Mondelinge opdracht tot dienstverlening. Cliënt had moeten begrijpen dat aan hem de kosten hiervoor in rekening zouden worden gebracht, hetgeen ook gebruikelijk is.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85346

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de declaratienota die cliënt van de notaris heeft ontvangen.

De cliënt heeft een bedrag van € 545,71 niet aan de notaris voldaan. Overeenkomstig het reglement van de commissie heeft hij dit bedrag in depot gestort.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer.

De notaris heeft naar aanleiding van het overlijden van [naam overledene] een verklaring van erfrecht opgesteld. De tot de nalatenschap behorende woning is verkocht. De koper heeft de notaris ingeschakeld voor het opmaken van de akte van levering nadat deze hiervoor een offerte van € 340,– had uitgebracht.

De cliënt ontving de conceptakte van levering en de nota van afrekening. Op de nota van afrekening werd aan hem € 451,– aan kosten in rekening gebracht. De cliënt heeft gevraagd de nota van afrekening aan te passen omdat de kosten voor levering voor rekening van koper komen blijkens art. 1 lid 2 van de koopovereenkomst: “De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, de notariskosten en de overige aan de levering van het gekochte verbonden kosten zijn voor rekening van koper.”

De notaris weigert de nota van afrekening aan te passen, en stelt dat de kosten voor het opstellen van de volmachten en de verificatiekosten zo bijzonder zijn dat deze voor rekening van cliënt moeten komen. Naar het oordeel van cliënt is dit niet gebruikelijk. De notaris vergeet dat cliënt niet zijn contractspartij is. De notaris heeft de cliënt ook niet op de hoogte gebracht van eventuele kosten, deze kosten werden pas op de nota van afrekening bekend.

Ten overvloede is het merkwaardig dat de kosten voor het opstellen van dertien identieke volmachten en verificatiekosten (€ 451,–) meer bedragen dan de kosten voor de akte van levering (€ 340,–). Tot tweemaal toe heeft cliënt gevraagd om een specificatie van de uren en werkzaamheden. Deze heeft cliënt tot op heden niet mogen ontvangen.

De cliënt verzoekt de commissie te bepalen dat de kosten niet voor zijn rekening komen.

Standpunt van de notaris

De notaris heeft zijn standpunt ter zitting toegelicht.

De notaris heeft met de gemachtigde van de cliënt gesproken over het passeren van de akte van levering van de woning verkregen door de erfgenamen uit een nalatenschap. De notaris heeft daarbij gewezen op de verplichting dat alle erfgenamen bij het passeren van de akte aanwezig dienden te zijn of indien bij afwezigheid een volmacht dienden te geven. De erfgenamen hebben ervoor gekozen om niet te komen waarna de notaris volmachten heeft opgesteld.

De notaris is van oordeel dat de kosten voor het opmaken van deze volmachten niet voor rekening van de koper komen omdat deze niet vallen onder de kosten van opdracht tot levering van de woning.
De notaris verzoekt de commissie om de klacht van de cliënt ongegrond te verklaren, het door de cliënt verzochte af te wijzen en het gestorte depot aan het kantoor toe te kennen.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Kern van het geschil betreft de vraag of de notaris de cliënt de kosten voor het opmaken van volmachten in rekening had mogen brengen.

Ter zitting heeft de notaris verklaard dat voor de levering contact is geweest met de gemachtigde van de cliënt en dat deze erop is gewezen dat indien de erfgenamen ervoor zouden kiezen niet bij het passeren van de leveringsakte aanwezig te zijn, de levering per door de notaris opgemaakte volmacht diende te geschieden. Daarmee is voor de commissie voldoende komen vast te staan dat de cliënt op de hoogte was of ieder geval had kunnen zijn van het feit dat de notaris alvorens hij de koopakte kon passeren eerst de volmachten diende op te stellen en had de cliënt moeten begrijpen dat aan hem de kosten hiervoor in rekening zouden worden gebracht, hetgeen ook gebruikelijk is. Immers de kosten waar het hierom gaat zijn geen kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de opdracht tot levering maar kosten die voortvloeien uit de keuze van de cliënt om niet te verschijnen. Deze kosten vallen niet onder de clausule “kosten koper” zoals ook gespecificeerd aangegeven in de koopovereenkomst en akte van levering en dienen derhalve door de cliënt te worden vergoed. Overigens komt de hoogte van de factuur voor het opstellen van de volmachten en verificatie de commissie niet onredelijk of bovenmatig voor.

Het door de cliënt meer of anders gestelde behoeft naar het oordeel van de commissie geen verdere bespreking omdat dit niet tot een ander oordeel zal leiden.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de notaris niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaard.

De commissie zal beslissen dat het depot, een bedrag van € 545,71, aan het kantoor van de notaris zal worden overgemaakt.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie
– verklaart de klacht van cliënt ongegrond en wijst zijn vordering af;
– bepaalt dat de cliënt een bedrag van € 545,71 aan de notaris verschuldigd is;
– bepaalt dat het door de cliënt betaalde depotbedrag aan de notaris wordt uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat op 8 augustus 2014.