Motschade aan tapijten. Ondernemer heeft niet bewezen dat bewaarruimte vrij gehouden wordt van ongedierte. Consument is ook niet gewezen op het nemen van voorzorgsmaatregelen.

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Bewaarneming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VER01-0031

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   Aan de ondernemer is opgedragen te bewijzen dat aan de consument is geadviseerd om vóór het in bewaring geven van de tapijten deze in te spuiten en/of te reinigen en voorts om te bewijzen dat de voor bewaarneming bestemde ruimte wordt vrij gehouden van ongedierte door regelmatig onderhoud middels een onderhoudscontract.   De ondernemer heeft slechts gesteld dat hij de brochure algemene voorwaarden voor verhuizingen en de algemene voorwaarden voor bewaarneming verhuisgoederen aan de klanten pleegt te verschaffen. De acquisiteur is verplicht de consument erop te wijzen dat in gevallen van schimmel, roest en houtworm e.d. de verhuizer niet aansprakelijk is en de verzekering van de verhuizer deze zaken niet dekt. Voorst stelt de ondernemer dat de bewaarnemer niet aansprakelijk is voor schade aan verhuisgoederen zoals mot, houtworm of roest, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn getroffen. De commissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer of iemand namens hem expliciet aan de consument heeft medegedeeld dat hij de tapijten diende in te spuiten en/of te reinigen.   Het door de ondernemer overgelegde service-contract met [een ongediertebestrijdingsbedrijf] heeft betrekking op bestrijding van muizen in de loods en kantine en “buitenom”, doch niet op bestrijding van mot et cetera.   Het bewijs is deswege niet geleverd door de ondernemer. Dit leidt tot de conclusie dat de ondernemer door de consument geleden schade dient te vergoeden. Mede in aanmerking genomen de overgelegde aankoopnota’s van de tapijten komt de commissie tot het oordeel dat er een bedrag van € 1.134,45 voor vergoeding in aanmerking komt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.134,45. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend: het depotbedrag ad € 444,69 wordt aan de consument uitgekeerd. Resteert de ondernemer te betalen een bedrag van € 689,76.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 6 juni 2002.