Niet geoffreerd voor verkrijging keurmerk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Offerte / begroting    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU99-0006

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 oktober tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van diverse timmerwerkzaamheden waarbij voor het onderhavige geschil uitsluitend het nazien van alle hang- en sluitwerk en het vervangen voor inbraakwerende sloten en waar nodig voor inbraakwerende scharnieren, secustrips en veiligheidsbeslag en de werkzaamheid: gat maken op overloop en deur plus kozijn plaatsen van belang zijn. De werkzaamheden zijn geschied op of omstreeks december 1998.   De consument heeft een bedrag van ƒ 617,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Aan veel van het door de ondernemer geleverde hang- en sluitwerk zijn beschadigingen opgetreden. Tijdens de montage is ook houtwerk beschadigd (versplinterd hout). Veel van dit hang- en sluitwerk is verkeerd geplaatst en/of er ontbreken nog onderdelen ( schroeven, sluitkommen). Er zijn fouten gemaakt bij de montage van de deur en deurposten slaapkamer en sloten-gaten in de garage tuindeur. Het cilinderslot van de tuindeur achter functioneert niet of nauwelijks.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Het hang- en sluitwerk is correct gemonteerd. Indien de consument een veiligheidscertificaat had willen krijgen dan had hij dat moeten zeggen. Ik had bij mijn offerte daar dan rekening mee kunnen houden. De voordeur is op de verbindingen aan het verzakken en ik heb hem geadviseerd een nieuwe voordeur te plaatsen. Sloten zullen op een verzakte deur slecht sluiten. Hetzelfde geldt voor de garage loopdeur. Die is werkelijk verrot en scheluw. De consument wilde perse secustrips hebben. We hebben die met grote moeite kunnen plaatsen. Alle beslag is met bijbehorend bevestigingsmateriaal correct bevestigd /gemonteerd; grendels op de deur zitten goed. De slaapkamer deur is nagesteld en door de consument goed bevonden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, dat hier niet volledig herhaald wordt en als hier ingelast moet worden beschouwd voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het gaat hier om een opvallende en ernstige klacht. Diverse onderdelen uit de klachtenlijst zijn te verbeteren door alsnog bijvoorbeeld bij een veiligheidsslot behorende sluitkommen te plaatsen, secustrips om te draaien, andere schroeven te gebruiken, schroeven bij te plaatsen, sluitgrendels uit te halen, te reinigen/smeren en te herplaatsen. Beschadigde schilden kunnen worden vervangen. Paumelle ingezette kozijn met deur kan worden verbeterd door in de met Purschuim opgevulde kier tussen kozijn en muur een dikke lat te bevestigen, scheuren te verlijmen en Paumellen nadien opnieuw in te boren. De deskundige merkt echter op dat zaken zoals uitgescheurd-, beschadigd -, of teveel weggenomen hout slechts door reparatie met lijm, vloeibaar hout en in kleur bijlakken enigszins acceptabel kunnen worden bijgewerkt. Het scheef en wat te hoog geplaatste kozijn kan normaliter niet meer rechtgezet worden zonder alles uit te breken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De deskundige heeft vastgesteld dat de ondernemer onvoldoende vakbekwaam werk heeft afgeleverd. De commissie heeft geen reden de bevindingen van de deskundige in twijfel te trekken. De ondernemer heeft niet geoffreerd voor het verkrijgen van het politie keurmerk Veilig Wonen. Kosten die gemaakt moeten worden om dit keurmerk te verkrijgen, kunnen niet ten laste van de ondernemer gebracht worden, behalve die kosten die de consument heeft moeten maken om ontbrekende of door ondernemer verkeerd aangebracht hang- en sluitwerk alsnog naar behoren geplaatst te krijgen. Dat is van de rekening van [de beveiliging] ad ƒ 826,70 een bedrag van ƒ 337,20 De deskundige heeft de kosten om het nodige herstelwerk te laten uitvoeren geraamd op ƒ 2.450,–. Daarmee is de schade die de consument lijdt echter nog niet vergoed. De ondernemer heeft door zijn handelen schade veroorzaakt. Die schade is door het laten uitvoeren van de door de deskundige genoemde herstelwerkzaamheden nog niet vergoed. Dat is voor de commissie reden bovendien als schadevergoeding een bedrag toe te kennen van ƒ 1.250,– exclusief BTW. Voor dat bedrag is de consument in staat “ de deur met kozijn” er uit te laten halen en die deur opnieuw te laten plaatsen. Ter voorkoming van dubbeltelling moet er dan wel rekening mee worden gehouden dat in het bedrag dat door de deskundige is vastgesteld een bedrag is opgenomen van ƒ 450,– voor het herstel van de kozijn met deur door plaatsing van een lat en opvulling van kieren en andere werkzaamheden die bij het opnieuw plaatsen van de deur niet meer nodig zijn. In dat geval moet het voor reparatie van alle gebreken bepaalde bedrag van ƒ 2.450,– verminderd worden met een bedrag van ƒ 450,–. Bij de consument ontbreekt het vertrouwen dat de ondernemer alsnog naar behoren zal kunnen presteren. Gezien dit gegeven zal de commissie de consument niet verplichten de werkzaamheden door de ondernemer te laten uitvoeren. De ondernemer is voorheen door de consument in de gelegenheid gesteld alsnog de overeengekomen prestaties te leveren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 3.687,20 (ƒ 2.000,– vermeerderd met ƒ 1.250,– en ƒ 337,20 en ƒ 100,– (klachtengeld)). De consument is een niet door hem betwist bedrag van ƒ 617,41 aan de ondernemer verschuldigd. Dit bedrag zal worden verrekend met het door de commissie vastgestelde vergoeding die de ondernemer aan de consument dient te betalen. Betaling van een bedrag van ƒ 3.069,79 dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 18 januari 2000.