Noodzakelijke en onvermijdelijke reparaties

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 50637/99853

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Volgens de consument heeft de monteur reparaties uitgevoerd zonder de kosten hiervan te bespreken met consument. Het probleem zou niet effectief en efficiënt genoeg opgelost zijn. De ondernemer voert aan dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het park waar het huis op staat. Volgens de commissie waren de werkzaamheden noodzakelijk en onvermijdelijk. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft reparatiewerkzaamheden.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De klacht is dat de installateur zonder overleg en overeenstemming over de (geschatte) kosten een reeks reparaties heeft uitgevoerd. Daarnaast is het probleem niet effectief en niet efficiënt opgelost (meerdere pogingen waarbij expansievat en leidingen waarschijnlijk onnodig zijn vervangen, te hoge uurtarieven). Het parkbeheer heeft bij navraag bevestigd dat voor niet-verhurende eigenaren altijd vooraf toestemming gegeven moet worden als er kosten aan een reparatie zijn verbonden.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
Als installateur verzorgt de ondernemer onder andere het onderhoud en storingen aan toestellen in de woningen op park [park]. Ook verzorgt de ondernemer de uitvoering van overige werkzaamheden en storingen op het park.
De opdrachtgever waar de ondernemer voor werkt is [park]. In goed overleg met het parkbeheer probeert de ondernemer zo goed en zo snel mogelijk service te bieden in alle (vaak acute) situaties waar de ondernemer voor ingeschakeld wordt. Het parkbeheer verzorgt de afstemming met de eigenaren van de woningen.
Ook voor de woning van de consument is de ondernemer door het parkbeheer ingeschakeld. Helaas waren er nogal wat problemen in deze woning en zijn daardoor de kosten opgelopen. Hierover heeft de ondernemer uitleg proberen te geven aan de consument en een coulance voorstel gedaan. De consument is hier niet op in gegaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat in dit geval aangenomen moet worden dat de opdracht aan de ondernemer namens de consument is gegeven door de parkbeheerder. Deze was namelijk degene tot wie de consument zich had gericht om een oplossing van het probleem te bewerkstelligen. Dat de consument in de loop van het proces niet meer is benaderd door de parkbeheerder, moet voor zijn rekening en risico worden gelaten. Dat het gebruikelijk zou zijn om voor werkzaamheden eerst een offerte te krijgen, moge zo zijn, maar de consument kende aan het verhelpen van de storing een zekere urgentie toe. Dat had de ondernemer er echter niet van hoeven te weerhouden een offerte uit te brengen ter bespreking met de consument.
Naar het oordeel van de commissie is ter zitting voldoende duidelijk geworden dat de uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk en onvermijdelijk waren. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 17 januari 2022.