Nodeloze reparatie laserloopwerk CD-speler.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Reparatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0179

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 mei 2003 tussen partijen totstandgekomen reparatie-overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het repareren van een radio-cd speler tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 102,51. De reparatie is verricht op 28 mei 2003.   De consument heeft op 2 oktober 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De radio-cd-speler heb ik op 16 november 1999 gekocht. Ik heb dit apparaat in mei 2003 voor reparatie naar de ondernemer gebracht. De klacht was: de cd`s slaan over. Na de reparatie, waarvoor ik € 102,51 heb betaald, heb ik het apparaat thuis weer aangesloten. De klacht bleek niet verholpen. Ik heb hem teruggebracht en ook na de 2de keer bleek de klacht niet opgelost te zijn. Ik kreeg toen in september 2003 een offerte voor vervanging van het laserloopwerk ten bedrage van € 160,65.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer is de deskundige en die had direct een goede diagnose moeten stellen. Nu ben ik € 102,51 armer en zit nog steeds met een apparaat dat niet functioneert.   De consument verlangt reparatie van het apparaat voor een bedrag van € 160,65 minus de reeds betaalde rekening van € 102,51 dan wel enkel terugbetaling van € 102,51.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het apparaat is voor het eerst op 13 mei 2003 ter reparatie aangeboden met als klacht “doet niets na vastlopen van cd in apparaat”. Op 13 juni is het apparaat weer ter reparatie gebracht met toen als klacht “radio kraakt en cd`s slaan over”. We hebben voor de laatste reparatie niets in rekening gebracht, hoewel de klacht een andere was dan de eerste. Op 7 september 2003 heeft de consument het apparaat weer gebracht en nu met de klacht “cd`s slaan over”. Op test-cd en enkele gewone cd`s werkt het apparaat goed. De bijgeleverde cd slaat sporadisch over. De enige oplossing voor 100% error-free werking is het vervangen van het laserloopwerk. Ik heb daartoe een offerte uitgebracht van € 160,65, waarbij enkel het materiaal is berekend en geen arbeidsloon. Wij zien geen enkele aanleiding aan eisers verzoek te voldoen, namelijk het kosteloos vervangen van het laserloopwerk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. De commissie gaat er anders dan de ondernemer vanuit, dat er reeds vanaf het begin van de reparatiecyclus sprake is geweest van een niet goed functionerend laserloopwerk. Immers, in de nota van de eerste reparatie wordt reeds melding gemaakt van “laserloopwerk gereinigd/ afgesteld”.   Het had dan ook op de weg gelegen van de ondernemer als deskundige de consument te informeren over de kans dat wanneer een reparatie zoals gedaan de klacht niet zou verhelpen, vervanging van het laserwerk noodzakelijk zou zijn. Van een dergelijke informatie is niet gebleken. De consument zou dan immers hebben kunnen kiezen tussen een goedkopere reparatie met de kans op vervanging of een duurdere vervanging van het laserloopwerk.   Bij gebreke van die informatie en van een reparatie zonder het gewenste resultaat, komt de commissie tot het oordeel, dat die reparatie nodeloos is geschied en dan ook voor rekening komt van de ondernemer.   Het voorgaande brengt mee, dat de ondernemer het laserloopwerk dient te vervangen tegen betaling van € 97,51, waarbij de commissie er vanuit gaat, dat de vervanging inclusief uurloon € 200,– kost. Op dat laatste bedrag dienen dan de kosten van € 102,51 in mindering gebracht te worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De consument zal uiteraard de bereidheid moeten hebben het bedrag van € 97,51 aan de ondernemer te voldoen. Zonder die bereidheid vervalt de verplichting van de ondernemer tot reparatie.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vervangt het laserloopwerk in de radio cd-speler tegen betaling van € 97,51, mits de consument jegens de ondernemer – schriftelijk – de bereidheid heeft uitgesproken tot betaling van dat bedrag.   De vervanging van het laserloopwerk dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de – schriftelijk – uitgesproken bereidheid door de consument tot betaling.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 45,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 28 mei 2004.