Niet bevoegd ten aanzien van internet via kabel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI00-0004

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen:   De consument wenst dat de commissie een geschil behandelt tussen hem en de ondernemer betreffende het niet leveren van internet via de kabel, het ontbreken van radiosignaal en diverse televisiesignalen. Hij klaagt voorts over een onheuse bejegening. De ondernemer voert aan, dat de commissie niet bevoegd is van de klacht kennis te nemen, omdat de door de consument genoemde klachten een gevolg zijn van een ondeugdelijke installatie van de [internetverbinding], voor welke dienst de ondernemer niet aangesloten is bij de commissie.   Voor zover de consument klaagt over de ondeugdelijkheid van zijn internetaansluiting is de commissie inderdaad niet bevoegd van de klacht kennis te nemen, daar de commissie slechts tot taak heeft geschillen te beslechten met betrekking tot radio- en televisiesignalen via de kabel. De consument klaagt evenwel ook over laatst bedoelde signalen. In zoverre kan de klacht van de consument door de commissie worden behandeld. Het standpunt van de ondernemer, dat de commissie niet bevoegd is dit onderdeel van de klacht te behandelen, omdat de storing van deze signalen veroorzaakt wordt door een ander product van de ondernemer [internet], kan de commissie niet volgen. Dit leidt er toe, dat beslist wordt zoals hierna te vermelden.   Opgemerkt zij, dat de ondernemer heeft aangegeven dat de problematiek is opgelost. Indien de consument dit oordeel ook heeft, kan de klachtbehandeling wellicht worden beëindigd. Het is wenselijk dat het secretariaat van de commissie daarnaar bij de consument informeert, alvorens de zaak voor een inhoudelijke behandeling op een zitting te agenderen.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd van de klacht kennis te nemen voor zover deze betrekking heeft op de verplichtingen van de ondernemer jegens de consument terzake de doorgifte van kabeltelevisie en –radiosignalen. Ter zake van het leveren van internet via de kabel is de commissie niet bevoegd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 7 juni 2000.