Kosten plaatsen nieuwe ruiten niet in garantie inbegrepen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH09-0005

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 december 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van nieuwe ruiten. De levering vond plaats op of omstreeks 3 december 2008. De consument heeft op 12 december 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 214,13 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In december 2008 zijn onder garantie een drietal ruiten vervangen. Vervolgens is een geschil ontstaan over de vraag of de plaatsingskosten ook onder de garantie vallen (en dus niet in rekening zouden kunnen worden gebracht). De consument huldigt dat standpunt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Toen de ruit lek bleek te zijn, heb ik telefonisch contact opgenomen met de ondernemer. Andere buurtbewoners hadden ook al soortgelijke klachten gehad en van hen wist ik dat zij wel gratis nieuwe ruiten hadden gekregen, maar dat zij plaatsingskosten moesten betalen. Daarom heb ik uitdrukkelijk aan de ondernemer gevraagd of er nog bijkomende kosten zouden zijn. Deze vertelde mij dat die er niet waren en daarop heb ik opdracht tot vervanging van de ruit gegeven. Dan krijg ik achteraf toch nog een rekening voor de plaatsingskosten. Dat vind ik niet terecht.   Het betreft glaswerk in een woning die we nieuw gekocht hebben van een aannemer. De woning was toen compleet, inclusief ruiten. Bij oplevering is een algemene garantie (GIW-garantie) afgegeven.   De consument verlangt creditering van de door de ondernemer gezonden factuur wegens plaatsingskosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak – voor zover relevant – als volgt.   Bij een groot aantal huizen in de buurt van de consument zijn inmiddels ruiten vervangen. Deze woningen zijn allemaal door dezelfde aannemer gebouwd. De garantie op het glas geldt voor de ruiten. Wanneer er een lekkage in het glas ontstaat, wordt er gekeken naar de oorzaak. Is er bij de productie iets fout gegaan, dan levert de fabrikant gratis een nieuwe ruit. De kosten van plaatsing daarvan vallen niet binnen de garantieregeling voor de ruiten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik vind het een vreemd verhaal. Het probleem zit hem in de ruiten. In die buurt hebben we al meerdere ruiten vervangen. Telkens zijn plaatsingskosten in rekening gebracht, want de garantie ziet slechts op het gratis leveren van een vervangende ruit, niet op de kosten van het plaatsen daarvan. Die andere mensen hebben, op één familie na, de plaatsingskosten direct voldaan. Die ene familie heeft bij ons geïnformeerd waarom ze plaatsingskosten moesten betalen. Nadat we dat hadden uitgelegd, en daarbij hadden aangegeven dat we eventueel voor hun verzekering nog wel een aantekening op de factuur wilden maken, hebben zij ook betaald. De consument is de enige in de buurt die niet wil betalen.   Ik kan me niet voorstellen dat vanuit ons bedrijf is gezegd dat geen plaatsingskosten in rekening zouden worden gebracht, want dat is regelrecht in strijd met de praktijk in alle andere gevallen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   het onderhavige geschil ziet op de uitvoering van een garantieaanspraak op ruiten. De tekst van het garantiebewijs is niet in het geding gebracht, zodat de commissie zich geen oordeel kan vormen omtrent de reikwijdte van die garantie. Gebruikelijk in de branche is echter, dat een afgegeven garantie op ruiten slechts voorziet in het gratis leveren van vervangende ruiten door de fabrikant van de ruiten. De kosten van het zetten van de nieuwe ruiten plegen niet in die garantie inbegrepen te zijn. Dat dit in het onderhavige geval anders zou zijn, is door de consument niet aangevoerd en ook niet onderbouwd door een kopie van het garantiebewijs.   De defecte ruiten zijn niet door de ondernemer aan de consument verkocht, zodat de consument aan de wettelijke bepalingen rondom de non-conformiteit bij koopovereenkomsten tegenover de ondernemer geen aanspraken kan ontlenen. Die bescherming bestaat immers alleen in de verhouding tussen koper en verkoper.   Rest ten slotte de opmerking van de consument dat de ondernemer zou hebben toegezegd geen plaatsingskosten in rekening te zullen brengen. Deze toezegging is door de ondernemer weersproken en is ook in strijd met diens handelswijze ten aanzien van buurtbewoners rondom de consument. De consument was daarmee bekend. Niet gebleken is, waarom de ondernemer daar ten opzichte van de consument van zou moeten zijn afgeweken. Nu de consument verder geen bewijs voor haar stellingname omtrent de toezegging kan leveren, is een dergelijke toezegging niet komen vast te staan en kan ook daarin geen grond worden gevonden om te oordelen dat de gefactureerde plaatsingskosten niet verschuldigd zouden zijn.   De slotsom is dat de klacht ongegrond is en dat daarom moet worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag ad € 214,13 wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 4 november 2009.