Meer betalen in de spits, eenzijdige wijziging voordeelurenabonnement is toegestaan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Algemene voorwaarden / Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 26675/31883

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Al 25 jaar maakt de consument gebruik van een voordeelurenabonnement, waarmee de hele dag na 9 uur ’s ochtends gereisd kan worden. Wegens de toenemende drukte en ter spreiding van het aantal reizigers is de ondernemer voornemens de korting in de middagspits op te heffen. Deze motivering komt de commissie billijk voor. Daarbij verwijst zij naar de geldende voorwaarden, welke een eenzijdige wijziging mogelijk maken. Hierbij neemt de commissie ook in acht dat het abonnement sinds 2011 niet meer wordt uitgegeven. De ondernemer heeft de toezegging gedaan aan het Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer, dat zij een termijn van 12 maanden in acht neemt, wanneer zij de voorwaarden eenzijdig wijzigt. De commissie beslist dat ondernemer de voorwaarden vanaf 2021 mag wijzigen, echter heeft de consument wel een opzegrecht.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de wijziging van de Algemene Voorwaarden van een Voordeelurenabonnement (VUA).

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt, kort samengevat en voor zover relevant, als volgt.

De consument verzet zich tegen het afschaffen van de 40% korting in de avondspits die bij zijn VUA 1e klas hoort, welk abonnement hij al 25 jaar heeft.

De reden die de ondernemer geeft, te weten dat het in de spits steeds drukker wordt en dat de ondernemer alle zeilen bijzet om zoveel mogelijk reizigers een kans op een zitplaats te bieden, klopt niet want de ondernemer komt vervolgens met een duurder abonnement met korting in de spits, aldus de consument.

De consument wenst dat afgezien wordt van het afschaffen van de korting in de spits.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt, kort samengevat en voor zover relevant, als volgt.

Het doel van de wijziging van de voorwaarden is het vergroten van de capaciteit in de middagspits.
Het aantal reizigers stijgt fors. De ondernemer wil de reizigers zoveel mogelijk spreiden, hetgeen betekent dat de ondernemer de veelal sociaal-recreatieve reizigers die niet direct tijdens de spits hoeven te reizen, wil stimuleren om tijdens de daluren te reizen.

Er is momenteel nog steeds een groep reizigers die met flinke kortingen in de middagspits reist, namelijk de reizigers met een VUA of reizigers met keuzedagen.

De aanpassing zal bijdragen tot een betere spreiding, aldus de ondernemer. De verwachting is dat één op de acht middagspitsreizen zal verschuiven naar de daluren.

De ondernemer is al in 2011 gestopt met de verkoop van het VUA.

De ondernemer heeft destijds aan de consumentenorganisaties toegezegd dat hij een termijn van 12 maanden zal aanhouden als hij van zijn recht gebruik maakt om de voorwaarden voor bestaande VU-abonnementen aan te passen of het abonnement te beëindigen.
De abonnementhouders zijn op 5 november 2019 geïnformeerd dat de korting in de middagspits stopt in 2021.

Op het VUA zijn de Productvoorwaarden VUA van toepassing. De ondernemer heeft het recht om deze productvoorwaarden eenzijdig te wijzigen op grond van de artikelen 7.2 en 7.3.

Het beding is niet onredelijk bezwarend en een beroep op dit beding is niet onredelijk, niet oneerlijk en ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Beoordeling van het geschil
De consument heeft een Voordeelurenabonnement (VUA), waarmee de hele dag na 9 uur gereisd kan worden.

De consument wil het VUA voortzetten, stellende dat door de ondernemer in het verleden is beloofd dat het VUA steeds verlengd kon worden.

De ondernemer heeft echter besloten het VUA in 2021 te beëindigen wegens kort gezegd toenemende drukte en de wens het reizen in de spits te spreiden.
De ondernemer verwijst daartoe naar de Productvoorwaarden VUA.

Op grond van deze voorwaarden, met welke de consument akkoord is gegaan, heeft de ondernemer, gelet op het bepaalde in de artikelen 7.2 en 7.3 van de voorwaarden naar het oordeel van de commissie de mogelijkheid de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Daarbij is de ondernemer niet over een nacht ijs gegaan.
In 2011 is de ondernemer al gestopt met het uitgeven van een VUA.
De ondernemer heeft destijds, zo staat als onweersproken vast, overleg gehad met de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (LOCOV) en op verzoek, maar onverplicht toegezegd een termijn van 12 maanden aan te houden als zij van haar recht gebruik maakt om de betreffende voorwaarden te wijzigen. In de voorwaarden is een termijn van één maand genoemd.

Op 5 november 2019 heeft de ondernemer brieven en mailings uitgestuurd naar de reizigers om de wijziging aan te kondigen van de voorwaarden van het VUA in 2021.
Vanaf 2021 wordt geen korting meer gegeven voor reizen tijdens de spits met een VUA en verandert het een en ander bij de kortingsdagen.

De consument heeft wel een opzegrecht.

Alles bijeen is de commissie van oordeel dat de ondernemer op grond van eerder genoemde voorwaarden het recht heeft de voorwaarden te wijzigen, dat zij een te billijken reden heeft om de voorwaarden te wijzigen in de voorgestelde zin en dat zij daarbij redelijke termijnen heeft gehanteerd.

Dat betekent dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit mr. B. Hagendoorn, voorzitter, mr. D. van Setten en drs. P.C. Hoogeveen – De Klerk, leden, op 22 juli 2020.