Manipulatie, intimidatie en misbruik van persoonlijke omstandigheden zijn onvoldoende onderbouwd. Consument werkt aan de verkooptransactie en heeft daarom geen aanspraken meer op de ondernemer.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0089

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de nota’s van de ondernemer inzake bemiddeling bij verkoop.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument bewogen akkoord te gaan met een bod op zijn woning van € 120.000,– terwijl de consument dat feitelijk niet wilde accepteren. De transactie is afgedwongen door manipulatie, intimidatie en heeft misbruik gemaakt van de persoonlijke situatie. De consument heeft, ook ter zitting, onder verwijzing naar medische problematiek van hemzelf en zijn echtgenote ten tijde van de gewraakte onderhandelingen, betoogd dat de ondernemer hem op ongeoorloofde wijze heeft bewogen tot het geven van zijn instemming met een koopsom terwijl hij de werkelijke wil om tegen dat bedrag de woning te verkopen, niet had. De consument heeft aangevoerd dat hij hierop aan de ondernemer heeft laten weten dat hij alsnog niet akkoord ging met het bod en dat de ondernemer hem vervolgens heeft bericht dat het aanbod vóór aanvaarding door de koper had ingetrokken. Volgens de consument heeft hij daarna ingestemd met een koopsom van € 125.000,– waarna tot zijn verbazing de daarna door de ondernemer toegestuurde akte toch een bedrag van € 120.000,– vermeldde. Volgens de consument heeft de ondernemer daarop volgehouden dat dit lagere bedrag wel degelijk de instemming van de consument had waarop hij is gezwicht en tegen dat lagere bedrag uiteindelijk heeft meegewerkt aan levering.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft gesteld dat de consument steeds heeft ingestemd met de koopsom van € 120.000,–. De ondernemer verwijst daarbij naar zijn brief aan de consument van 12 juli 2007 waarin hij hem meedeelt dat de koper nakoming wenst. De ondernemer maakt aanspraak op betaling van de overeengekomen courtage die thans bij de notaris in depot staat.   Beoordeling van het geschil   De commissie stelt vast dat de consument de gestelde manipulatie, intimidatie en misbruik van persoonlijke omstandigheden onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd. Zonder af te doen aan de ernst van de gestelde gezondheidsklachten kunnen deze het beroep op, samengevat, enig wilsgebrek niet zelfstandig onderbouwen. Daarvoor is immers tenminste tevens een ongeoorloofd handelen van de kant van de ondernemer vereist. Van belang is dat de brief van de ondernemer van 12 juli 2007, waarin deze, kort gezegd, als zijn mening geeft dat een perfecte overeenkomst is gesloten die verplicht tot nakoming, geenszins van een onbehoorlijk beïnvloedende inhoud is. Verder speelt een rol dat de consument ter zitting heeft meegedeeld dat hij zich vóór zijn beslissing om mee te werken aan levering tegen het volgens hem te lage bedrag, juridisch heeft laten adviseren door een advocaat die hem een kansrijke positie schetste. Niettemin heeft de consument daarop besloten tóch uitvoering te geven aan de transactie. Na dat besluit heeft de consument temeer geen aanspraken meer jegens de ondernemer. De klacht is daarom ongegrond en het depot bij de notaris komt de ondernemer toe. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond en bepaalt dat de ondernemer aanspraak heeft op betaling van het bedrag dat in depot staat bij de notaris.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 8 februari 2008.