Nieuwe goed hechtende verflaag trekt oude verflaag los. Ondernemer treft geen verwijt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH09-0020

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 maart 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van buitenschilderwerk aan de woning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.267,–.   De werkzaamheden zijn verricht in juni 2007.   De consument heeft op 17 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het schilderwerk van de garagedeur bladdert en vertoont blaasvorming. Het zou kunnen zijn dat de blaasvorming is ontstaan na het schilderen in de zon. De echtgenote van de consument kan zich nog herinneren dat er geschilderd is op een hete dag in juni.   De consument verlangt dat de garagedeur opnieuw wordt geschilderd op kosten van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat wij ons werk netjes hebben gedaan. Wij hebben de klant netjes en correct behandeld. Wij hebben voor deze klus de beste verf gebruikt. In grote lijnen kunnen wij ons verenigen met het technisch rapport van de deskundige. Wij zijn echter van mening dat niet kan worden volstaan met het bijwerken van de plekken. Dan zal volgende winter de schade op een andere plaats ontstaan. Het lijkt ons beter dat de deur wordt ontdaan van de oude verflaag. Gelet op de daaraan verbonden kosten is het echter wellicht verstandig als de consument overweegt om een nieuw deur aan te schaffen. Met betrekking tot de kleur hebben wij de consument meerdere malen geadviseerd voor een lichte kleur te kiezen maar hij wilde graag de kleur die er nu op zit.   Ter zitting heeft de ondernemer zijn standpunt nader toegelicht en benadrukt dat hij graag een tevreden klant heeft. Hij heeft de consument tegemoet willen komen door hem aan te bieden de garagedeur volledig van de oude verflaag te ontdoen en deze vervolgens weer in de primer te zetten en opnieuw te schilderen. Aangeboden is om de kosten daarvan ieder voor de helft te dragen. De consument heeft dat aanbod echter niet willen accepteren. De ondernemer meent dat hem ter zake van de schade geen verwijt valt te maken, zoals volgens hem ook blijkt uit het rapport van de deskundige. Niettemin is hij nog steeds bereid de consument tegemoet te komen door te handelen zoals de deskundige in zijn rapportage heeft overwogen. Hij benadrukt echter dat het probleem daarmee niet blijvend is verholpen, omdat het oude verfsysteem nu eenmaal niet goed hecht op de ondergrond.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op aanwijzing van de consument is het volgende geconstateerd: – De garagedeur is gelegen op het zuiden. – Het betreft een in het verleden gepoedercoate kanteldeur. De ondergrond is verzinkt. – De deur is afgeschilderd in een donkerblauwe kleur (RAL 5011). – Plaatslijk onthecht het verfsysteem van de ondergrond. Dit vindt vooral plaats in de diepliggend hoeken van de geprofileerde beplating. Op een enkele plaats bladdert de verflaag ook af. Zie foto’s. – Bij nadere bestudering van de verflaag is waarneembaar dat de aflaklaag goed heeft gehecht op het vorige verfsysteem. Ook zijn er geen zinkzouten op het oppervlak en onder de verffilm aanwezig.   Herstel is technisch mogelijk – De slecht hechtende verflaag verwijderen en de gehele deur schuren met Scotch Brite. – Kale delen primeren met een hechtprimer o.b.v. zinkfosfaat. – Bijgewerkte delen bijgronden met grondverf en na droging de gehele deur afschilderen met lakverf.   De herstelkosten zullen zijn: Loonkosten, 3 uur x € 42,50: € 127,50 Materiaal, 1 liter à € 42,–: € 42,– BTW 6%: € 10,17 Totaal: € 179,67   Toelichting Zoals uit de inspectie blijkt onthecht het verfsysteem plaatselijk van de ondergrond. Dit is niet te wijten aan een slechte of minder goede voorbehandeling van het oppervlak, tijdens de uitvoering van het schilderwerk. Het is ook niet te wijten aan het schilderen. Ook zijn er geen zinkzouten waargenomen die de onthechting zouden kunnen hebben veroorzaakt.   De oorzaak van de onthechting in de hoeken van het profiel is de droging van de verffilm. De hechting van het laatst aangebrachte verfsysteem is uitstekend op de oude laag. Is de hechting van het oude verfsysteem op de ondergrond nu niet sterk dan zal de goed hechtende verflaag deze, vooral in de hoeken, lostrekken van die ondergrond. Dit is het gevolg van de dan ontstane spanningsverschillen veroorzaakt door het drogingproces. Opgemerkt moet worden dat een donkerblauwe kleur niet bevorderlijk is voor het verminderen van spanningsverschillen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de bevindingen van de deskundige en maakt diens standpunt tot het hare, voor zover in het navolgende niet uitdrukkelijk anders bepaald.   Uit het deskundigenadvies volgt naar het oordeel van de commissie dat de ondernemer geen verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop het schilderwerk is uitgevoerd, nu de oorzaak klaarblijkelijk is gelegen in de slechte hechting van het oude verfsysteem op de ondergrond. De commissie neemt daarbij in overweging dat het in redelijkheid niet doenlijk is om tevoren te voorspellen wat het effect is van het nieuwe verfsysteem op de hechting van het oude verfsysteemaangebracht op de gepoedercoate, verzinkte ondergrond. De ondernemer heeft er niet ten onrechte op gewezen dat het geen reële optie was om de deur volledig te ontdoen van de oude verflaag. De daaraan verbonden kosten zouden immers naar het oordeel van de commissie niet in een redelijke verhouding hebben gestaan tot de kosten van een nieuwe deur. Gelet op het voorgaande moet het door de consument verlangde dan ook worden afgewezen. De commissie gaat er niettemin vanuit dat de ondernemer zijn ter zitting gedane toezegging gestand doet en – ofschoon daartoe rechtens niet gehouden – alsnog zal overgaan tot het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zoals in het deskundigenadvies omschreven.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 15 februari 2010.