Na negen maanden nog niet geleverd. Aanvullende schadevergoeding.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0052

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de aankoop van consument bij ondernemer in december 2005 van [een spelcomputer] voor de prijs van € 410,70.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tot nu toe is [de spelcomputer] niet geleverd. Ik heb op 29 mei 2006 de ondernemer gesommeerd de aankoopprijs terug te storten, vermeerderd met € 6,16 administratiekosten. Meermalen heeft ondernemer mij daarna toegezegd dat het apparaat geleverd zou worden.   De consument verlangt naast restitutie van de aankoopprijs en administratiekosten vergoeding van de kosten van aangetekende verzending van twee brieven, storneringskosten, telefoonkosten, e-mailkosten, bestede tijd (6 uren à € 35,–) en compensatie € 300,– voor het al zeven maanden wachten op levering.   Ter zitting heeft consument nog het volgende verklaard.   In de maanden juli, augustus en september heb ik niets meer van ondernemer gehoord. Het lijkt er langzaamaan op dat mij opzettelijk niets geleverd wordt. Aantekenen van brieven kostte me twee maal € 6,–, het storneren kostte me twee maal € 6,–. Belkosten beliepen € 15,– à € 20,–. Ik wil zo langzamerhand ook wel rente vergoed hebben over de betaalde hoofdsom. Verder heb ik vandaag mijn fysiotherapiepraktijk een aantal uren moeten sluiten om hier te kunnen zijn.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft de stellingen van consument niet weersproken. De consument heeft daarenboven een kopie e-mail d.d. 10 juni 2006 overgelegd afkomstig van ondernemer, waarin haar standpunt wordt bevestigd, alsnog levering wordt toegezegd en als compensatie voor het lange wachten extra een gratis game met console wordt aangeboden.   Ondanks herhaalde contacten tussen consument en ondernemer is ruim negen maanden na aanschaf nog niets geleverd. De commissie houdt het er nu dan ook voor dat ondernemer niet bereid is om de overeenkomst na te komen of daartoe niet in staat is. Ontbinding van de overeenkomst ligt dan ook voor de hand. De ondernemer dient de betaalde koopprijs te restitueren. Daarnaast is een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen schadevergoeding op zijn plaats voor gemaakte administratieve kosten, belkosten en verletkosten, alsmede voor geleden ongemak. Met inbegrip van die schadevergoeding bepaalt de commissie het door de ondernemer aan de consument te betalen bedrag in totaal op € 600,–.   De ondernemer wordt in het ongelijk gesteld en derhalve dient hij het klachtengeld aan consument te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De koopovereenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt ontbonden.   De ondernemer betaalt binnen een maand na verzending van dit advies aan de consument een bedrag van € 600,– (restitutie koopprijs en schadevergoeding).   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 4 oktober 2006.