Meningsverschil over abonnementskosten; ondernemer niet geslaagd in bewijslast; klacht gegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI08-0109

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van een abonnement voor digitale televisie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij een abonnement voor digitale televisie en een sport- en een filmkanaal voor in totaal € 24,90 heeft afgesloten bij een rechtsvoorganger van de ondernemer. In april 2008 is opeens een bedrag van € 178,39 afgeschreven. De consument heeft deze betaling gestorneerd en de abonnementskosten ad € 24,90 zelf overgemaakt. Op 9 mei 2008 is een bedrag ad € 148,70 afgeschreven. Ook deze betaling is door de consument gestorneerd. Opnieuw heeft de consument de abonnementskosten ad € 24,90 zelf overgemaakt. Op 25 juni 2008 heeft de consument een aanmaning ontvangen. Op 7 juli 2008 is het digitale abonnement door de ondernemer beëindigd wegens betalingsachterstand, hetgeen door de ondernemer per brief van 1 augustus 2008 is bevestigd. De consument stelt herhaaldelijk telefonisch bij de ondernemer om een specificatie van het berekende bedrag te hebben gevraagd, maar daar is door de ondernemer nooit op gereageerd. Ook heeft de ondernemer nooit gereageerd op de brieven van de consument van 9 april 2008 en 9 juli 2008.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument stelt eerst een abonnement voor digitale televisie ad € 9,95 per maand te hebben afgesloten. Hierna is telefonisch een abonnement voor een film- en een sportkanaal afgesloten. De eerste twee maanden zou hier € 12,50 voor in rekening worden gebracht. Na deze twee maanden zou voor de digitale televisie en het film- en sportkanaal in totaal € 24,90 per maand worden berekend. De consument stelt nooit een bevestigingsbrief te hebben ontvangen.   Het verzoek tot ongewijzigde voortzetting van het abonnement wordt niet gehandhaafd.   De consument verlangt nu nog kwijtschelding van de openstaande abonnementskosten, incassokosten en vertragingsrente.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat het niet juist is dat de consument destijds een aanbieding is gedaan voor een gezamenlijk abonnement voor digitale televisie, een film- en een sportkanaal voor in totaal € 24,90 per maand. Abusievelijk is de consument slechts € 24,90 per maand in rekening gebracht, terwijl dit € 32,90 had moeten zijn. De consument heeft dus steeds te weinig betaald. In april 2008 is terecht besloten de te weinig in berekende bedragen met terugwerkende kracht alsnog in rekening te brengen. De klacht van de consument is ongegrond.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De communicatie met de consument is niet goed verlopen. De vordering van de consument is juist.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen verschillen van mening over de hoogte van de door de consument maandelijks verschuldigde abonnementskosten. De bewijslast ter zake hiervan rust op de ondernemer.   De ondernemer is niet in dit bewijs geslaagd. Partijen zijn ter zitting van mening blijven verschillen over de verschuldigde abonnementskosten. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat partijen het hogere bedrag aan abonnementskosten hebben afgesproken of geacht moeten worden te hebben afgesproken. Daar staat tegenover dat de ondernemer in eerste instantie het lagere bedrag ad € 24,90 per maand heeft berekend, hetgeen doet vermoeden dat de consument op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft.   De ondernemer heeft ook niet aannemelijk gemaakt wel te hebben gereageerd op de herhaalde telefonische verzoeken om een specificatie en/of op de brieven van de consument van 9 april 2008 en 9 juli 2008.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De openstaande abonnementskosten, incassokosten en vertragingsrente worden de consument kwijtgescholden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is de ondernemer met betrekking tot de onderhavige abonnementen geen abonnementskosten, incassokosten en/of vertragingsrente of uit andere hoofde bedragen verschuldigd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 20 april 2009.