Nu het gestelde gebrek al door een derde is hersteld, kan geen onafhankelijk onderzoek meer plaatsvinden en kan de consument niet bewijzen dat de ondernemer tekort is geschoten

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 97759

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor het leveren en aanbrengen van een drainagebuis voor in totaal € 965,– inclusief BTW. De ondernemer heeft op de betaalde som een bedrag van € 200,– terugbetaald aan de consument.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de drainageslang niet op afschot gelegd. Er zaten hoogteverschillen in van 40 tot 50 cm. Dit is geconstateerd door de slang op diverse (knelpunten) op te graven. De consument wenst terugbetaling van de arbeidskosten van € 720,–. De ondernemer heeft op verzoek van de consument al € 200,– terugbetaald. De consument betwist dat partijen de zaak door betaling van voormeld bedrag hebben geschikt.

Standpunt van de ondernemer
         
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft na de klacht ter plaatse geconstateerd dat een klein stukje van het straatwerk is verzakt door het inklinken van grond/zand bij de drainage (ca. 2/3 cm) en een stuk drainageslang liep vlak over de wortels van de elzenboom. De ondernemer heeft aangeboden om dat te verhelpen door een ruimere bypass in te graven. De consument eiste nadien om financieel gecompenseerd te worden en gaf aan dat hij de ondernemer niet meer in zijn tuin wenste. De ondernemer is akkoord gegaan met het voorstel van de consument om het financieel te compenseren voor € 200,–. De ondernemer zag geen andere oplossing omdat de consument hem niet meer tot herstel in staat stelde.
De consument heeft de door de ondernemer aangebrachte slang volledig verwijderd.
De ondernemer stelt zich op het standpunt dat hij niet meer in staat is herstelwerkzaamheden uit te voeren aangezien het werk door derden ongedaan is gemaakt. Hierdoor is ook niet meer aan te tonen dat zijn werkzaamheden eventueel niet naar behoren waren. De ondernemer beschouwt de zaak als afgedaan na acceptatie door de consument van genoemde € 200,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft ter zitting van de commissie gemotiveerd gesteld dat hij heeft aangeboden om enig gebrek in het werk – voor zover al aanwezig – te herstellen, maar dat de consument dit niet toeliet. Thans is niet meer vast te stellen of er überhaupt sprake was van een gebrek omdat de consument de slang heeft laten verwijderen.

De commissie stelt vast dat de consument dit ook reeds eerder schriftelijk ingenomen standpunt van de ondernemer niet heeft betwist, hoewel hij daartoe wel in de gelegenheid is gesteld.
In dit licht dient de commissie uit te gaan van de juistheid van deze weergave van de feiten door de ondernemer.

Daargelaten dat een consument een ondernemer in de gelegenheid dient te stellen om een gebrek te herstellen en de consument dit in dit geval zonder valide reden niet heeft toegestaan, rust de bewijslast dat de ondernemer tekort is geschoten in de uitvoering van het werk bij de consument. Nu de slang echter is weggehaald, kan dienaangaande geen onafhankelijk onderzoek meer worden uitgevoerd en kan de consument niet slagen in dit bewijs.

De klacht is mitsdien ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, op 23 oktober 2015.