Leverancier tekortgeschoten in informatievoorziening richting consument; leverancier had niet naar de netbeheerder moeten verwijzen maar de netbeheerder zelf moeten benaderen; Gaswet

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95890

De uitspraak:

Standpunt van de netbeheerder

Op verzoek van de commissie is de netbeheerder in het geding betrokken en vervolgens heeft de netbeheerder bij brief van 20 juli 2015 zijn standpunt kenbaar gemaakt.

Voor zover hier van belang stelt de netbeheerder het volgende:

De leverancier is het aanspreekpunt voor de consument met betrekking tot de facturatie. Bij discussie over het capaciteitstarief kan de leverancier in contact treden met de netbeheerder. Mocht er een onjuist bedrag zijn gefactureerd dan restitueert de netbeheerder het teveel betaalde bedrag direct aan de consument-klant.

Het capaciteitstarief voor gas is afhankelijk van de grootte van de meter in combinatie met het verbruik. Capaciteitsverbruik wordt standaard vastgesteld op basis van het standaard jaarverbruik.

Dit wordt volgens de informatiecode vastgesteld op basis van de werkelijke standen. De periode tussen twee werkelijke standen moet tenminste 300 dagen omvatten en de maanden januari en februari moeten in de periode vallen.

In het geval van de consument is sprake van een stand van 6 april 2013 en van 2 januari 2014. Deze periode bevat niet de maand februari zodat geen nieuw standaard jaarverbruik kan worden vastgesteld. In dat geval wordt er dan vanaf 2 januari 2014 minimaal 300 dagen en januari en februari teruggegaan en komt men op de stand per 30 april 2012. Op basis van graaddagen en profielreacties is het nieuwe standaard jaarverbruik vastgesteld op 524 m3. Gevolg is dat het tarief niet wordt aangepast.

Dan de periode 2 januari 2014 tot en met 10 januari 2015: op basis van deze periode is het standaardtarief vastgesteld op 392 m3, deze vaststelling heeft wel een wijziging van het capaciteitstarief tot gevolg.

De conclusie van de netbeheerder is dat de consument niet een te hoog capaciteitstarief in rekening is gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu het door de netbeheerder gestelde niet door de overige partijen, te weten consument en leverancier is betwist, moet het er in dit geding voor worden gehouden dat het hiervoor weergegeven standpunt van de netbeheerder juist is.

Dit brengt naar het oordeel van de commissie mee dat moet worden aangenomen dat in een geschil als het onderhavige voor de consument de leverancier het aanspreekpunt is en verantwoordelijk is voor de juistheid van de facturatie.

Dat is slechts anders indien en voor zover sprake is van een onjuist tarief zoals dat door de netbeheerder aan de leverancier gecommuniceerd tarief. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het (juiste) tarief.

Voor zover de klacht geacht moet worden mede te zijn ingediend tegen de netbeheerder is de klacht dan ook ongegrond, nu niet is gebleken dat de netbeheerder onjuist heeft gehandeld of anderszins is tekortgeschoten jegens de consument.

Voor wat betreft de klacht tegen de leverancier is de commissie van oordeel dat de leverancier is tekortgeschoten voor wat betreft de informatievoorziening richting de consument. Het had op de weg van de leverancier gelegen om de consument niet te verwijzen naar de netbeheerder, maar om zelf de netbeheerder te benaderen en de van deze ontvangen informatie te delen met de consument. Een en ander vloeit naar het oordeel van de commissie voort uit de verantwoordelijkheid van de leverancier voor een juiste facturatie zoals deze op grond van de Gaswet, in het bijzonder artikel 44 b lid 1 van die wet, aan de leverancier is opgedragen.

Dit nalaten heeft voor ongerief aan de kant van de consument gezorgd. Gelet hierop acht de commissie een door de leverancier aan de consument te betalen vergoeding van € 125,– passend en in overeenstemming met de billijkheid.

Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

De commissie wijst de klacht tegen de netbeheerder af.

De leverancier betaalt aan de consument een vergoeding van € 125,–.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, op 18 augustus 2015.