Nu het gaat om een nieuwe boot mocht de consument ervan uitgaan dat zich anderhalf jaar na de levering geen osmose zou voordoen. Boot non conform. Ondernemer dient kosteloos te herstellen

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121268

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de klachten van de consument over een nieuw aangeschafte polyester sloep, waarbij zich binnen 1,5 jaar na aankoop vele blaasjes op het onderwaterschip bevinden en sprake is van osmose.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het bijzonder naar het vragenformulier dat op 14 november 2018 is ontvangen en de aanvullende brief van 8 januari 2019. In de kern komt dit standpunt op het volgende neer.

Op 18 maart 2017 heeft de consument van de ondernemer een nieuwe polyester sloep met buitenboordmotor gekocht, een [merknaam buitenboordmotor], voor het bedrag van € 12.440,–. De ondernemer gaf aan dat de boot na het tweede vaarjaar in de antifouling gezet moest worden. Omdat aan de consument is aangeraden om dit in het voorjaar te laten uitvoeren, was hij van plan dit in het voorjaar van 2019 te doen. De boot heeft elk jaar in de winterstalling gestaan nadat de boot was afgespoten. In het voorjaar werd de boot gepoetst en in het water gelaten. Toen de boot in het najaar van 2018, door een erkend bedrijf, weer schoon werd gespoten, constateerde men osmose. Volgens de consument mag dit bij een nieuwe boot niet al zo snel voorkomen. In oktober 2018 heeft de consument de ondernemer gebeld en foto’s opgestuurd. Op 13 oktober 2018 gaf de ondernemer aan dat hij bereid was de boot voor € 800,– te repareren om de osmose te verhelpen. De consument vraagt zich af of dit terecht is bij een boot van anderhalf jaar oud.

Als reactie op het verweer van de ondernemer stelt de consument dat hij nooit heeft gezegd dat de boot gemakkelijk 7 jaar zonder antifouling zou kunnen varen. De consument betwist dat de ondernemer hem drie voorstellen heeft gedaan; volgens de consument heeft hij alleen aangeboden om voor € 800,– een osmosebehandeling uit te voeren. Verder geeft de consument aan dat het vertrouwen in de ondernemer een deuk heeft opgelopen door eerdere problemen met het dekzeil.

De consument wenst dat de boot wordt bekeken door een onafhankelijke expert omdat bij een nieuwe boot niet al na anderhalf jaar osmose zou moeten optreden.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het bijzonder naar het verweerschrift van de ondernemer dat op 27 december 2018 is ontvangen. In de kern komt dit standpunt op het volgende neer.

De consument heeft de ondernemer telefonisch gemeld dat hij osmose aan zijn boot heeft geconstateerd. De ondernemer heeft gevraagd om per mail gedetailleerde foto’s op te sturen. De door de consument verzonden foto’s waren van zeer slechte kwaliteit. Toen de consument nogmaals belde, zei hij volgens de ondernemer dat de boot zeker 7 jaar zonder osmoseproblemen moet kunnen varen. Toen de consument op 14 april 2018 langskwam om de buiskap van zijn boot strak te laten maken gaf hij aan dat de boot schoon was, maar dat was toen volgens de ondernemer zeker niet het geval. Daarnaast heeft de consument volgens de ondernemer niet het noodzakelijk onderhoud aan zijn boot en motor laten verrichten om deze in een goede conditie te houden.

De ondernemer heeft aangeboden dat de consument de boot naar hem toebrengt, zodat de ondernemer de boot zelf goed kan inspecteren op sporen van osmose. De ondernemer heeft aangegeven dat er drie mogelijkheden waren voor de kosten van de gehele behandeling: deze worden geheel vergoed onder garantie, deels vergoed of niet vergoed, afhankelijk van de staat van de boot en de fase van de osmose. Omdat de ondernemer het gevoel had dat de consument hem niet vertrouwde, heeft hij aangeboden dit eventueel met een derde partij te bekijken. Tevens heeft de ondernemer aangegeven dat bij polyester boten van bijna alle merken een osmosebehandeling met een toplaag van antifouling noodzakelijk is. Dit geeft de ondernemer bij een verkoopgesprek aan en is op de prijskaarten in het bedrijf vermeld. De ondernemer staat open voor een oplossing en zal een eventuele garantie niet uit de weg gaan, maar de consument wilde niet op zijn voorstel ingaan.

De ondernemer wil graag dat de kwestie zo spoedig mogelijk wordt opgelost, maar hij wil wel dat eventuele schade in de vorm van osmose op de locatie van de ondernemer wordt waargenomen en dat de ondernemer bij het onderzoek door de expert aanwezig kan zijn. Het door de consument genoemde herstelbedrag van € 800,– acht de ondernemer niet reëel. Indien de osmose in een vergevorderd stadium is, zal dit bedrag ongeveer drie maal zo hoog zijn.
De ondernemer meent daarom, zo begrijpt de commissie, dat de klacht ongegrond moet worden geacht.

Ter zitting heeft de ondernemer in hoofdzaak nog het volgende naar voren gebracht. De ondernemer heeft niet gezegd dat een osmosebehandeling € 800,– kost, maar wel dat een antifouling behandeling met daaronder een epoxylaag ongeveer € 800,– zal kosten en dat de consument daar wel voor moet betalen. De ondernemer heeft zich ter zitting bereid verklaard om op zijn werf herstelwerkzaamheden te verrichten ten aanzien van de osmose.

Deskundigenrapport

De consument is ontevreden is over het onderwaterschip omdat er vele blaasjes op zitten en er sprake is van osmose. De deskundige heeft op 30 januari 2019 een onderzoek verricht en op 11 februari 2019 zijn rapport uitgebracht.

Uit het rapport blijkt dat er over het gehele onderwaterschip blaasjes waarneembaar zijn, variërend van 3-5 mm in doorsnede. De deskundige heeft met een krabber twee blaasjes doorgeprikt en “kaal gekrabd”. Tijdens het doorprikken kwam een azijnzure vloeistof vrij, wat osmose betekent. Osmose is een proces dat ontstaat als er vocht in het polyesterlaminaat dringt, waarbij dit vocht zich vermengt met de in het polyesterlaminaat aanwezige chemische bestanddelen en er een vloeistofstroming op gang komt. Dit wordt veroorzaakt doordat de gelcoat, die is aangebracht op de romp en het onderwaterschip, nooit 100% damp- en waterdicht is maar enigszins poreus. Na langdurige waterbelasting dringt daardoor toch een kleine hoeveelheid vocht door de gelcoat heen.

De boot is op 18 maart 2017 nieuw gekocht en te water gelaten. Medio oktober 2017 is de boot binnen in een loods gestald en in maart 2018 opnieuw te water gelaten voor het zomerseizoen. In oktober 2018 is de boot wederom in de loods gestald. De consument ontdekte toen de blaasjes op de romp van het onderwaterschip. In totaal heeft de boot twee zomerseizoenen in het water gelegen, ongeveer 2 x 5 maanden. De ondernemer heeft de consument geadviseerd om in de winter van 2018-2019 antifouling aan te brengen. Het is de deskundige niet duidelijk waarom dat geadviseerd is in relatie tot het voorkomen van osmose. Antifouling voorkomt alleen dat organismen aangroeien, maar voorkomt niet dat vocht in het laminaat dringt. Een epoxy verflaag voorkomt dat wel, mits deze goed op de romp wordt aangebracht.

De deskundige noemt als herstelmogelijkheid dat het gehele onderwaterschip “kaal” wordt gemaakt, dat wil zeggen dat de gelcoat op de romp tot op het laminaat verwijderd wordt. Daarna moet het laminaat worden gedroogd totdat het voorgeschreven vochtpercentage is bereikt, waarna de gelcoat moet worden gerepareerd. Het is daarna aan te bevelen om een dampdichte epoxylaag aan te brengen.

De deskundige schat de volledige herstelkosten op € 3.668,70 inclusief BTW.
Omdat jachtservicebedrijven gespecialiseerd in de behandeling van osmose meestal een vaste prijs hanteren van € 300,– tot € 350,– per m2 voor het verwijderen van de gelcoat, het drogen en het opzetten van het verfsysteem, kan het zijn dat de werkelijke kosten hiervan afwijken. De deskundige heeft de oppervlakte van het onderwaterschip berekend op 9,1 m2.

De deskundige is van mening dat er geen sprake is van een verbetering “nieuw voor oud” omdat de boot slechts twee seizoenen is gebruikt en de consument ervan uit mag gaan dat een nieuwe boot geen osmose zal krijgen.

Beoordeling van het geschil

Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de commissie het volgende komen vast te staan.

Met betrekking tot de bevoegdheid van de commissie om het geschil te kunnen beoordelen, geldt dat de koopovereenkomst tussen partijen is gesloten op 18 maart 2017. De ondernemer is lid van de branchevereniging HISWA. Van de overeenkomst tussen partijen maken deel uit de door de ondernemer gehanteerde Algemene voorwaarden. In artikel 16 van deze voorwaarden wordt aan de consument de mogelijkheid geboden een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie. Derhalve is de commissie bevoegd kennis te nemen van het onderhavige geschil en om daarover haar oordeel uit te spreken. De consument heeft tijdig na het ontdekken van de klacht bij de ondernemer geklaagd

Kern van het geschil betreft de vraag of de consument anderhalf jaar na de levering, na twee vaarseizoenen van vijf maanden, mocht verwachten dat op de romp van het schip osmose zou optreden. De commissie neemt de bevindingen van de deskundige in beginsel over nu zij geen aanleiding ziet hiervan af te wijken. Nu het gaat om een nieuwe boot mocht de consument er naar het oordeel van de commissie van uitgaan dat zich anderhalf jaar na de levering geen osmose zou voordoen. Dit brengt mee dat de boot niet voldoet aan hetgeen de consument daarvan mocht verwachten.

De commissie acht het redelijk dat dit gebrek voor rekening van de ondernemer wordt hersteld. In beginsel moet de ondernemer de kans krijgen om de osmose zelf te herstellen. Pas als hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, kan de consument deze door een ander bedrijf laten herstellen en een vervangende schadevergoeding vorderen. In dit geval heeft de ondernemer zich ter zitting bereid verklaard om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren. De commissie zal de ondernemer daarom opleggen om deze werkzaamheden zelf te verrichten. Dit dient te gebeuren op de door de deskundige aangegeven wijze, waarbij eerst het gehele onderwaterschip “kaal” wordt gemaakt, daarna het laminaat wordt gedroogd totdat het voorgeschreven vochtpercentage is bereikt en vervolgens de gelcoat wordt hersteld. Daarnaast is het aan te bevelen dat er een epoxylaag over de gerepareerde gelcoat wordt aangebracht. Dit is echter een optie bij de aankoop geweest. Indien de consument ervoor kiest om deze epoxylaag alsnog aan te brengen, dienen de kosten daarvan derhalve voor rekening van de consument te komen.

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein van de ondernemer. De kosten van transport van de boot naar de ondernemer en terug, komen voor rekening van de consument.

De ondernemer heeft aangegeven dat de consument tevens elke twee tot drie jaar antifouling dient te laten aanbrengen. Hoewel dit naar het oordeel van de commissie en de deskundige niets te maken heeft met het voorkomen van osmose, is het wel verstandig om dat te doen om aangroei te voorkomen en de epoxylaag af te dekken. De commissie kan zich erin vinden dat de ondernemer ook antifouling aanbrengt en dat deze werkzaamheden voor rekening van de consument komen, mits de ondernemer ten aanzien van de epoxylaag en antifouling eerst een offerte aan de consument uitbrengt en de werkzaamheden pas uitvoert indien de consument daarmee akkoord is gegaan. Naar verwachting zullen de kosten van deze werkzaamheden tezamen € 800,– bedragen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Om die reden zal de commissie tevens bepalen dat de ondernemer, conform het reglement, het klachtengeld aan de consument dient te vergoeden.

Dit brengt mee dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing

De commissie:
– verklaart de klacht van de consument gegrond;
– bepaalt dat de ondernemer voor eigen rekening herstelwerkzaamheden dient uit te voeren ten aanzien van de osmose op de door de deskundige aangegeven wijze, waarbij eerst het gehele onderwaterschip “kaal” wordt gemaakt, daarna het laminaat wordt gedroogd totdat het voorgeschreven vochtpercentage is bereikt en vervolgens de gelcoat wordt hersteld;
– bepaalt dat deze werkzaamheden voortvarend uitgevoerd dienen te worden vanaf het moment dat de boot door de consument bij de ondernemer is afgeleverd;
– bepaalt dat de ondernemer tevens epoxylaag en antifouling dient aan te brengen, nadat hij daarvoor een offerte heeft uitgebracht en de consument daarmee akkoord is gegaan en de consument bereid is de kosten daarvoor te dragen;
– bepaalt dat de kosten van transport van de boot naar de ondernemer en weer terug, voor rekening van de consument komen;
– bepaalt dat de ondernemer tevens een bedrag van € 127,50 dient te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld, waarbij de betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies;
– bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie tevens behandelingskosten aan de commissie verschuldigd is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit
de heer mr. J.N. de Blécourt, voorzitter, de heer J. Zetzema en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 maart 2019, in aanwezigheid van mevrouw mr. M.E. Taams-van Hoeken, secretaris.