Na het vervangen en afkitten van de eerste sifon in het badkamerkastje is de stank verminderd. De ondernemer heeft ook aangeboden de tweede vervangen sifon af te kitten.

  • Home >>
  • Klussenbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117812

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nummer 2017-07 (renovatie van een badkamer) voor de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.500,23. De oplevering heeft op 8 juni 2017 plaatsgevonden. De consument heeft op 29 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de uitvoering van de werkzaamheden ondervindt de consument stankoverlast, afkomstig uit een badkamerkastje, vanuit één van de muren van de badkamer. De consument verzoekt een deskundige onderzoek te laten doen naar de ernst van de stankoverlast.

Door het probleem kan de consument de kast niet gebruiken voor het opslaan van handdoeken, want die gaan stinken. Vóór de renovatie van de badkamer deed het probleem zich niet voor. De consument is bang dat er een probleem achter de muur zit, waar mogelijk een nog grotere schade uit kan ontstaan.

De ondernemer is niet bereid gebleken om het probleem kosteloos op te lossen. Als het al zo zou zijn dat de door de consument geleverde sifons niet goed waren, dan had de ondernemer daarvoor moeten waarschuwen.

Dat geldt ook voor eventuele gebreken aan het gebouw of de ondergrond, die de ondernemer heeft waargenomen. Ook daarvoor had hij de consument moeten waarschuwen. Dat heeft de ondernemer nagelaten.

Voorts beklaagt de consument zich over de wijze waarop de ondernemer met haar heeft gecommuniceerd. Via zijn rechtsbijstandverlener heeft de ondernemer laten weten niet meer bereid te zijn om herstelwerk uit te voeren.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Bij de tweede sifon is geen kitwerk uitgevoerd. Na vervanging daarvan heb ik nog steeds last van stank. Dat sterkt mij in de gedachte dat het niet aan de sifons ligt. Dat heb ik van meet af aan betwijfeld. De stank komt niet uit de gootsteentjes, maar uit het kastje.

Na het vervangen van de eerste sifon en het kitten daarvan was de stank merkbaar minder aan de rechterzijde. Maar aan de linkerkant was de stank toegenomen. Op basis daarvan ga ik ervan uit dat met het dichtzetten van de tweede sifon het probleem zal zijn opgelost.

Er zijn dagen dat je niks ruikt, maar soms ruik je de stank ook al in de hal achter de voordeur.

De consument verlangt herstel van het gebrek door een ander bedrijf, voor rekening van de ondernemer.

 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De werkzaamheden zijn naar behoren opgeleverd. De stank kan meerdere oorzaken hebben. De consument heeft niet aangetoond dat het werk gebreken vertoont die de stank veroorzaken.

De sifons heeft de consument zelf gekocht en zijn niet door de ondernemer geleverd. Uit coulance heeft de ondernemer op enig moment een sifon onder de wastafel vervangen.

De ondernemer vermoedt dat er na de oplevering van de flat iets is veranderd aan de beluchting. De consument woont op de bovenste verdieping en daar bevindt zich, vreemd genoeg, de ontluchtingspijp van het riool. Die veroorzaakt vermoedelijk de stankklachten.

Ondertussen zijn de verhoudingen tussen partijen zodanig verslechterd dat de ondernemer niet langer bereid is om nog opdrachten van de consument te aanvaarden.

Ter zitting heeft de ondernemer aan de hand van een meegenomen exemplaar gedemonstreerd welk type sifon hij heeft geplaatst en op welke wijze. Hij heeft verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb de stank zelf ook geroken. Wat mij wel bevreemdde was dat de consument zich pas na ongeveer 6 maanden heeft beklaagd. Ik heb uiteindelijk drie sifons geplaatst in een poging om de klacht te verhelpen. Die sifons heb ik zelf meegenomen, hoewel de oorspronkelijke sifons door de consument zelf waren gekocht. Uiteindelijk is het type geplaatst dat ik u hier heb laten zien. Ik heb voor dat type gekozen, omdat er voor een normaal type geen ruimte was. Het geplaatste type voldoet goed. Bij de sifons zit geen centrale afvoerleiding in de buurt. De afvoer naar de centrale afvoerleiding bevindt zich in de vloer van de badkamer. Daar heb ik niks aan veranderd. Er zit dus geen opening naar een leidingkoker in de muur. En door de betonnen muur kan geen stank komen.

Ik heb volgens mij niets fout gedaan.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De betreffende badkamer is door de ondernemer in mei/april 2017 verbouwd, een en ander conform de offerte/overeenkomst d.d. 02 januari 2017. Snel na afronden van het werk ondervond men stankoverlast. Met name in het badkamerkastje. Diverse meldingen zijn hieromtrent gedaan door de consument. Uiteindelijk is door de ondernemer één van de twee sifons, aanwezig in het badkamermeubel vervangen door een geavanceerder model met beluchting. Deze laatste is ter plaatse van de muuropening naar de leidingkoker geheel afgekit.
 
Volgens zegge hebben de werkzaamheden met betrekking tot de sifon geholpen, maar is het stankprobleem niet geheel verdwenen. Partijen zijn vervolgens niet tot een definitieve oplossing gekomen, waarop de commissie is ingeschakeld.

Het appartement betreft het bovenste appartement van een hoog complex. De stankoverlast wordt door consument omschreven als een riool-/schimmellucht. De ondernemer heeft de stank zelf ook geroken en de deskundige ook, in lichte mate ten tijde van het onderzoek en met name in het badkamermeubel.

In het badkamermeubel zijn twee verschillende sifons aanwezig, welke met kit door de muur zijn gevoerd tot in de achterliggende, gezamenlijke leidingkoker. In de badkamer en op het dak zijn verder geen bijzonderheden gesignaleerd.
 
Met partijen wordt vervolgens afgesproken dat de oudere sifon door en op kosten van de ondernemer eveneens vervangen gaat worden. Dit wordt uitgevoerd op zaterdag 20 oktober 2018. Vervolgens gaat consument de situatie monitoren en brengt hierover verslag uit aan ondergetekende.
Op 29 oktober en 7 november heeft de consument uitleg gegeven over zijn bevindingen de afgelopen periode, waarbij de stankoverlast lijkt te zijn toegenomen. Reden hiervoor lijkt te zijn de openingen rondom de nieuwe sifon. De lucht lijkt volgens zegge uit de gezamenlijke leidingkoker te komen. Het zorgvuldig afdichten van de doorvoeren in betreffende muur lijkt de oplossing. De deskundige kan dat onderschrijven. Er is geen enkele andere aanleiding om stankoverlast op die plek te veronderstellen/verklaren. Het riool functioneert gewoon afdoende, er zijn geen lekkages en qua materialisatie en detaillering zijn er geen aanleidingen om betreffende stankoverlast te kunnen duiden.

Het is raadzaam om de doorvoeren in de achterwand, richting de gemeenschappelijke leidingkoker alsnog zorgvuldig en duurzaam af te dichten middels een daartoe geëigende kit, zodat deze luchtdicht zijn. Het herstel wordt geraamd op circa € 100,– (excl. BTW).

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan aan het rapport van de deskundige geen argumenten ontlenen voor een oordeel dat de ondernemer de opgedragen werkzaamheden niet goed zou hebben uitgevoerd. Inmiddels is ook de tweede sifon vervangen. Na vervanging van de eerste en het afkitten daarvan is de stank volgens de consument afgenomen, in elk geval aan de zijde van de eerste vervangen sifon. De deskundige is van mening dat na het dichtkitten van de doorvoer van de tweede vervangen sifon de klacht over zou moeten zijn.

De commissie neemt in aanmerking dat de ondernemer zich in het bijzonder heeft ingespannen om de consument tegemoet te komen door voor eigen rekening nieuwe sifons te plaatsen. De commissie neemt voorts in aanmerking dat de ondernemer ter zitting heeft toegezegd alsnog de ruimte bij de tweede sifon dicht te komen kitten. De commissie gaat ervan uit dat de ondernemer die toezegging ook zal nakomen. Dat zo zijnde, is de commissie van oordeel dat geen gronden bestaan om de ondernemer enig verwijt te maken. Meer in het bijzonder is de commissie niet gebleken dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden een verbinding is ontstaan met een (centrale) leidingkoker. Dat komt de commissie niet aannemelijk voor, nu de afvoer vanaf de sifons is aangesloten op een afvoer die zich in de vloer bevindt.

Dit alles in aanmerking nemend is de commissie van oordeel dat, met inachtneming van de toezegging van de ondernemer, moet worden beslist als na te melden.

 
Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mw. drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en de heer R.C. Schenk, leden, op 14 december 2018.