Misleidende informatie omtrent horloge niet aannemelijk gemaakt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU05-0087

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in juni 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een horloge tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 49,94. De levering vond plaats op of omstreeks 8 juni 2005.   De consument heeft de klacht op 10 juni 2005 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het geleverde horloge verschilt van de afbeelding op de internetsite en de cijfers zijn nauwelijks afleesbaar. Ik heb het toch uitgepakt omdat ik dacht dat het aan mij lag en er misschien nog een batterij in moest om geactiveerd te worden. De verpakking was moeilijk te openen en het horloge kon er niet zonder verbreking van een lipje uitgehaald worden.   De consument verlangt dat de ondernemer wordt veroordeeld voor misleiding en niet te openen verpakkingen en dat het aankoopbedrag wordt teruggestort.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het deugdelijke horloge wordt vanwege de staat van de verpakking niet teruggenomen, met name omdat de verpakking ernstig is ontwricht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Van de door de consument aan de ondernemer verweten misleiding is sprake indien de ondernemer een mededeling openbaar heeft gemaakt die in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van de hoedanigheid of eigenschappen van het horloge. De consument stelt dat sprake is van misleiding omdat het geleverde horloge verschilt van de afbeelding op de internetsite, met name omdat de cijfers – anders dan op de afbeelding – niet goed afleesbaar zouden zijn. Reeds waar de consument geen afbeelding of foto van het feitelijk afgeleverde horloge heeft overgelegd en het ook niet – bijvoorbeeld ter zitting – feitelijk heeft getoond, is niet aannemelijk geworden dat sprake was van misleidende reclame of van enige opzettelijk door of namens de ondernemer gedane onjuiste mededeling of van een door de ondernemer verzwijgen van enig feit dat hij verplicht was mede te delen.   Voor zover de consument de ondernemer verwijt in het algemeen niet of moeilijk te openen verpakkingen te gebruiken, is niet gesteld of gebleken welke rechtsregels de ondernemer daarmee zou hebben geschonden.   In dit geval is sprake van een koop op afstand, immers een overeenkomst die een consumentenkoop is en waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Artikel 46d, eerste lid, Boek 7 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de koper gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht heeft de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De commissie stelt vast dat de consument van dat recht gebruikt heeft gemaakt met zijn brief van 10 juni 2005, waarin deze aandrong op terugbetaling van het aankoopbedrag ad € 49,94 en met welke brief het op of omstreeks 8 juni 2005 ontvangen horloge aan de ondernemer werd teruggestuurd. Voor zover de ondernemer de consument verwijt de verpakking onterecht of op onjuiste wijze te hebben verbroken, doet dit niet af aan dat wettelijk ontbindingsrecht en behoeft dit geen verdere bespreking. Met de brief van 10 juni 2005 heeft de consument de onderhavige koop op afstand buitengerechtelijk en rechtsgeldig ontbonden, als gevolg waarvan de consument recht heeft op kosteloze teruggave van het door hem aan de ondernemer betaalde aankoopbedrag. De ondernemer heeft dan ook onjuist gehandeld door in reactie daarop op 15 juni 2005 aan de consument aan te geven dat zijn argumenten niet worden gedeeld, dat de verpakking onnodig en onjuist is geopend, en dat het horloge aan de consument wordt teruggezonden.   Nu de klacht van de consument gegrond wordt bevonden, wordt tevens bepaald dat de ondernemer aan de consument het door deze betaalde klachtengeld moet vergoeden.   Op grond van het voorgaande wordt de klacht gegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   De in juni 2005 tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot het horloge is met de brief van 10 juni 2005 door de consument buitengerechtelijk en rechtsgeldig ontbonden. Dit betekent dat de ondernemer het horloge zonder kosten bij de consument terughaalt of doet terughalen tegen (terug)betaling aan de consument van € 49,94.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 25,– terzake klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 22 november 2005.