Missen vlucht door extreme verkeersdrukte tengevolge van weersomstandigheden is overmacht; voldoende nazorg verleend.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-0842

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2004 met de reisorganisator definitief totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor vijftig personen naar Pas de la Casa in Andorra met verblijf in een zestal appartementen in Frontera Blanca op basis van logies en ontbijt, alsmede skipassen en transfers, gedurende de periode van 18 tot en met 20 maart 2004 voor de som van € 21.977,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht heeft betrekking op het feit dat de terugvlucht van Barcelona door 47 deelnemers werd gemist. Drie deelnemers gingen per huurauto naar Barcelona. Wij zijn van mening dat wij de vlucht niet hadden gemist als de bustransfer beter was gepland.   Wij verwijten de reisorganisator: 1. Het hanteren van een te krap schema voor de transfer. Volgens de reisorganisator duurt de transfer gemiddeld 3½ uur, waardoor wij precies op het juiste tijdstip in Barcelona zouden arriveren (vertrek bus 16.00 uur, vertrek vlucht 21.30 uur). Wij vertrokken een half uur te laat en bovendien was geen rekening gehouden met vertraging. De vertraging die wij uiteindelijk opliepen vanwege de files was voorspelbaar volgens informatie van bekenden woonachtig in Pas de la Casa en medewerkers op de luchthaven. Wij hebben bij de reisleidster tijdens ons verblijf tweemaal geïnformeerd of de vertrektijd niet te laat was. 2. De chauffeur reed alleen over zeer drukke secundaire wegen via Andorra Vella en het Spaanse plaatsje Tora, terwijl dit op de heenweg niet het geval was. Volgens de routeplanner van de ANWB is deze route onder normale omstandigheden al 50 minuten minder snel dan de route via Frankrijk. Gebruik van deze route maakte een vertrektijd van 16.00 uur daarom onverantwoord, te meer daar er bij vertrek al een half uur vertraging was opgelopen. 3. Wij betwijfelen of de chauffeur of de reisleidster zich vooraf van de verkeerssituatie hebben vergewist. De drie deelnemers die per auto naar Barcelona zijn gereisd vertrokken op hetzelfde tijdstip, maar kozen voor de aangewezen route, de tolweg door Frankrijk. Zij ondervonden op deze route weinig vertraging door files en waren ruim twee uur voor vertrek op de luchthaven. 4. Nadat duidelijk was geworden dat wij de vlucht zouden missen, hebben wij contact opgenomen met de reisorganisator. Deze heeft ons vervolgens onjuist geïnformeerd over de mogelijkheden om een alternatieve terugreis te regelen. De [vliegtuigmaatschappij]-balie op de luchthaven in Barcelona bleek gesloten en de balie van [de luchtvaartmaatschappij] was niet op de hoogte van door de reisorganisator gemaakte afspraken. Wij moesten derhalve 47 nieuwe tickets aanschaffen.   Ten gevolge van het missen van de vlucht hebben wij extra kosten moeten maken voor een hotelovernachting, een diner, een taxi en nieuwe tickets. Een totaalbedrag van uiteindelijk (na creditering van de betaalde luchthavenbelasting door de luchtvaartmaatschappij) € 9.200,–.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij bestrijden dat de drukte op de weg en de files het gevolg waren van mist. Wij zijn slechts op een hoog gelegen deel van de route door de mist gereden. De drukte was het gevolg van grote aantallen terugkerende Spaanse vakantiegangers.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij werken al geruime tijd samen met onze plaatselijke agent. Ongeveer 90% van onze transfers vindt plaats in het weekend. De door onze agent ingeplande transfertijd van 3½ uur heeft niet eerder tot een soortgelijke situatie geleid en dat terwijl er altijd van dezelfde transferroutes wordt gebruikgemaakt. Bovendien bestond de mogelijkheid om nog tot 30 minuten voor vertrek van het vliegtuig in te checken. Daarnaast heeft de luchtvaartmaatschappij op ons verzoek de vlucht met een half uur vertraagd. Waardoor de bus dus uiteindelijk 5½ uur de tijd had de luchthaven te bereiken. Dit had meer dan voldoende moeten zijn, ware het niet dat er lange files stonden als gevolg van mist. Niet alleen op de route via de tunnel, maar ook op de alternatieve routes. De buschauffeur heeft naar beste kunnen gehandeld en besloot uiteindelijk een alternatieve route te kiezen. Dit was de meest voor de hand liggende en naar omstandigheden de beste keus. Uiteraard realiseerde een ieder zich dat klager en zijn reisgezelschap een vliegtuig moesten halen. De situatie en het dossier van deze groep is dan ook beslist uitzonderlijk te noemen. Het is achteraf gemakkelijk te zeggen dat als de transfer via de tunnel had plaatsgevonden of eerder was vertrokken, men de vlucht niet had gemist. Dit zijn slechts stellingen die nimmer op waarheid gecontroleerd kunnen worden.   Er was sprake van snel opkomende mist die niet was voorspeld, met files als gevolg. Mist is de zuiverste vorm van overmacht en derhalve beroepen wij ons op artikel 12 lid 4 en artikel 13 lid 2 van de ANVR reisvoorwaarden.   Wij hebben gecontroleerd of er mist was voorspeld, waardoor ons of onze agent te verwijten zou zijn hiermee geen rekening te hebben gehouden bij de planning van de transfer. Voor die dag werd echter niet voor mist gewaarschuwd. De transferbus had dus 5½ uur de tijd. Ons valt dientengevolge niet te verwijten dat de tijd te krap zou zijn geweest. De drie passagiers die per auto naar de luchthaven zijn gegaan, zijn, volgens informatie van onze hostess, op een eerder tijdstip vertrokken. Dat klager meerdere malen zou hebben verzocht de transfer te vervroegen, spreken wij tegen. Dit blijkt niet uit het weekverslag van onze reisleiding.   Middels extra inzet van onze medewerkers, zowel in Nederland als in Andorra, hebben wij het reisgezelschap vervolgens hulp en bijstand geboden. De vlucht is op ons verzoek een half uur uitgesteld, wij hebben accommodatie gezocht en geboekt en wij hebben naar alternatief vervoer geïnformeerd. Aan inzet onzerzijds heeft het niet gelegen.   De vluchttickets konden tot een uur voor vertrek worden gewijzigd. Omdat wij hoopten dat de groep het nog zou halen zijn de tickets op voorhand niet gewijzigd. Wij hebben die avond de beschikbaarheid gecontroleerd en de volgende ochtend heeft de groep nieuwe tickets moeten kopen omdat wijzigen, gezien het voorgaande, niet meer mogelijk was. De medewerkster van de afhandelingagent van de luchtvaartmaatschappij was wel degelijk op de hoogte gebracht, maar kon niets anders doen dan nieuwe tickets afgeven en hiervoor laten betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil dient te worden beoordeeld in het licht van de artikelen 12 en 13 van de ANVR Reisvoorwaarden.   Artikel 12 lid 4 geeft onder meer aan dat onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.   Artikel 13 lid 1 bepaalt onder meer dat de reisorganisator naar gelang de omstandigheden verplicht is de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen.   Artikel 13 lid 2 bepaalt vervolgens onder meer dat indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen ieder zijn eigen schade draagt. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht en voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.   Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende is de commissie is van oordeel dat de reisorganisator zich met recht kan beroepen op overmacht. De wegens weersomstandigheden en grote drukte abnormaal lange duur van de transfer, waardoor de vlucht werd gemist was onvoorzienbaar. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat de reisorganisator met regelmaat, en meestal ook in het weekend, deze transfer met goed gevolg laat uitvoeren door een met de plaatselijke omstandigheden bekende agent, welke derhalve kan worden aangemerkt als voldoende deskundig om de situatie juist in te schatten. Tevens is de commissie van oordeel dat een voldoende ruime marge werd genomen om mogelijke vertraging door verkeersdrukte en weersomstandigheden op te vangen.   Het is vervolgens de vraag of de reisorganisator de gestrande reizigers voldoende hulp en bijstand heeft geboden. De commissie is dienaangaande van oordeel dat de reisorganisator klager en zijn reisgezelschap voldoende heeft bijgestaan. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat voortdurend contact is onderhouden met de groep en met de chauffeur, dat de reisorganisator heeft bewerkstelligd dat het vertrek van de vlucht met een half uur werd vertraagd, dat de reisorganisator accommodatie heeft gezocht en geboekt, dat door de reisorganisator is geïnformeerd naar en is geadviseerd over alternatieve terugvluchten en tenslotte dat de reisorganisator ook na terugkomst van de groep met de luchtvaartmaatschappij heeft onderhandeld over restitutie, hetgeen heeft geresulteerd in restitutie van de luchthavenbelasting.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de reisorganisator geen verwijt valt te maken. Klager en zijn reisgezelschap hebben de vlucht gemist tengevolge van onvoorziene omstandigheden, een overmachtsituatie. De reisorganisator heeft vervolgens voldoende hulp en bijstand geboden. Partijen dragen onder dergelijke omstandigheden ieder hun eigen schade.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Ten overvloede merkt de commissie op dat uit het vragenformulier en uit het boekingsformulier blijkt dat voor het reisgezelschap geen reisverzekeringen zijn afgesloten. Het is echter mogelijk dat individuele reizigers wel een (doorlopende) reisverzekering hebben afgesloten. Afhankelijk van de voorwaarden is het wellicht mogelijk dat individuele reizigers een beroep kunnen doen op de door hen afgesloten verzekering.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 1 december 2004.