Maaltijden niet in buffetvorm zoals overeengekomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-1660

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 22 januari 2003via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Faliraki in Griekenland met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 3 juli 2003 t/m 17 juli 2003 voor de som van € 1.809,50.   Klager heeft op 22 juli 2003 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de boeking is uitdrukkelijk gevraagd om maaltijden in buffetvorm en dat is ook in de computer vastgelegd. Bij aankomst bleek er echter toch sprake te zijn van keuzemaaltijden en niet van buffetten. Onzes inziens is er een groot verschil tussen een buffet en het uitserveren van maaltijden met slechts twee keuzen. Verder hebben we de eerste avond op eigen kosten moeten eten in verband met de late aankomst (ongeveer 21.00 uur) in het hotel.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Kort gezegd kwam het avondeten er op neer dat we eerst soep konden krijgen, vervolgens kon iets worden genomen van een saladebar, maar hierna bestond de keuze slechts uit twee hoofdgerechten, terwijl uiteindelijk nog een toetje kon worden genomen. Dat viel erg tegen voor een vier sterren hotel waar zeker 150 personen verbleven en was anders hetgeen ons was voorgespiegeld.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 5 augustus 2003, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er wordt in het betreffende hotel een keuzemenu aangeboden uit hygiënisch oogpunt. In dit geval kan men aangeven wat men wenst te eten en dat wordt dan vers klaargemaakt en daardoor is er nauwelijks verschil met gerechten die klaarliggen. Verder is er een saladebuffet waarvan men kan nemen.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het door ons aangeboden bedrag moet niet worden gezien als afkoopsom, maar als blijk van goede wil. Daar komt bij dat het moeilijk is een adequate vergoeding te bepalen. Naar onze mening viel het allemaal wel mee.   De reisorganisator heeft d.d. 5 augustus 2003 een vergoeding aangeboden van € 50,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is in confesso dat klager, al voordat de betreffende reis werd geboekt, uitdrukkelijk navraag heeft gedaan of er maaltijden in buffetvorm werden aangeboden en dat de reisorganisatie dit heeft bevestigd.   Anders dan de reisorganisatie acht de commissie een aanmerkelijk verschil gelegen in maaltijden welke in buffetvorm worden aangeboden en maaltijden welke – na een opgegeven keuze – worden uitgeserveerd. Zoals klager ter zitting opmerkt is bij een buffet meer keuze, kan meer worden opgeschept van hetgeen er smakelijk uitziet, kan iets minder smakelijks worden overgeslagen, zijn de hoeveelheden naar keuze, et cetera. Nu tussen partijen ook in confesso is, dat het hotel waar klager verbleef een vier sterren hotel is waar tenminste 150 personen verbleven kan de commissie niet inzien dat klager genoegen moest nemen met maaltijden zoals deze werden aangeboden.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator aan klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 125,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 december 2003.