Netbeheerder rekening achteraf; geen overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-1445

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de levering van gas.

De consument heeft een bedrag van € 250,– bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb een rekening ontvangen over tussenliggend verbruik over de periode van 11 november 2007 tot 10 januari 2008. Ik sta echter pas vanaf 10 januari 2008 ingeschreven bij de ondernemer. Van 11 november 2007 tot 10 januari 2008 was ik niet aansprakelijk voor het energiegebruik. In de genoemde periode stond een andere huisgenoot als verbruiker bij een leverancier voor elektriciteit ingeschreven en heeft deze persoon verzuimd zich in te schrijven bij een leverancier voor gas.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit de ons ten dienste staande gegevens blijkt dat voor de gasaansluiting in de periode 11 november 2007 tot en met 10 januari 2008 geen leverancier is geregistreerd. Dit betekent dat de vertrokken huisgenote is uitgehuisd op 11 november 2007 met een bepaalde stand. Daarna is de consument weer ingehuisd met een hogere stand.

Wij maken uit de overgelegde stukken op dat het hier een gasaansluiting betreft waarover de consument beschikt sinds april 2007.
Wat er met andere huisgenoten met betrekking tot het aan- c.q. afmelden bij een leverancier is afgesproken gaat ons niet aan. Wij hebben geconstateerd dat over de periode 11 november 2007 tot 10 januari 2008 geen contract voor de gasaansluiting staat geregistreerd in het aansluitregister. Wij hebben in haar hoedanigheid als netbeheerder ervoor te zorgen dat kan worden gekomen tot afrekening van getransporteerd verbruik. Hiertoe beheert en verzamelt zij alle gegevens van de aansluitingen in haar netgebied. Zij speelt deze gegevens door aan leveranciers, ten behoeve van een correcte afrekening van afnemers. Dit proces is uitgebreid geregeld in de Elektriciteits- en Gaswet, en in opvolgende energiewetten en regelgeving.

Om te kunnen komen tot een juiste toerekening van verbruiken (allocatie en reconciliatie), vertrouwen wij op de aanlevering van correcte meterstanden en juiste, tijdige aanmeldingen. Indien er in ons aansluitingsregister inconsistenties voorkomen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een leverancierscontract, zullen wij optreden om de marktprocessen te corrigeren. Waar nodig zullen wij – daartoe gemachtigd door de betreffende PV/shippers – daarbij de schade verhalen op de veroorzakers.
Zulks is hier aan de orde.

Nu blijkt dat de consument in genoemde periode gas heeft afgenomen zonder leverancier, moet zij geacht worden onrechtmatig te hebben gehandeld en is er naar onze mening sprake van onrechtmatige verrijking.

Op grond van het vorenstaande verzoekt wij uw commissie de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de consument. Toen een vorige bewoner van dat adres per 11 november 2007 het energiecontract beëindigde, had het op de weg van de ondernemer gelegen dit pas te accepteren wanneer terstond het contract door een ander overgenomen zou worden. Dat dit niet is geschied, blijft voor rekening en risico van de ondernemer. Niet is komen vast te staan op welke gronden de consument aansprakelijk zou zijn voor de levering van gas over de betreffende periode. Tussen partijen bestond geen overeenkomst. Derhalve valt geen rechtsgrond aan te wijzen op grond waarvan de ondernemer gerechtigd zou zijn gasverbruik over die periode bij de consument in rekening te brengen.
Eerst in januari 2008 heeft de consument zich als klant bij de ondernemer aangemeld en het gaat niet aan voor een voorliggende periode levering van gas bij haar in rekening te brengen. Daarom zal de commissie bepalen dat de consument ter zake niets aan de ondernemer verschuldigd is. Het in depot gestorte bedrag kan aan de consument gerestitueerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is ter zake factuurnummer 90374155 niets aan de ondernemer verschuldigd.

Het in depot gestorte bedrag van € 250,– wordt aan de consument gerestitueerd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 21 april 2009.