Notaris niet verplicht solvabiliteit van koper te onderzoeken bij aankoop onroerend goed.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94449

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de wijze van dienstverlening.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In hoofdzaak luidt de klacht als volgt.

Op 31 maart 2014 is ten overstaan van de notaris een koopakte getekend door de cliënt en de koper van zijn woning, die door de cliënt aan de koper voor een bedrag van € 230.000,– was verkocht. In verband met het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de koper, heeft de cliënt op advies van de notaris de koopovereenkomst ontbonden. Op grond van de koopakte is de koper aan cliënt 10% van de koopsom als boete verschuldigd evenals de notariële kosten.

Tot op heden is het de cliënt niet gelukt om deze bedragen van de koper te innen. Navraag leert, dat de koper zowel privé als zakelijk een aantal keren failliet is verklaard.

De cliënt is van mening dat de notaris tekort is geschoten in de uitvoering van zijn werkzaamheden. De notaris heeft niet gecontroleerd of de koper bevoegd was om het vastgoed te kopen en of hij wel solvabel was. De schade die de cliënt hierdoor heeft geleden bedraagt € 230.000,–. Op een procedure bij de commissie aanhangig te kunnen maken, heeft de cliënt de schade beperkt tot € 10.000,–.

De cliënt verzoekt de commissie de notaris te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van € 10.000,–.

Standpunt van de notaris

Voor het verweer van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In de kern komt het verweer op het volgende neer.

De koper van de woning van cliënt heeft de notaris verzocht een koopovereenkomst op te stellen. Na overleg met de makelaar van cliënt, zijnde de verkoper, en de koper en na de gebruikelijke recherches, is een conceptkoopovereenkomst opgesteld. De koper bleek niet in de gemeentelijke basisadministratie te staan ingeschreven, maar naar Turkije te zijn verhuisd. Nadat alle partijen zich hadden gelegitimeerd, is de koopovereenkomst door partijen ondertekend. Het paspoort van de koper stond niet als vermist of gestolen geregistreerd. Van geen van de partijen bleek dat zij onder curatele stonden, dat hun vermogen onder bewind was gesteld of dat sprake was van faillissement dan wel van een schuldsanering.
In de koopovereenkomst is overeengekomen dat de koper tijdig een bankgarantie zou laten stellen dan wel een waarborgsom zou storten. De koper heeft dit nagelaten. De cliënt heeft vervolgens op advies van de notaris de koopovereenkomst laten ontbinden en heeft nu een vordering van 10% van de koopsom op de koper.
De cliënt heeft de notaris meermalen verzocht om een kopie van het paspoort van de koper ter beschikking te stellen. Uit hoofde van zijn geheimhoudingsplicht kan de notaris hier geen gevolg aan geven.
De notaris stelt dat hij niet voor de wanprestatie van de koper aansprakelijk kan worden gesteld en verzoekt de vordering van de cliënt af te wijzen.

Ter zitting heeft de notaris zijn standpunt toegelicht. De cliënt kan uit de koopovereenkomst alle persoonsgegevens van de koper en het nummer van het paspoort halen. De notaris heeft niet tot taak om de solvabiliteit van een koper te controleren en afgezien daarvan ook niet de mogelijkheid daartoe. De verkopende makelaar had de cliënt moeten adviseren. Op verzoek van de cliënt heeft de notaris een deurwaardersexploot laten uitbrengen.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De cliënt heeft in zijn klacht aangegeven dat hij van oordeel is dat de notaris tekortgeschoten is in de uitvoering van zijn werkzaamheden door niet te controleren of de koper van zijn woning bevoegd was en solvabel.

De commissie deelt de opvatting van de cliënt niet. Afgezien van het feit dat het niet tot de taak behoort van de notaris om de solvabiliteit van de kopende partij te onderzoeken, heeft de notaris ook geen mogelijkheden daartoe. De notaris moet in deze afgaan op de mededelingen van partijen.

Vast staat dat de notaris door de koper is ingeschakeld. De notaris heeft gemotiveerd zowel schriftelijk als ter zitting aangegeven welke handelingen hij heeft verricht om de identiteit en bevoegdheid van de partijen vast te stellen. Naar het oordeel van de commissie is hij in dezen niet tekort geschoten.

De notaris heeft aan de cliënt geweigerd een kopie van het paspoort van de koper te verstrekken. De commissie is van oordeel dat de notaris op grond van aan zijn ambt verbonden geheimhoudingsplicht afgifte van een kopie van een identiteitsbewijs mag weigeren. Overigens stelt zij vast dat de cliënt geen belang heeft bij de afgifte van een kopie, nu alle relevante gegevens in de koopakte staan vermeld.

Het door de cliënt meer of anders gestelde behoeft naar het oordeel van de commissie geen verdere bespreking omdat dit niet tot een ander oordeel zal leiden.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de notaris niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaard en de vordering worden afgewezen.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van cliënt ongegrond en wijst zijn vordering af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, op 29 juli 2015.