Netwerkproblemen reden voor ontbinding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0196

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting bij de ondernemer, waarbij hij gebruik maakt van twee simkaarten met hetzelfde telefoonnummer (een duo simkaart). Wanneer de consument gebruik maakt van zijn aansluiting gebeurt het vaak dat de verbinding verbreekt en het enkele seconden tot wel enkele minuten duurt voordat hij opnieuw kan bellen of gebeld worden. Dit probleem doet zich steeds vaker voor, op verschillende locaties, zowel binnen- als buitenhuis en zowel als de consument belt als wanneer hij wordt gebeld. Hij heeft andere toestellen geprobeerd en daarbij doet het probleem zich ook voor.   De consument heeft telefonisch contact opgenomen met de ondernemer. Er zijn nieuwe duo kaarten opgestuurd, maar dat heeft het probleem niet verholpen. De consument gaat er van uit dat het niet aan de dekking ligt, omdat hij wel bereik heeft; het probleem is dat de verbinding steeds wordt verbroken.   De consument verlangt oplossing van de storing of beëindiging van het lopende contract met nummerbehoud.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement dat loopt tot december 2009. Naar aanleiding van de klacht is onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er geen sprake is van netwerkproblemen in de woonomgeving van de consument. Naar aanleiding van de klachten heeft de ondernemer coulance vergoedingen verstrekt van € 50,– en € 25,–.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat wordt voldaan aan de verplichting om mobiele telecommunicatiediensten te leveren, zoals ook blijkt uit het gebruik van het abonnement, zodat de klacht ongegrond dient te worden verklaard.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de overgelegde gespreksgegevens blijkt dat het met regelmaat voorkomt dat verbindingen tot stand komen, soms zeer kort, waarna wederom wordt gebeld met hetzelfde nummer. Dit bevestigt de klacht van de consument.   De ondernemer stelt dat er geen sprake is van netwerkproblemen, hetgeen de consument ook onderschrijft. Kennelijk is er een andere, niet gevonden, storing die het de consument belemmert om ongestoord van zijn abonnement gebruik te maken. Van wat voor storing sprake is, blijkt niet. De consument, die zelf storingsmonteur is, heeft onderzocht of hij een verklaring kon vinden voor de storing, maar hij heeft daar geen patroon in kunnen ontdekken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Het abonnement zal worden beëindigd, waarbij de consument in de gelegenheid wordt gesteld zijn nummer te porteren.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het abonnement wordt beëindigd op de datum dat de consument een aansluiting heeft bij een andere provider of uiterlijk op de datum, gelegen zes weken na verzending van deze beslissing. De ondernemer stelt de consument in de gelegenheid zijn nummer te porteren vanaf twee weken na verzending van deze beslissing tot uiterlijk zes weken na verzending van deze beslissing.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 15 mei 2009.