Lekkages en tochtproblemen het gevolg van de door ondernemer uitgevoerde werkzaamheden?

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 174456/177406

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een dakkapel bij de consument. De consument stelt dat na het plaatsen van de dakkapel lekkages en tochtproblemen zijn ontstaan. Er zijn meerdere reparaties uitgevoerd door de ondernemer maar de problemen zijn nooit verholpen. De consument verlangt herstel van de gebreken door de ondernemer, dan wel vergoeding van de kosten van herstel door een derde. De ondernemer stelt de klachten van de consument omtrent de lekkages te hebben verholpen. De directe aanleiding van de tochtproblemen is nooit gevonden. Op grond van het deskundigenonderzoek is de commissie van oordeel dat het werk niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De gebreken zijn weliswaar gering, maar de consument mag verwachten dat deze op adequate wijze worden opgelost. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 6 juli 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een dakkapel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.700,–.

De werkzaamheden vonden plaats in of omstreeks oktober 2020.

Het geschil betreft de vraag of de dakkapel voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Al snel na het plaatsen van de dakkapel ontstonden lekkages. In 2021 is twee maal een reparatie uitgevoerd. Begin 2022, tijdens de diverse stormen, zijn er weer lekkages geconstateerd, en bovendien is geconstateerd dat de dakkapel wind doorlaat.

Tijdens deze stormen is tevens stormschade ontstaan. Deze stormschade is door de ondernemer opgenomen. De consument heeft toen ook de tochtproblemen en de lekkages gemeld. De ondernemer heeft toegezegd dat zowel de stormschade als de tochtproblemen en lekkages zouden worden verholpen.

De stormschade is op 7 maart 2022 gerepareerd, de overige problemen zijn toen niet verholpen.

Ook na herhaalde berichten per e-mail en per brief is de ondernemer de garantieverplichtingen niet nagekomen, zoals wel was toegezegd.

De consument verlangt herstel van de gebreken door de ondernemer, dan wel vergoeding van de kosten van herstel door een derde.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft in 2021 de klachten van de consument omtrent de lekkages verholpen. De directe aanleiding van de tochtproblemen kon toen niet gevonden worden.

Na de stormen in februari 2022 is de ondernemer bij de woning van de consument geweest en hij heeft
toen bij afwezigheid van de consument gesproken met de buren. Toen is geconstateerd dat de oorzaak van
de stormschade overduidelijk lag bij de nokvorsten. Door de komvormige ligging van de woningen, achter
een dijk, worden er bij storm valwinden tussen de dakkapellen door gestuwd. Dit is volgens de ondernemer
reden dat de gezamenlijke nokvorsten omgewaaid zijn, nog half vastzittend aan de ruiter. Hierdoor kwamen
de bovenste pannen bovenin vrij te zitten en zijn los gewaaid. Regen en tocht konden zo de woning in. Dit
valt onder stormschade en zou verhaald kunnen worden bij de verzekering. Uit coulance hebben wij de
pannen teruggelegd en vastgeschroefd, omdat de nokvorst nog omhoog lag. De ondernemer heeft de
buren geïnformeerd en geadviseerd om de gezamenlijke nokvorst te laten repareren of dit zelf te doen.
De ondernemer heeft later nog een keer telefonisch contact gehad met de buren. Er is door drukte niet
schriftelijk gereageerd. De ondernemer vermoedt dat de eerdere lekkages en tochtklachten ook de door
oude staat van de nokvorsten zijn ontstaan en hij verwacht geen problemen meer als deze zijn
gerepareerd.

Mochten er nog steeds problemen zijn na reparatie, dan hoort de ondernemer dat graag.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Wanneer er door regen en wind water in de sponning loopt, moet dit kunnen worden afgevoerd door de gaatjes in het kozijn naar buiten. In dit geval zijn deze gaatjes iets te hoog geboord waardoor er teveel water in de sponning kan blijven staan, met als gevolg dat het water over de sponningrand naar binnen kan lekken.

Het tochten wordt veroorzaakt door de aanwezige kiertjes in de binnen afwerking rondom het kozijn. Achter de afwerking aan de binnenzijde is isolatie aangebracht. In dit geval is deze isolatie niet geheel afgesloten met de binnenruimte (kiertjes) en ontstaat er een luchtlek / temperatuurverschil (gevoel van tocht). Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken gering.

Herstel is technisch mogelijk.

Lekkage: de gaatjes in de sponning van het kunststofkozijn groter frezen, tot de bodem van de sponning.
Tocht: alle naden en kiertjes rondom het kozijn strak afkitten met acrylkit. De onderste afdekplint vervangen
door een op maat gezaagde afdekplint: de kier is hier te groot om te kitten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van geringe gebreken.

Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat het werk niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De gebreken zijn weliswaar gering, maar de consument mag verwachten dat deze op adequate wijze worden opgelost.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient de door de deskundige geconstateerde gebreken te verhelpen op de manier zoals door de deskundige aangegeven. Daarbij adviseert de commissie overigens om ter gelegenheid van het uitvoeren van het herstel voor alle zekerheid ook de afdichting van de draaiende gedeelten van de ramen nog eens kritisch te bekijken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:
De ondernemer herstelt kosteloos de door de deskundige vastgestelde gebreken op de door de deskundige aangedragen wijze.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,01 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk,
voorzitter, R.C. Schenk en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 6 oktober 2022.
F.H.C.M. van Schaijk