Marktafspraken geen werking voor consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2157

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De commissie verwijst naar de weergave van het standpunt van de consument in het tussenadvies. De consument heeft nog eens aangegeven dat hij wel binnen 5 werkdagen de meterstand heeft doorgegeven, zij het dat door overmacht (er was nog geen nieuwe huurder en de eigenaar was afwezig) een tweede handtekening ontbrak en hij zo spoedig mogelijk daarna een door de eigenaar en nieuwe huurder ondertekend huurcontract met vermelding van de werkelijke eindstand heeft ingestuurd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De commissie verwijst naar de weergave van het standpunt van de ondernemer in het tussenadvies.
Bij aanvullend verweerschrift d.d. 2 april 2007 heeft de ondernemer met inachtneming van het overwogene in het tussenadvies zijn standpunt nader onderbouwd.
De ondernemer heeft met verwijzing naar en overlegging van de marktafspraken (B’con Issues HD 205E en HD 205F) gemotiveerd aangegeven dat en waarom de ondernemer niet verplicht is de meterstand op de verhuisdatum en daarmee de eindafrekening te corrigeren.
Een correctie ten laste van de leverancier is niet mogelijk omdat de werkelijke meterstand valt binnen de zogeheten validatiemarge. Dan resteert, aldus de ondernemer, nog slechts de mogelijkheid van een correctie door de hele keten heen. De ondernemer geeft aan dat de netbeheerder weigert de historische, eerder vastgestelde eindstand te wijzigen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe meterstanden met een latere datum worden vastgesteld door de netbeheerder, doch de ondernemer kan deze meterstand niet meer door de netbeheerder laten vaststellen, omdat de ondernemer geen leverancier meer is op de betreffende aansluiting. Een eerder door de ondernemer aan de netbeheerder gedaan verzoek tot correctie is dan ook afgewezen. De nieuwe leverancier/nieuwe bewoner dient deze nieuwe meterstand dus aan de netbeheerder door te geven of te laten vaststellen, waarop de netbeheerder een nieuw verbruiksbericht verstuurt naar de nieuwe leverancier. Tenslotte wijst de ondernemer er nog op dat als standen niet gewijzigd worden, de actuele standen en verbruiken worden gecommuniceerd aan de actuele leverancier en dat deze de correctie verder afhandelt en zo nodig verrekent met de (oude) leverancier en/of klant.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast, dat de ondernemer weliswaar gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom de ondernemer op grond van de marktafspraken niet verplicht kan worden de meterstand en de eindafrekening te corrigeren, maar heeft niet aangegeven op grond waarvan de consument aan die marktafspraken juridisch gebonden kan worden geacht. De commissie wijst er daarbij op dat de Informatiecode Elektriciteit en Gas eerst per 7 maart 2007 door de Nederlandse Mededingingsautoriteit is vastgesteld en in casu derhalve nog toepassing mist.
Zeker een verwijzing naar de nieuwe leverancier biedt in casu geen soelaas, nu de consument is verhuisd en er geen contractuele relatie bestaat tussen de consument en de nieuwe leverancier.

De commissie is dan ook van oordeel dat de marktafspraken niet aan consument kunnen worden tegengeworpen. Er bestond slechts een contractuele relatie met de ondernemer, op grond waarvan, zoals in het tussenadvies overwogen, de consument slechts verplicht kan worden tot betaling van hetgeen hij feitelijk geleverd heeft gekregen.

Nu moet worden vastgesteld dat het door consument wel tijdig ingediende verhuisformulier als gevolg van overmacht niet kon worden voorzien van een tweede handtekening van de opvolgend huurder of de eigenaar en hij zo gauw dit wel mogelijk was een kopie van het nieuwe huurcontract met vermelding van de werkelijke eindstand heeft ingestuurd, moet worden geconcludeerd dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de consument. De ondernemer is derhalve gehouden de eindafrekening te corrigeren in die zin dat het werkelijke verbruik, uitgaande van een eindstand van 14.650 Kwh in rekening wordt gebracht.
De commissie is dan ook van oordeel dat het door consument in depot gestorte bedrag aan hem dient te worden terugbetaald.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer de in geding zijnde eindafrekening corrigeert in die zin dat het werkelijke verbruik tot aan de verhuisdatum, uitgaande van een eindstand van 14.650 Kwh, in rekening wordt gebracht.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag € 256,23 aan de consument teruggestort.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 14 mei 2007.