Netbeheerder is verantwoordelijk voor de meterstanden, netleverancier is onjuiste wederpartij

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0013

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening 2008/2009.   De klager heeft een bedrag van € 2.606,45 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In november 2006 heb ik als vennoot van[naam vennootschap], samen met de V.O.F. een pand aangekocht gelegen aan de [straatnaam] [huisnummer] te [woonplaats]. Later is het betreffende perceel opgesplitst in twee percelen, waarvan ik een perceel van de V.O.F. heb overgekocht met het huidige adres [straatnaam] [huisnummer] te [woonplaats] met als doel om een nieuwe woning te bouwen.   De woning gelegen aan de [straatnaam] [huisnummer] te [woonplaats] heb ik betrokken in februari 2007. In juli 2007 heb ik een stacaravan op het perceel geplaatst in verband met de sloop van de huidige woning. De stacaravan heb ik tevens in juli 2007 betrokken.   Met de sloop van de woning is de toen aanwezige meterkast in tact gebleven om de stacaravan van energie te kunnen voorzien, van zowel gas/water en elektriciteit.   De stacaravan werd verwarmd middels gaskachels, tevens werd er gekookt op gas en de warmwatervoorziening bestond uit een geiser. De elektriciteit die werd gebruikt, diende voor de normale huishoudelijke apparatuur.   De bouw van de woning is door mij geheel in eigen beheer gedaan. Op de bouwplaats is geen gebruik gemaakt van zware elektrische apparatuur. De apparatuur welke incidenteel werd gebruikt bestond uit onder andere klein elektrisch handgereedschap.   Februari 2009 was de woning gereed voor bewoning en heb ik deze betrokken. Op 3 maart 2009 is de energieaansluiting verplaatst van de oude meterkast naar de nieuwe meterkast in de woning. Alle aanwezige meters zijn toen vervangen. Helaas was er niemand aanwezig op het moment dat de installateur de meters had vervangen en terugkeerde naar zijn werkplaats.   Op 8 juli 2009 ontving ik van het bedrijf de jaarafrekening betreffende het jaar 2008/2009. Tot mijn grote schrik bracht het bedrijf mij een bedrag in rekening van € 7.582,76 welke volgens het bedrijf te weinig in rekening was gebracht. Ik had maar liefst in een jaar tijd een elektriciteitsverbruik gehad van 45.223 kWh. Uiteraard heb ik direct telefonisch contact gezocht met het bedrijf, waar ook zeer verbaasd werd gereageerd op mijn verbruik. Dit was volgens de medewerker onmogelijk en er zou een herberekening worden gedaan. Volgens de medewerker van het bedrijf heeft een tweepersoonshuishouden een gemiddeld verbruik van circa 3.000 kWh per jaar.   Onze gezinssamenstelling was op dat moment ook een tweepersoonshuishouden.   Op 8 september 2009 ontving ik van het bedrijf de correctie van de jaarafrekening 2008/2009. Volgens het bedrijf hadden ze een fout gemaakt in de berekening en het huidige verbruik van 45.223 kWh gecorrigeerd naar 41.210 kWh. Er blijft aan het bedrijf dan nog een bedrag verschuldigd van € 6.452,36. Ook weer een onmogelijk energieverbruik in mijn situatie.   Direct na ontvangst van de nieuwe jaarafrekening heb ik wederom contact opgenomen met het bedrijf en mijn probleem voorgelegd. De medewerker van het bedrijf liet mij weten verder geen medewerking te willen verlenen, omdat [naam netbeheerder] de meters hadden geplaatst en de oude meters hadden verwijderd. Volgens de medewerker van het bedrijf hadden zijn de meterstanden een op een overgenomen van de gegevens van [naam netbeheerder]. Mij werd geadviseerd om contact op te nemen met [naam netbeheerder] betreffende de meterstand en vriendelijk verzocht het verschuldigde bedrag te voldoen.   Tijdens een telefonisch onderhoud met [naam netbeheerder] betreffende de verwijderde meter en de meterstanden werd mij verteld dat de installateur welke de meters heeft verwijderd, eventueel een notatiefout gemaakt heeft bij de opname van de elektriciteitsmeter. De medewerker van [naam leverancier] waar ik toen telefonisch contact mee had, heeft tijdens het telefoongesprek contact opgenomen met het magazijn om te kijken of ze de meterstanden kon controleren. Helaas was de meter in de werkplaats vernietigd en verwijderd en dus geen bewijsmateriaal. In een briefwisseling met het bedrijf heb ik uiteengezet hoe de opbouw is van de meterstanden, zoals door hen berekend en opgenomen in de jaarafrekening.   Volgens de ontvangen factuur is het volgende energieverbruik berekend c.q. vastgesteld: – periode 27 mei 2008 tot 11 juli 2008: beginstand 9.973 kWh, eindstand 29.650 kWh (19.677 kWh in minder dan twee maanden); – periode 12 juli 2008 tot 31 december 2008: beginstand 29.650, eindstand 42.823 kWh (in circa vijf maanden 13.173 kWh berekend door lokale netbeheerder); – periode 1 januari 2009 tot 2maart 2009: beginstand 42.823 kWh, eindstand 48.241 kWh (in twee maanden 5.418 kWh); – periode 3 maart 2009 tot 26 mei 2009: beginstand 48.241 kWh, eindstand 55.196 kWh (in twee maanden 6.955 kWh berekend door netbeheerder).   Typisch genoeg, als u de opbouw van de meterstanden analyseert, wordt er in de eerste twee maanden een elektriciteitsverbruik berekend van circa 20.000 kWh (circa 10.000 kWh per maand), in een periode daaropvolgend een elektriciteitsverbruik van circa 13.000 kWh (circa 2.600 kWh per maand) et cetera.   Het bedrijf reageerde hierop als volgt: "Op uw jaarafrekening van 26 mei 2008 brengen wij een verbruik in rekening tot een meterstand van 9.973, terwijl de stand op 11 juli 2008 dus 29.650 is. Er zou dan in anderhalve maand een verbruik geweest zijn van 19.677 kWh. Hieruit kunnen we concluderen dat de jaarafrekening vorig jaar onjuist was." Tot slot gaf het bedrijf mij te kennen dat zij uitstel op de betalingen hebben geboekt tot januari 2010, zodat ik de klacht voor kan leggen bij netwerkbeheerder [naam netbeheerder]. [naam netbeheerder] heeft aan mij aangegeven dat zij niets voor mij kunnen betekenen.   Ook wil ik u aangeven dat ik deel uit maak van een ambachtelijke onderneming en wij beschikken over een werkplaats gelegen aan de [straatnaam] [huisnummer] te [woonplaats], waar dagelijks diverse zware elektrische machines draaien (allen op 380 Volt) en zelfs daar een dergelijk elektrisch verbruik lang niet gehaald wordt.   Na de eerste briefwisseling met het bedrijf is gebleken dat de afrekening een termijn betreft van 20 maanden. Voordat ik de afrekening heb ontvangen, is de elektriciteitsmeter door [naam netbeheerder] verwijderd en vervangen. Was de vorige afrekening juist geweest (door het bedrijf aangegeven als onjuist), dan had ik de elektriciteitsmeter kunnen laten ijken zoals ook aangegeven door het bedrijf. Door de te late hoge afrekening en de omstandigheid dat de meter al was verwijderd en zelfs vernietigd, ben ik dus niet in de gelegenheid geweest om één en ander te kunnen onderzoeken. Dit beschouw ik als een forse tekortkoming van het bedrijf welke ik mede belast met de zorgplicht voor de consument.   In de nieuwe woning heb ik eind januari2009 een warmtepomp in de woning laten plaatsen voor de verwarming van de woning alsmede de warmwatervoorziening. Door een nog niet deugdelijke afstelling van het systeem (welke momenteel door [naam wartevoorziener] wordt opgelost) heb ik momenteel een elektriciteitsverbruik van circa 32 kWh per dag (circa 986 kWh per maand). Nadat ik de huidige meterstanden heb doorgegeven aan het bedrijf en wederom contact heb gezocht om te komen tot een oplossing, kan door het bedrijf eventueel worden aangenomen dat dit hoge verbruik het vorige verbruik kan verklaren. Uiteraard is dit niet relevant, omdat de jaarafrekening waardoor het geschil is ontstaan, een periode betreft voordat de warmtepomp in de nieuwe woning is geïnstalleerd en in werking is gesteld.   De klager verlangt dat een gemiddeld jaarverbruik aan elektriciteit in rekening wordt gebracht.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn als leverancier afhankelijk van de door de meetverantwoordelijke netbeheerder (in dit geval [naam netbeheerder]) aangereikte meterstanden. De meter is door [naam netbeheerder] op 2 maart 2009 verwijderd.   De netbeheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen van de meterstanden (zie Meetcode L.2.). Daarbij is de netbeheerder verantwoordelijk voor het verzamelen van de jaarmeterstanden. In het geval van de klager is de netbeheerder [naam netbeheerder]. Als leverancier dienen wij op basis van deze meterstanden de afrekening op te stellen en zijn niet bevoegd zonder aansturing van de netbeheerder verbruik te corrigeren.   Wij zijn dan ook van mening dat ook netbeheerder [naam netbeheerder] in dit geschil betrokken zal moeten worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft het standpunt van het bedrijf dat in dit geval de netbeheerder als de door de klager aan te spreken instantie moet worden beschouwd. De betwiste nota berust op gegevens van de netbeheerder en ook de leverancier moet daarop afgaan. Niet voor niets heeft de leverancier de klager bij brief van 16 december 2009 ter zake verwezen naar de netbeheerder. Ook de commissie kan niet anders doen dan de klager aanraden zich te wenden tot de netbeheerder en zo nodig een geschil met de netbeheerder aan de commissie voor te leggen. Vooralsnog is de klager aan de leverancier het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd, zodat het in depot gestorte bedrag aan de leverancier zal worden overgemaakt. Eventueel verhaal dient de klager dus te zoeken bij de netbeheerder.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de klager verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot gestorte bedrag van € 2.606,45 wordt aan het bedrijf overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 22 juli 2010.