leerling heeft de opleiding voorbarig beëindigd. Zij had problemen niet alleen met docent moeten bespreken.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Beëindiging / opzegging    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92070

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een avondopleiding hairstylist dames.

De consument heeft een bedrag van € 560,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na het tekenen van de overeenkomst zijn mij voorwaarden bekend gemaakt die mij niet vooraf zijn gemeld. Ook de algemene voorwaarden zijn pas een week na ondertekening van het contract toege-stuurd. Het studiemateriaal wordt niet juist aangeboden. De inhoud van de lessen wordt niet vooraf aangegeven en telkens gewijzigd. Dit heeft met name invloed op de mee te nemen modellen. Dit had ook invloed op de slagingskans van de opleiding. Volgens mij is deze voor mij nihil , omdat na absentie is het summiere lesmateriaal niet meer beschikbaar. De cursus wordt veel duurder gemaakt door het verplicht aanschaffen van producten en te betalen behandelprijzen. De docentenwissel zorgde voor verwarring doordat beiden verschilden van lesmethoden en-technieken. Ik verlang terugbetaling van het lesgeld onder aftrek van cursusmateriaal.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens de opleiding moet de cursist ongeveer 15 keer een model met kort haar meenemen. Het haar mag niet langer zijn dan de kaaklijn van het model. Dit is tijdens het intakegesprek met de consument besproken en staat in de algemene studie-informatie. De lesstof ligt van tevoren vast. De docenten werken volgens een zogeheten calendarium. Per les staat hierin exact de lesstof beschreven die be-handeld zal worden. Hiervan wordt niet afgeweken. De docenten informeren de cursisten ruim van tevoren welk model wanneer meegenomen moet worden. Wij geven een duidelijke omschrijving van ons product in de algemene studie-informatie. Dit heeft geen betrekking op het uitgereikte lesmateriaal. Ook de modellenvergoeding is beschreven in de algemene studie-informatie. De consument is niet verplicht onze producten aan te schaffen; men kan gratis gebruik maken van de salon shampoo of onze producten per behandeling afrekenen. Dat is voordeliger dan eigen producten aan te schaffen, maar dit is uitsluitend een advies en geen aanschafverplichting.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft de overeenkomst beëindigd zonder eerst de klachten met de directie te bespreken zoals aangegeven in de algemene studie-informatie. De consument had al een paar lessen gemist, maar pas twee lessen, terwijl acht lessen absentie is toegestaan. Haar stelling dat haar slagingskans nihil zou zijn, is niet juist.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer de bezwaren van de consument voldoende onderbouwd weerlegd. Consument heeft de opleiding voorbarig beëindigd. Het had op haar weg gelegen haar bezwaren niet alleen met de docenten te bespreken, maar in ieder geval op een hoger niveau in de organisatie. Dan zouden misverstanden opgehelderd zijn en had de consument gerustgesteld kunnen worden. Ook al zou de consument de informatie later hebben ontvangen dan tijdens het intakegesprek, dan nog had zij voor aanvang van de cursus hiervan kennis kunnen nemen en eventueel op de overeenkomst terug kunnen komen. Ter zitting is duidelijk geworden dat het intakegesprek anders is gelopen dan de consument zich herinnert. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 21 september 2015.