Niet plaatsen van een kitrand aan onderzijde van spiegel; ondernemer aansprakelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42770

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 1 maart 2003 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van sanitair (waaronder een spiegel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.966,91. De levering en plaatsing heeft plaatsgevonden in de nieuwbouwwoning van de consument, welke op 1 juli 2004 is opgeleverd. De consument heeft op 20 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt – zakelijk weergegeven – in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in opdracht en voor rekening van de consument het sanitair geplaatst in haar nieuwbouwwoning. De spiegel in de badkamer is niet afgekit en is in de loop der tijd gaan verweren. De leverancier van de spiegel heeft de consument verwezen naar de ondernemer, omdat deze de spiegel heeft geplaatst.   De ondernemer voert aan dat op de spiegel geen garantie zit, maar van de leverancier heeft de consument begrepen dat de ondernemer onjuist heeft gehandeld bij het plaatsen van de spiegel door deze niet af te kitten, hoewel de montagehandleiding van de spiegel wel voorschrijft dat deze aan de onderzijde moet worden afgekit.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In de loop van 2007 is het ons gaan opvallen dat de rand van de spiegel begon te verweren. Het begon achter de kraan. Op de spiegel zit geen fabrieksgarantie. We hebben vervolgens meermalen geprobeerd om in contact te komen met de ondernemer, maar die reageert nergens op. We hebben een aangetekende brief gestuurd, maar die heeft hij niet eens opgehaald. Ook op e-mails krijgen we geen enkele reactie. Ik heb er dan ook geen vertrouwen in dat deze ondernemer de spiegel bij mij deugdelijk zal herstellen. Ik kan mij ook vinden in een financiële afwikkeling.   De spiegel is in zoverre bijzonder dat deze aan de achterzijde is voorzien van een verwarmingselement, waardoor de spiegel onder vochtige omstandigheden niet beslaat.   De consument verlangt een kosteloze vervanging van de spiegel en afkitten van de nieuwe.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen enkele reactie op de klacht ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Hetgeen de consument heeft aangevoerd is op geen enkele wijze weersproken. Op grond van de overgelegde foto’s is de commissie ook afdoende gebleken dat de spiegel bij het plaatsen niet is voorzien van een kitrand aan de onderzijde, zoals aanbevolen in het montagevoorschrift. Dat betekent dat afdoende is komen vast te staan dat de ondernemer bij het plaatsen van de spiegel een fout heeft begaan. Het causaal verband met de schade aan de spiegel is niet weersproken en acht de commissie overigens op grond van haar eigen kennis en ervaring ook voldoende duidelijk.   Niet weersproken is dat de ondernemer is verzocht om de schade te herstellen, maar dat hij elk contact met de consument heeft afgehouden. Daarmee is afdoende gebleken dat de ondernemer in verzuim is geraakt en daardoor schadeplichtig is geworden.   Uit ingewonnen informatie is de commissie gebleken dat de kosten voor een nieuwe, soortgelijke spiegel op dit moment € 368,– inclusief BTW bedragen. De commissie begroot de schade van de consument naar schatting op dat bedrag, vermeerderd met één uur arbeid voor het verwijderen van de oude en plaatsen van de nieuwe spiegel, € 59,50 inclusief BTW. De totale schade bedraagt in dat geval inclusief BTW een bedrag van € 427,50, welk bedrag de commissie ten laste van de ondernemer brengt.   Het voorgaande voert dan ook tot de navolgende beslissing.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 427,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist op 3 september 2010 door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven.