januari 1999.