Kwetsbaar materiaal, ongeschikt voor verwerking tot kleding.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Materiaalschade en aspectverlies    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX03-0010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 september 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van bruidsjapon met rode jas tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 885,-. De levering vond plaats op 2 januari 2003.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de dag van de bruiloft werd geconstateerd dat de jas op de naden was gaan afkerven. Dit is zelf enigszins provisorisch gerepareerd. De schade nam in de loop van de dag alleen maar toe en uiteindelijk was de stof buiten de naden afgekerfd en uitgescheurd.   De ondernemer heeft weliswaar reparatie of het leveren van een nieuwe jas, vervaardigd van ander materiaal aangeboden, maar hiermee wordt het onprettige verloop van de huwelijksdag niet gecompenseerd.   De consument verlangt vergoeding van € 300,-.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument er tevoren op gewezen dat zijde organza een zeer kwetsbaar materiaal is en dat er voorzichtig mee omgegaan moet worden. Wij hebben een behoorlijk aantal van dit soort artikelen verkocht en afgeleverd, maar daarover niet eerder een dergelijke klacht ontvangen.   Naar aanleiding van de klachtmelding hebben wij het artikel naar de fabrikant gestuurd om te laten onderzoeken op eventuele weeffouten. De fabrikant heeft geen weeffouten geconstateerd en stelde voor het artikel te repareren, maar hij was niet tot vergoeding bereid. Wij hebben hiertegen geprotesteerd en kunnen regelen dat een dergelijke organza van een hoogwaardige polyester kwaliteit bij een andere leverancier kon worden verkocht, waarna de fabrikant bereid werd gevonden een nieuwe jas te maken voor een bedrag van € 459,00. Wij hebben de consument ook nog voorgesteld de jas te laten repareren met een vergoeding van € 150,- (niet én een nieuwe jas én een vergoeding). Met geen van onze voorstellen is de consument akkoord gegaan.   In de periode tussen de afname en de klachtmelding kan er iets met het artikel zijn gebeurd (fotograferen tussen cactussen of ’s avonds tijdens het feest). Het bevreemdt bovendien dat eerst op de huwelijksdag schade wordt geconstateerd, terwijl de consument het artikel toen twee weken in huis had. De consument blijkt bovendien het artikel zelf gewassen te hebben, terwijl volgens het meegegeven etiket alleen chemisch reinigen is toegestaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De bij het artikel behorende jas is niet voorzien van een samenstellingsetiket en/of een behandelingsetiket.   Verspreid over de jas, maar met name op plaatsen die tijdens het dragen aan spanning blootstaan hebben zich bij de stiksels weefselverschuivingen voorgedaan, die bovendien op verschillende plaatsen onder de stiksels zijn doorgeschoven met gevolg dat het weefsel aldaar is beschadigd.   Onderzoek wijst uit dat het materiaal van de jas inderdaad is samengesteld uit zijde. De zijde is geweven in een zwakke taftbinding met naar is vast gesteld een te minimale schuifweerstand. Reeds bij een zeer geringe drukproef ontstaan beschadigingen. Dit materiaal is dermate kwetsbaar dat de commissie het ongeschikt acht om tot kleding, die nu eenmaal tijdens het dragen aan wrijving en spanning onderhevig is, te worden verwerkt, ook al gaat het hier om kleding die voor één bijzondere gelegenheid wordt aangeschaft. Tekenen, die erop zouden kunnen wijzen dat het materiaal tevens door scherpe of puntige voorwerpen is beschadigd, zijn niet geconstateerd. De jas vertoont evenmin tekenen van een niet aan de gevoeligheid van het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.   Herstel van de schade behoort bij materiaal van deze ondeugdelijke kwaliteit niet tot de reële mogelijkheden. Aan de jas is geen enkele gebruikswaarde meer toe te kennen. Op een nieuwe jas, vervaardigd van ander materiaal, stelt de consument geen prijs. Nog afgezien van de omstandigheid dat de ondernemer daarvoor naar valt aan te nemen betaling van het bedrag ad € 459,- verlangt, is dit onder de gegeven omstandigheden haar goed recht. De consument verlangt derhalve met goede redenen een financiële afwikkeling van het geschil. De door de ondernemer aangeboden vergoeding oordeelt de commissie te mager, nu herstel van de schade geen afdoende oplossing zal kunnen bieden. De door de consument verlangde vergoeding wordt voldoende in overeenstemming geoordeeld met het naar schatting op de jas betrekking hebbende deel van de aanschafprijs van het geheel. Hierbij wordt tevens in aanmerking genomen dat de consument hiermede de japon zonder de bijbehorende jas voor lief neemt. Daar de voor de jas verlangde vergoeding op zich reeds op haar plaats wordt geacht, behoeft de commissie verder niet meer te treden in het op de huwelijksdag gemiste gebruiksplezier.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 300,-. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,-.   Het artikel wordt ongefrankeerd aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel, op 13 mei 2003.